Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
   • Ընթացիկ ստուգումների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
   • Գնահատականների ամփոփագրեր
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
   • Գնահատականների ամփոփագրեր
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
   • Գնահատականների ամփոփագրեր
    2016 - 2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
    • Առաջին կուրս
     2017 - 2018 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • Երկրորդ կուրս
     2017 - 2018 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • Երրորդ կուրս
     2017 - 2018 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
  • Մագիստրատուրայի ընդունելության հարցաշար
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար
  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար