Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Սամսոն Դավոյան , Ա. Սարգսյան
Երկրների տնտեսական զարգացման մակարդակների գնահատումը
2021 | Հոդված/Article
ԳԼԱՁՈՐ 30, Համալսարանի հոբելյանական գիտական նստաշրջանի հոդվածների ժողովածու. Եր.: «Վան Արյան», 2021, էջ 122-136, ISBN 978-9939-70-390-9
K.Marx’s Economic Theory and Current Significance
2021 | Հոդված/Article
International Journal of Applied Research in Bioinformatics (IJARB) Volume 11, Issue 2, Article 5, 2021
Կոնտրոլինգի և ներքին վերահսկողության համակարգի համատեղ կիրառումը կազմակերպությունում՝ որպես վերջինիս զարգացման նախապայման
2021 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում պարբերական, Երևան 2021թ․, էջ 42-49 (անգլերեն)
Ֆինանսական կազմակերպությունների վարկանշումը ռիսկերի կառավարման համատեքստում
2021 | Հոդված/Article
Պատմություն և քաղաքականություն հանդես, Երևան 2021 թ․, թիվ 3 (14), էջ 84-90
Մերուժան Ասլանյան
Ռուսաստանից Հայաստան դրամական փոխանցումների վրա տարաբնույթ շոկերի ազդեցության գնահատումը
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 29-36
|
С. Кантарджян , Рима Мартиросян
Экономические аспекты роботизации социальной сферы
2021 | Հոդված/Article
"CHRONOS" экономические науки. №3 (31), 2021. 7 с.
Վ. Բոստանջյան , Ա. Զախարյան
Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների խնդիրը մրցունակ շրջանավարտ պատրաստելն է և աշխատաշուկային արձագանքելու ունակությունը
2021 | Հոդված/Article
«Սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրներ», 2021, թիվ 1 (4), էջ 30-38
Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը որպես ընկերությունների գործունեության արդյունքների գնահատման կարևոր բնութագրիչ
2021 | Հոդված/Article
«Գլաձոր»-30, 30.04.2021, էջ 154-162, Հայաստան
Գ. Կիրակոսյան , Վ. Բոստանջյան
Բյուջետային ծախսերի արդյունավետության և հիմնավորվածության ապահովման խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2021 | Հոդված/Article
«Այլընտրանք», 2021, թիվ 1, էջ 159-171
Հաճախորդների հետ համագործակցության հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները առևտրային բանկերում
2021 | Հոդված/Article
«Այլընտրանք», 2021, ապրիլ-հունիս, էջ 208-217