Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Նոննա Խաչատրյան , Ա.Ճուղուրյան
Ունակությունների հենքով համալսարանական կրթության ապագան
2020 | Հոդված/Article
Այլընտրանք եռամսյա գիտական հանդես, 144-153 էջ, ապրիլ-հունիս, 2020
Միրզոյան Վ.
Փիլիսոփայություն և տնտեսագիտություն, (մենագրություն)
2020 | Գիրք/Book
Երևան: Մեկնարկ, 2020 թ., 272 էջ:
Կառավարման հոգեբաանական գործոնը և ուժային կառույցներում մասնագիտական ագրեսիվության դրսևորումները
2020 | Հոդված/Article
Այլընտրանք եռամսյա գիտական հանդես, Երևան, Ապրիլ-հունիս 2020թ, էջ 362-372
ՀՀ ընկերությունների վճարունակության և ֆինանսական կայունության ցուցանիշների վերլուծությունը ըստ տնտեսության ճյուղերի
2020 | Հոդված/Article
Եվրոպական համալսարան, գիտական հոդվածների ժողովածու 11 (01), Երևան 2020 թ, էջ 319-330
Կոնֆլիկտները որպես հոգեբանական երևույթ
2020 | Հոդված/Article
Այլընտրանք եռամսյա գիտական հանդես,Երևան, Հունվար-մարտ (25.01.2020 – 14.02.2020) 2020թ, էջ 434-442
Ընկերությունների դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Հոդված/Article
Հայկական տնտեսագիտական հանդես, Երևան, 1,2020, 11-124 էջ
Հայկ Մնացականյան , Թ. Հովակիմյան
Ֆինանսական ինժեներիա
2020 | Ուսումնական ձեռնարկ
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ Երևան, Լուսակն հրատարակչություն, 2020թ. 233 էջ
Ինտեգրացված հաշվետվությունների աուդիտի առանձնահատկությունները (անգլերեն)
2020 | Հոդված/Article
<Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում> գիտական հանդես, ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, Երևան 2020, էջ 106-117
Մաքսային արժեքի ազդեցությունը տնտեսական զարգացման վրա
2020 | Գիրք/Book
Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում, 2020 (1), էջ 131-146
Միգրացիայի տնտեսագիտություն
2020 | Հոդված/Article
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան։ ՍԻՄ տպ․, 2020թ․ - 167 էջ