Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Անահիտ Համբարձումի Համբարձումյան

Պրոֆեսոր | Կառավարման և գործարարության ամբիոն
Կրթություն
1998 թ. Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Եվրասիա հիմնադրամ: Գործարարական հաղորդակցություն: Էկոնոմետրիկական խնդիրներ համակարգչային մշակմամբ
1994-1995թթ Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան: Շուկայական կողմնորոշմամբ տնտեսություն ծրագրով սերտիֆիկատ
1987 թ. ՀՍՀ Էկոնոմիկայի նախարարությանն առընթեր ՏՊԳՀԻ- ում 08.00.21. - Էկոնոմիկա, պլանավորում և արդյունաբերության ու նրա ճյուղերի կազմակերպում և կառավարում մասնագիտությամբ թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն, թեմա` << Բանվորների նյութական շահագրգռվածությունը արդյունաբերական արտադրության ինտենսիվացման բարձրացման համար>>
1972 - 1975 թթ Էկոնոմիկայի նախարարության ՏՊԳՀԻ-ում ասպիրանտ
1965 - 1969 թթ Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճանը, կոչումը
Տնտեսագիտության թեկնածու, պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձը
2017թ.-ի սեպտեմբերի 1-ից ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի կառավարման և գործարարության ամբիոնի պրոֆեսոր
1994 թ-ից մինչև 2017թ. սեպտեմբերը Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի կառավարման և գործարարության ամբիոնի դոցենտ
1992 - 1994 թթ ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության ՏՊԳՀԻ-ում գիտական խմբի ղեկավար
1988 - 1992 թթ Էկոնոմիկայի նախարարության ՏՊԳՀԻ-ում <<Աշխատանքային ռեսուրսների>> բաժնի ավագ գիտաշխատող
1975 - 1988 թթ Էկոնոմիկայի նախարարության ՏՊԳՀԻ-ում <<Աշխաատանքային ռեսուրսների>> բաժնի կրտսեր գիտաշխատող
1972 - 1975 թթ Էկոնոմիկայի նախարարության ՏՊԳՀԻ-ում արտադրությունից կտրված ասպիրանտ:
1970 - 1972 թթ Էկոնոմիկայի նախարարության ՏՊԳՀԻ-ում << Աշխատանքային ռեսուրսների >> բաժնի կրտսեր գիտաշխատող
1969 - 1970 թթ կրտսեր գիտատեխնիկական աշխատող ՏՊԳՀԻ-ի բնակչության կենսամակարդակի գիտական խմբում

Գիտական հետազոտությունները
1972 - 1994 թթ. Էկոնոմիկայի նախարարության ՏՊԳՀԻ-ում գիտական
հետազոտությունների հաշվետվությունների կատարման մասնակից
2002 - 2003 թթ. Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի փորձագետ
2006 - 2008 թթ. Աշխատանքի շուկայի վերլուծություն ԿԲ-ի դրամաշնորհով կատարվող թեմայի ավագ գիտաշխատող
2008 - 2010 թթ. <<Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում>> գիտահետազոտական թեմայի ավագ գիտաշխատող

Դասավանդվող դասընթացները
Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի էկոնոմիկա
Աշխատանքային հարաբերությունների պետական կարգավորում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
• աշխատանքի տնտեսագիտություն
• զբաղվածություն, աշխատանքի շուկա
• աշխատանքային հարաբերություններ
• մարդկային կապիտալ

Լեզուների իմացությունը
հայերենը և ռուսերենը՝ ազատ,
անգլերենը և ֆրանսերենը` բառարանի օգնությամբ

Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքային էկոնոմիկա
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 276 էջ
|
ՀՀ աշխատաշուկան. իրավիճակը և միտումները
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Եր., 2016թ.,175 էջ
ՀՀ աշխատանքային ռեսուրսների ձևավորումը և բաշխումը
2015 | Հոդված/Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրները (պարբերական գիտական ժողովածու), Երևան, «ՕՐ-ԴԱՐ» հրատարակչություն, 2015, էջ 31-45
Զբաղվածությունը ՀՀ աշխատաշուկայում
2015 | Հոդված/Article
«Ֆինանսներ և էկոնոմիկա» ամսագիր, հ.11-12, Եր., 2015թ., էջ 20-26
Գործազրկությունը և մարդկային կապիտալի կորուստները Հայաստանի Հանրապետությունում
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 354-366
|
Աշխատանքի տնտեսագիտության որոշ հասկացությունների հստակեցման փորձ
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 141.5, Երևան 2013թ., էջ 24-30
|
ՀՀ զբաղվածության դինամիկան անկախության 20 տարիներին
2012 | Հոդված/Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ, Երևան, 2012թ., ՕՐ-ԴԱՐ
Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի էկոնոմիկա
2011 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2011թ., 232 էջ
Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում
2011 | Գիրք/Book
Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 82 էջ
ՀՀ աշխատաշուկայի վերլուծություն
2010 | Գիրք/Book
Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2010թ., 199 էջ:
ՀՀ-ում մարդկային կապիտալի իրացման ասպեկտները
2009 | Հոդված/Article
«ՀՀ-ում աշխատանքային օրենսդրությունը որպես գենդերային հավասարությանը նպաստող արդյունավետ մեխանիզմ», Համաժողովի նյութեր, Երևան 2009թ.
ՀՀ աշխատաշուկայի ձևավորման միտումները
2006 | Հոդված/Article
Երևան, 2006թ.,էջ 9
Կառավարման և գործարարության ընտրովի հարցեր
2005 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2005, 38 էջ
Ն.Ս. Սահակյան, Ն.Բ. Եղիազարյան, Կ.Ս. Դանիելյան, Կ.Ս. Դանիելյան , Ա.Գ. Գասպարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան , Կ.Վ. Գրիգորյան , Ս.Ա. Բալոյան, Հ.Ա. Մարզպանյան, Ա.Հ. Համբարձումյան , Գ.Ա. Ղարիբյան , Գ.Շ. Հովհաննիսյան, Լ.Մ. Դավթյան, Հ.Լ. Սարգսյան , Ա.Խ. Մարկոսյան, Ա.Գ. Վաղարշյան , Կ.Ս. Գաբուզյան , Վ.Վ. Քոչարյան , Գ.Ս. Ղազինյան , Ա.Շ. Հարությունյան, Լ.Պ. Ալեքսանյան, Ն.Կ. Հարությունյան , Ս.Հ. Խաչատրյան , Ս.Ս. Պետրոսյան , Գ.Ա. Մելքումյան
Մարդկային զարգացման հիմունքներ
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ
Մարդկային կապիտալի տեսությունը
2004 | Գիրք/Book
ԵՊՀ ՏՖ մագիստրատուրայի ծրագիր, 2004 թ.
Պետությունը և ոչ պետական սեկտորը
1993 | Հոդված/Article
Մենագրություն, Գործարար Հայաստան հ. 1-2, 1993թ.
ՀՀ-ում ձեռնարկատիրության բարենպաստ միջավայրի ստեղծման միջոցառումները և ձեռնարկատիրական ռիսկի գնահատման մեթոդիկան
1993 | Գիրք/Book
Գիտահետազոտական աշխատանք, Պաշտպանված է ՏՊԳՀԻ-ի գիտխորհրդում, Երևան, 1993թ., 215 էջ
Ոչ պետական սեկտորը տնտեսական վերափոխումների համակարգում
1992 | Հոդված/Article
Գործարար Հայաստան հ. 8-9, 1992 թ.
ՀՀ տնտեսության ոչ պետական ոլորտի զարգացման և ործունեության կարգավորման ուղղություններն ու մեխանիզմը
1992 | Գիրք/Book
Գիտահետազոտական աշխատանք, Պաշտպանված է ՏՊԳՀԻ-իգիտ. Խորհրդում, Երևան, 1992թ., 140 էջ