Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Արմեն Ռովելի Ներսիսյան

Դեկանի տեղակալ | Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
Կրթություն
1976-1979 թթ. Երևանի Ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ
1974-1976 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2012 թ.-ից առ այսօր՝ ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի փոխդեկան, Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի դոցենտ
1982-2012 թ.թ. Տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի ասիստենտ

Դասավանդվող դասընթացներ
Տնտեսագիտական տեսություն – 1, Տնտեսագիտական մտքի պատմություն, Տնտեսագիտության հիմունքներ, Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ, Հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Մակրոտնտեսագիտություն, Միկրոտնտեսագիտություն, Տնտեսագիտական ուսմունքների պատմություն, Հիփոթեքային շուկա և հիփոթեքային վարկավորում, Պետության դերը տնտեսության մեջ

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - ազատ

a.nersisyan@ysu.am

Տնտեսության եռահատված մոդելի դրսևորումները անցումային տնտեսությամբ երկրներում (ՀՀ օրինակով)
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 41-48
|
Տնտեսության եռահատված մոդելի դրսևորումները անցումային տնտեսությամբ երկրներում (ՀՀ օրինակով)
2018 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն, #3 (27), 2018, էջ 41-48
Բակալավրիատի ավարտական աշխատանքներին և մագիստրոսական ատենախոսություններին ներկայացվող հիմնական պահանջները, ԵՊՀ Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետում ամփոփիչ աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ
2016 | Հոդված/Article
Լիմուշ, Երևան 2016, 36 էջ
Հարկային քաղաքականության տեսական հիմունքները
2013 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Լիմուշ, 2013
ՀՀ վարկային շուկայի վերլուծություն
2013 | Հոդված/Article
Տարեգիրք 2012, ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատարակչություն, ԵՐԵՎԱՆ 2013, էջ 313-317
Ազգային հիփոթեկային համակարգի կառուցումը և զարգացումը որպես սոցիալ-տնտեսական առաջնային հիմնախնդիր
2012 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում 5, Երևան, 2012թ., 47-54 էջեր
Հիփոթեկային հարաբերությունների զարգացման տեսական հիմքերը և պրակտիկ կիրառումը զարգացած երկրներում
2012 | Հոդված/Article
Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա Ν8(146), օգոստոս 2012թ., 32-33 էջեր
Հիփոթեկի ծագումը և զարգացումը
2012 | Հոդված/Article
Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա Ν8(146), օգոստոս 2012թ., 29-31 էջեր
|
Տնտեսագիտության տեսություն
2011 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան 2010թ., 244 էջ
Տնտեսագիտական մտքի պատմություն
2009 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009, 170 էջ