Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Կառլեն Գագիկի Խաչատրյան

Ամբիոնի վարիչ | Կառավարման և գործարարության ամբիոն
Կրթություն
2008 - 2011 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա, «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտացում
2006 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա, «Տնտեսական քաղաքականություն և կառավարում» մասնագիտացում (գերազանցության դիպլոմ)
2002 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Տնտեսագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմ)

Գիտական աստիճան, կոչում
2011 թ. տնտեսագիտության թեկնածու, թեկնածուական ատենախոսություն՝ «Ձեռնարկատիրության և հարկային քաղաքականության փոխգործակցության հիմնահարցերը ՀՀ տնտեսությունում»
2014 թ. դոցենտի գիտական կոչում

Աշխատանքային փորձ
2016 թ․-ից առ այսօր` ԵՊՀ Կառավարման և գործարարության ամբիոնի վարիչ
2014 - 2016 թթ. ԵՊՀ Կառավարման և գործարարության ամբիոնի դոցենտ
2008 - 2014 թթ. ԵՊՀ Կառավարման և գործարարության ամբիոնի դասախոս
2008 - 2011 թթ. ԵՊՀ ուսանողական գիտական ըներության նախագահ

Հասարակական աշխատանք
2011-2018թթ. ՀՀ Նախագահի հովանու ներքո իրականացվող Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի ղեկավար մարմնի պատասխանատու քարտուղար
2008 - 2011 թթ. ԵՊՀ Գիտական Խորհրդի անդամ
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ Խորհրդի անդամ
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ ուսխորհրդի նախագահության անդամ
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսխորհրդի նախագահ
2005 թ-ից «Համահայկական Երիտասարդական Շարժում» ՀԿ-ի հիմնադիր և ղեկավար
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսխորհրդի անդամ

Պարգևներ
2017 թ. ՀՀ ԿԳՆ Ոսկե մեդալ
2017 թ. ՀՀ Նախագահի շնորհակալագիր
2017 թ. ՀՀ Ազգային Ժողովի պատվոգիր
2007 թ. ՀՀ Տարվա լավագույն ուսանող (ոսկե մեդալ)
2005 թ. ԵՊՀ Լավագույն ուսանող (ԵՊՀ արծաթե մեդալ)

Դասավանդվող դասընթացներ
Տնտեսության պետական կարգավորում, Հարկերի կառավարումը կազմակերպություններում, Պետական տնտեսական քաղաքականություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
պետության կայացվածություն, սահմանադրական տնտեսագիտություն, պետական տնտեսական քաղաքականություն, հարկային համակարգ

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - ազատ

(+374 60) 710-656
karlen.khachatryan@ysu.am

Պետության կայացածության գնահատման մեթոդաբանության շուրջ
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 32-46
|
Պետության կայացածության և պետական կառավարման որակի փոխկապվածության խնդիրները
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 21-34
|
Կառլեն Խաչատրյան , Տ. Վարազդատյան
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության համակարգի կայացվածության խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Հոդված/Article
Պատմություն և քաղաքականություն գիտական հանդես. N 6(11), 2020, էջ 92-103
Ֆինանսական ինստիտուտների ազդեցությունը համախառն ներքին արդյունքի վրա
2020 | Հոդված/Article
Այլընտրանք գիտական հանդես. 2020 #4, էջ 122-132
Պետական կառավարման որակը պետության կայացածության համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
Ինչ անել - 2 գիտագործնական խորհրդաժողովի նյութեր, 2019, էջ 67-75
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման միտումները ՀՀ-ում
2018 | Հոդված/Article
Կրթութունը և գիտությունը Արցախում գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի հանդես, 1-2, 2018, էջ 116-124
Համախառն ներքին արդյունքի վրա ինստիտուտների ազդեցության քանակական գնահատում
2018 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2018, 3-4, 117-124 էջ
|
Սահմանադրականության մակարդակը որպես պետության կայացածության գրավական
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 19-28
|
Хачатрян К. Г. , Акулич И. Л., Сверлов А. С.
Маркетинговые стратегии белорусских и армянских предприятий в условиях формирования и развития ЕАЭС
2016 | Հոդված/Article
“Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития” XVII международная научная конференция. 2016, стр. 8-9
Хачатрян К. Г. , Акулич И. Л., Сверлов А. С.
Внутренний рынок Республики Беларусь и Республики Армения: оценка конъюнктуры и выбор предприятиями маркетинговых стратегий
2016 | Հոդված/Article
Экономика и управление. 2016, No3 (47), стр. 8-15
|
К. Г. Хачатрян , К. Б. Мурадян
Конкурентоспособность стран: проблема теоретического и практического определения
2016 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: 2016թ․, 3-4, 106-112 էջ, Հայաստան
|
ՀՀ բնակչության արտագաղթի հակվածության գործոնային վերլուծություն
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 71- 91
|
Совершенствование налоговой политики как стимул развития предпринимательства
2011 | Հոդված/Article
Шевченківська весна: Економіка, матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених/За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича: у 2-х тт. - К., 2011. Том 2, стр. 545-547
Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2011 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ, Լրաբեր հասարակական գիտությունների 1-2 /630/, 2011, էջ 134-145
Problems of improving tax administration in the RA.
2011 | Հոդված/Article
In “Bulletin of Yerevan University (sociology, economics)”, #133.5, 2011, pp. 67-76
Հարկային վարչարարության կատարելագործման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 133.5, Երևան 2011թ., էջ 67-76
|
Ձեռնարկատիրական ակտիվության վրա հարկային քաղաքականության ազդեցության գնահատումը ՀՀ-ում
2010 | Հոդված/Article
Կրթության, գիտության և արտադրության ինտեգրումը` որպես տնտեսական աճի ապահովման ռազմավարական ուղղություն Միջազային գիտաժողովի նյութեր, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Երևան 2010, էջ 266-270
Հարկային օրենսդրության կատարելագործման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2010 | Հոդված/Article
Կրթութունը և գիտությունը Արցախում գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի հանդես 3-4, 2010, էջ 111-118
Хачатрян К. , Арзаканцян М.
Глобализация и внешняя экономическая политика Республики Армения
2009 | Հոդված/Article
Проблеми розвитку соціально-економіческих систем в контексті глобалізаційних процесів, матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, Хмельницький 2009, Том 1, с. 225-227