Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Սամսոն Աշոտի Դավոյան

Պրոֆեսոր | Նորարարության տնտեսագիտության ամբիոն
Կրթություն
2003 թ.-ից - ԵՊՀ տնտեսագիտության դոկտորի գիտական աստիճան, թեման` Պետական գույքի կառավարման հիմնախնդիրները. մեթոդաբանություն և ինստիտուցիոնալ հիմքերը
2003 թ.- պրոֆեսորի գիտական կոչում
1994 - 1995 թթ. - վերապատրաստում Վիեննայում գործող Համաշխարհային բանկի և Միավորված ազգերի կազմակերպության համատեղ ինստիտուտում, այնուհետև Պրահայի Կառլի անվան համալսարանում Շուկայական տնտեսություն և ֆինանսական վերլուծություն մասնագիտությամբ
1980 թ.- դոցենտի գիտական կոչում
1976 թ.- Տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան
1970 - 1973 թթ. - ԽՍՀՄ ԳԱ Կենտրոնական տնտեսամաթեմատիկական ինստիտուտի ասպիրանտուրա
1967 - 1970թթ. - Նովոսիբիրսկի պետական համալսարան, անհատական ծրագրով, անվանական թոշակառու
1965 - 1967թթ. - Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Տնտեսագիտական կիբեռնետիկայի բաժին

Աշխատանքային փորձ
2018 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի պրոֆեսոր
2003 թ.- Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարանի պրոֆեսոր
2000 – 2018թթ. - Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի տնօրեն
2000 թ.- ՀՀ կառավարության աշխատակազմի տնտեսագիտական վարչության պետ
1997 - 2000թթ.- Կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտի տնօրեն
1996 -1997թթ. - ՀՀ սեփականաշնորհման և օտարերկրյա ներդրումների նախարարություն, մեթոդական վարչության պետ
1991 - 1994 թթ. - ՀՀ կառավարությանն առընթեր Պետական գույքի տնօրինման և ապապետականացման կոմիտե, նախագահի տեղակալ
1989թ. - Երևանի պետական համալսարան, դասախոս
1976 - 1988 թթ. - Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Լենինականի մասնաճյուղում, դասախոս
1974 - 1976 թթ. - ՀՍՍՀ Պետպլանի Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտում, գիտաշխատող

Դասավանդվող դասընթացներ
Բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում, Ազգային տնտեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
• Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումների արդյունավետության գնահատում
• Պետական գույքի կառավարման մեթոդաբանություն, ռազմավարություն,
• հայեցակարգեր, հաշվառում, պետական գույքի մասնավորեցում,
• Բիզնեսի կառավարման արդյունավետության գնահատում,
• Անցումային տնտեսությունների սոցիալ-տնտեսական զարգացման առանձնահատկությունները,
• Սահմանադրական տնտեսագիտության հիմնախնդիրները։

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Սամսոն Դավոյան , Ա. Սարգսյան
Երկրների տնտեսական զարգացման մակարդակների գնահատումը
2021 | Հոդված/Article
ԳԼԱՁՈՐ 30, Համալսարանի հոբելյանական գիտական նստաշրջանի հոդվածների ժողովածու. Եր.: «Վան Արյան», 2021, էջ 122-136, ISBN 978-9939-70-390-9
Սամսոն Դավոյան , A. Sargsyan, A. Davoyan, D. Harutyunyan
Efficiency of Socio-Economic Reforms -The assessment through Integral Index
2019 | Հոդված/Article
Advance Research Journal Of Multidisciplinary Discoveries,2019, ISSN : 2456-1045 Vol.39 39(9), pp. 59-64, (Scopus indexed)
Սամսոն Դավոյան , A. Sargsyan, A. Davoyan
The Imperative of Maintaining the Rule of Law and Its Assessment
2018 | Հոդված/Article
Proceedings of IASTEM International Conference, Dublin, Ireland, 1st-2nd March 2018, ISBN:978-93-87405-18-9
The Assessment of Various Reforms with the Help of an Integral Index (The Case of Transition Economies)
2018 | Հոդված/Article
Journal of Economic and Social Development (JESD) Vol. 5, No. 2, September 2018, pp. 13-21, (Scopus indexed)
Սամսոն Դավոյան , Ա. Սարգսյան
Իրավունքի գերակայության մակարդակի գնահատումը համաթվի միջոցով
2017 | Հոդված/Article
«Գործարար միջավայրի բարելավման և միջազգային տնտեսական համագործակցության ընդլայնման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» ՀՊՏՀ 26-րդ գիտաժողով, 2017, էջ 80-87
Սամսոն Դավոյան , A. Sargsyan, A. Davoyan
The Concept Of The Rule Of Law And Its Assessment Through Integral Index
2017 | Հոդված/Article
19th International Scientific Conference on Economic and Social Development - Presenting Melbourne, AUSTRALIA, 2017, pp. 65-72, ISSN 1849-689X 7543
Սամսոն Դավոյան , A. Davoyan, A. Khachatryan
The Assessment of the comparative Efficiency of Various Reforms of High-Income Countries
2016 | Հոդված/Article
Economics and Education, Proceedings of the 12th International Conference on Educational Technologies, Proceedings of the 10th International Conference on Business Administration, Business and Economics Series 23, World Scientific and Engineering Academy and Society Barcelona, Spain February 13-15, 2016, pp.149-159
Սամսոն Դավոյան , A. Ktoyan, A. Khachatryan
The Assessment of the Constitutionalism of countries with the help of the Intergral Index
2016 | Հոդված/Article
Economic and Social Development 13th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Barcelona, 14-16 April 2016, pp. 10-17
|
Երկրների բազմաբնույթ վերափոխումների համեմատական արդյունավետության վերլուծությունը, ժամանակի մարտահրավերները և հաղթահարման ուղիները
2016 | Գիրք/Book
Գյումրի, Դպիր, 415 էջ, 2016
Սամսոն Դավոյան , A. Davoyan, A. Khachatryan
The assessment of the comparative efficiency of reforms through the Integral Index of Transformation
2015 | Հոդված/Article
World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index, Paris France, May 18-19, 2015
|
Տնտեսական հարաբերությունների սահմանադրական կարգավորումը, խնդիրները և դրանց լուծման ուղիները
2015 | Հոդված/Article
Գիտելիք, նորաստեղծություն և զարգացում, ՀՊՏՀ 25-րդ գիտաժողովի նյութեր, 2015թ., նոյեմբերի 11-13, Երևան, էջ 97-105
Տնտեսության սահմանադրականության մակարդակի գնահատումը համաթվի միջոցով
2015 | Հոդված/Article
Գիտելիք, նորաստեղծություն և զարգացում, ՀՊՏՀ 25-րդ գիտաժողովի նյութեր, 2015թ., նոյեմբերի 11-13, Երևան, էջ 98
|
Տարբեր երկրներում իրականացրած վերափոխումների համեմատական արդյունավետության գնահատումը
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 507-520
|
Պետական սեփականության արդյունավետ կառուցվածքի ձևավորման տնտեսամաթեմատիկական մոդելը
2010 | Հոդված/Article
Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N 1/2 /115/116/, հունվար-փետրվար 2010 թ., էջ 46-48
|
Պետական սեփականության կառավարման արդյունավետության գնահատման հիմնական մոտեցումները
2010 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում պարբերական, N 2, 2010 թ.
Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումների գնահատումը անցումային տնտեսությամբ երկրներում
2009 | Հոդված/Article
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ, Նահապետ, Երևան, 2009 թ.
Պետական սեփականության կառուցվածքը զարգացած և անցումային տնտեսությամբ երկրներում
2009 | Հոդված/Article
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ, Նահապետ, Երևան, 2009 թ.
Սեփականության էվոլյուցիան և նրա ռացիոնալ կառուցվածքի որոշման հիմնախնդիրները
2008 | Հոդված/Article
Բանբեր ՀՊՏՀ-ի, Երևան 2008 թ., թիվ 3
Սեփականության ռացիոնալ կառուցվածքի ձևավորման հիմնախնդիրները անցումային տնտեսությամբ երկրներում
2008 | Հոդված/Article
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ, Երևան, Նահապետ, 2008 թ.
Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումների գնահատումը և զարգացման միտումները անցումային տնտեսությամբ երկրներում
2007 | Հոդված/Article
Բանբեր ԵՊՏԻ, Տնտեսագետ, Երևան, N2, 2007 թ.
Հանրային կառավարման ապակենտրոնացման քաղաքականությունը ՀՀ-ում
2006 | Հոդված/Article
Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N 12 /76/, ապրիլ 2006 թ.
|
Տնտեսական ազատությունը որպես տնտեսության զարգացման կարևոր նախապայման
2006 | Հոդված/Article
Բանբեր ԵՊՏԻ N1 /7/ 2006 թ., Տնտեսագետ, 2006 թ.
The results of the policy of decentralization of Public management in RA
2006 | Գիրք/Book
UNDESA and Interparliamentary Assembly for Commonwealth of Independents States Regional Forum on “Enhancing Trusst in Government Through Leadership Capasity Building”, ST. Petersburg-September 2006
Տնտեսական վերափոխումների զարգացման միտումների գնահատումը անցումային երկրներում
2006 | Հոդված/Article
ԿՏԲԻ, Նահապետ, Երևան, 2006 թ.
Տնտեսական ազատության համաթիվ և հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների փոխկապվածության գնահատումը
2005 | Հոդված/Article
Նահապետ, Երևան, 2005 թ.
Start reserve assumption of initiating of the market reforms and assessment in transfer economy. Report on the follow-up of the World Summit for Social Development
2005 | Հոդված/Article
United Nations, New York, 2005
Տնտեսական ազատության աստիճանի գնահատման հիմնախնդիրները
2005 | Հոդված/Article
ՀՀ կառավարության 2000-2005 թթ., Նահապետ, Երևան, 2005 թ.
Սոցիալական զարգացման ընդհանրական համաթվի հաշվարկման մեթոդաբանությունը և վերլուծությունը
2004 | Հոդված/Article
Նահապետ հրատարակչություն, Երևան, 2004 թ.
Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման նախադրյալները ՀՀ-ում
2004 | Հոդված/Article
Նահապետ հրատարակչություն, Երևան, 2004 թ
Սեկանության էվոլյուցիան
2000 | Հոդված/Article
Բանբեր ՀՊՏՀ-ի, N2,Երևան, 2000 թ.
Գործարար պլան
1999 | Գիրք/Book
Մեթոդական ձեռնարկ՝ տեստային ապահովումով, «Նահապետ», Երևան, 1999թ, էջ 176 /15-43/