Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Գագիկ Սերգեյի Ասլանյան

Դոցենտ | Կառավարման և գործարարության ամբիոն
Կրթությունը
1972 – 1977 թթ.Երևանի պետական համալսարան – Երևանի ժող.տնտեսության ինստիտուտ , «Տնտեսագիտական կիբեռնետիկա» մասնագիտություն, տնտեսագետ-մաթեմատիկ որակավորում
1979-1985 թթ.ՍՍՀՄ ԳԱ Կենտրոնական տնտեսագիտամաթեմատիկական ինստիտուտի ասպիրանտուրա ք. Մոսկվա, «Տնտեաագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում» մասնագիտացում

Աշխատանքային փորձ
2006 թ. – առ այսօր Երևանի պետական համալսարանի Կառավարման և գործարարության ամբիոնի ասիստենտ, դոցենտ համատեղությամբ
2006 թ. – առ այսօր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Կառավարման ամբիոնի ասիստենտ, Ուսումնական գործընթացի տեղեկատվական ծառայության պետ, Կառավարման ամբիոնի դոցենտ
2004 թ. – 2006 թ. ՀՀ Տարածքայինկառավարման նախարարություն, նախարարի տեղակալ
1999 թ. – 2003 թ. ՀՀ Ազգային ժողով, պատգամավոր, նախագահի տեղակալ
1990 թ. – 1999 թ. «Պլաստիկ» բաց բաժնետիրական ընկերություն, գլխավոր տնտեսագետ, տնօրենի տեղակալ
1985 թ. – 1990 թ. ՀՍՍՀ ԳԱ Տնտեսագիտության ինստիտուտ, գիտաշխատող
1979 թ. – 1985 թ. ՍՍՀՄ ԳԱ Կենտրոնական տնտեսագիտամաթեմատիկական ինստիտուտ ք.Մոսկվա, ասպիրանտ
1977 թ. – 1979 թ. ՀՍՍՀ ԳԱ Տնտեսագիտության ինստիտուտ, տնտեսագետ, կրտսեր գիտաշխատող

Դասավանդվող դասընթացներ
Մենեջմենթ, Ռազմավարական կառավարում, Պետական և մունիցիպալ կառավարում, Պետական ռազմավարական կառավարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Հանրային տնտեսության կառավարում, Պետական տնտեսական քաղաքականություն, ռազմավարություն, Պետական կառավարում , մունիցիպալ կառավարում

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - լավ

Գագիկ Ասլանյան , Գ.Գրիգորյան, Զ.Թումասյան
Նորամուծական տեխնոլեգիաների ստեղծման դերը և առանձնահատկությունները ժամանակակից տնտեսությունում
2019 | Հոդված/Article
Երևան, Գ.Վ.Պլեխանովի անվ. ՌՏՀ Եր. Մասնաճյուղ հրատ.,2019թ. Էջ 78-87:
Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը գործարարության զարգացման գործընթացում
2018 | Հոդված/Article
Տնտեսության և հասարակության զարգացում. ՀՊՏՀ Գիտաժողովի նյութեր Երևան 2018թ.: Էջ 21-25
Մենեջմենթ
2016 | Գիրք/Book
Յու.Մ.Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ,- Եր.: 2016թ. <Մարքեթինգի կառավարումը> գլուխը ամբողջությամբ: Էջ. 418-444
Գագիկ Ասլանյան , Յու.Սուվարյան, Ռ.Հայրապետյան, Ս.Ասատրյանց, Տ.Մնացականյան, Մ.Սաֆարյան
Հայաստանի Հանրապետությունում պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարմք բարեփոխումների գերակայությունները արդի փուլում
2015 | Գիրք/Book
Երևան, Տնտեսագետ, 2015թ., 138 էջ
Վարչատարածքային միավորումների ռազմավարական կառավարման հիմնահարցերը
2015 | Հոդված/Article
Գիտաժողովի նյութեր, 1 ՀՊՏՀ – Եր.: Տնտեսագետ, 2015թ., էջ 44-50
Արբիտրաժային գործընթաց:
2012 | Գիրք/Book
Դասախոսություններիտեքստ.- Երևան, «ԱՀԱ ՊՈԼԻԳՐԱՖ»,2012թ.- 96 էջ
Նորամուծական գործընթացների ռազմավարական կառավարումը ձեռնարկությունում:
2011 | Գիրք/Book
ՀՀ և ՌԴ տնտեսությունների նորաստեղծական զարգացման հիմնախնդիրները: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Տնտեսագետ», 2011թ.,էջ 58-62
Использование методов планирования эксперимента при разработке стратегического плана развития организации.,
2011 | Գիրք/Book
Информационные технологии и управление, N-7, Ереван, 2011г., стр. 34-43
Մունիցիպալ կազմավորման զարգացման ռազմավարական կառավարման հիմնախնդիրները:
2011 | Գիրք/Book
Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի <<Տարեգիրք 2011>>,Երևան, ԵՊՀ հրատ.,2011թ.,էջ 219-227
Выбор оптимальной программы производства в отрасли с учетом влияния научно-технического прогресса
1984 | Գիրք/Book
Экономические проблемы научных исследований и технического прогресса. М.: ЦЭМИ АН СССР, 1984. – 1.1 п.л.
Минимизация производственных затрат в отрасли с учетом научно-технического прогресса (на примере производства сварных труб).
1984 | Հոդված/Article
Рукопись депонирована в ВИНИТИ, 19.04.84, N-2471-84 деп.
Проблемы информационного обеспечения исследования влияния научно-технического прогресса на производство и потребление продукции черной металлургии.
1981 | Գիրք/Book
Всесоюзная научно-практическая конференция “Социалистическое расширенное воспроизводство в условиях научно-технической революции”(1981 г., Ереван):Тезисы докладов.–Ереван: ИЭ АН АрмССР,1981.-0.12 п.л.
Использование модели планирования эксперимента при оптимизации плана развития отрасли.
1979 | Գիրք/Book
Экономика черной металлургии. Тематический отраслевой сборник N-8. М.: Металлургия, 1979. – 0.4 п.л. (соавт. Дунаев В.В., Соколов В.М.)
Возможности использования планирования эксперимента в оптимальном отраслевом планировании.
1979 | Գիրք/Book
Программно-целевой подход в планировании развития отраслевих комплексов. Новосибирск: Наука, 1979. – 1.4 п.л. (соавт. Соколов В.М.)
Модель планирования эксперимента в экономических исследованиях.
1979 | Հոդված/Article
Proceedings of the fourth international symposium, System – Modelling – Control, Zakopane, Poland, Lodz,1979. - 0,3 p.p.