Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Հասմիկ Գառնիկի Մարգարյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
Կրթություն
01.12.1994 - 07.03.1995, Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան
«Շուկայական տնտեսություն» դասընթաց
1991-1994 ուս. տարի, ԵՊՀ ասպիրանտուրա`«Քաղաքատնտեսություն»
մասնագիտությամբ, ասպիրանտ
01.12.1994 - 07.03.1995, ԱՄՆ Բենթլի քոլեջ «Ամերիկյան բիզնես և մենեջմենթ»
դասընթաց,
1986-1991 ուս. տարի, ԵՊՀ «Տնտեսագիտական կիբեռնետիկա»
ֆակուլտետ, ուսանող

Աշխատանքային փորձ
16.07.1991-11.12.1991, ՀՀ Նախարարների խորհրդին առընթեր մամուլի կոմիտեի տնտեսագիտական բաժնի առաջին կարգի տնտեսագետ
1994 թվ. առ այսօր` ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի
«Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների» ամբիոնի
դոցենտ

Դասավանդվող դասընթացներ
«Տնտեսագիտական տեսություն-1», «Տնտեսագիտական տեսություն-2», «Տնտեսագիտական մտքի պատմություն», «Տնտեսագիտության հիմունքներ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Ձեռնարկատիրական ունակության և ռիսկերի հետ առնչվող խնդիրների ուսումնասիրություն

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - ազատ

hasmik.margaryan@ysu.am

Հասմիկ Մարգարյան , Հ. Ղարագյոզյան
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության էությունը և դերը տնտեսության մեջ
2018 | Հոդված/Article
«Ակունք» գիտական հոդվածների ժողովածու թիվ 4 (20), Երևան 2018, ԵՊՀ հրատարակչություն, էջ 120-130
Տնտեսագիտության տեսություն
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 320 էջ, Հայաստան, Երևան
Տնտեսագիտական մտքի պատմության հիմունքները
2016 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2016, 136 էջ
Возможности интеграции экономики Республики Армения в ЕАЭС
2015 | Հոդված/Article
Сборник научных трудов «Интеграция мировых научных процессов как основа общественного прогресса». Выпуск №29, Казань, 30 сентября 2015 года. 210 с., с. 138-145
Մակրոտնտեսագիտություն
2014 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան 2014, ԵՊՀ հրատարակչություն, 80 էջ
Ինտեգրված արտադրական համակարգի արդյունավետության գնահատումը ռիսկի քանակական գնահատականների միջոցով
2012 | Հոդված/Article
«Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդես, #7(145) հուլիս 2012, էջ 48-52
Տնտեսագիտության տեսություն
2012 | Գիրք/Book
Երևան ԵՊՀ հրատարակչություն 2012 թ., 312 էջ
Արտադրական համակարգերի ռիսկերի գնահատման մեթոդաբանություն
2010 | Հոդված/Article
«Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդես, N 4-5 (118-119) ապրիլ-մայիս 2010, էջ 48-52
|
Տնտեսագիտական մտքի պատմություն
2009 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009, 170 էջ
Տնտեսագիտության ներածություն
2009 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009թ., 132 էջ
Ձեռնարկատիրական ռիսկերի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում և դրանց նվազեցման ուղիները
2008 | Հոդված/Article
«Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդես, N5 (94) մայիս 2008, էջ 25-29
|
Ձեռնարկատիրական ռիսկի արդյունավետ կառավարման անհրաժեշտությունը անցումային տնտեսությամբ երկրներում
2008 | Հոդված/Article
«Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդես, N5 (94) մայիս 2008, էջ 20-25
|
Պատմական ուղղությունը քաղաքատնտեսության մեջ. ձևավորման սոցիալ-տնտեսական նախադրյալները և զարգացման ինստիտուցիոնալ հեռանկարները
2008 | Հոդված/Article
«Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդես, N 6-7 (95-96) հունիս-հուլիս 2008, էջ 10-12
|
Կառավարչի գործունեության սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները
2007 | Հոդված/Article
«Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդես, N1 (78) հունվար 2007, էջ 101-105
Մասնավոր ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում
2005 | Գիրք/Book
«Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդես, N4-5 (52-53) մարտ-ապրիլ 2005, էջ 51-55
|