Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Նոննա Նիկոլայի Խաչատրյան

Դոցենտ | Կառավարման և գործարարության ամբիոն
Կրթություն
2006-2008 ՀՊԱՀ ասպիրանտուրա, թեկնածուական թեզի պաշտպանություն <Որակի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության ոլորտում>> թեմայով
2005-2007 Ֆինանսական ակադեմիա, մագիստրոսի գիտական աստիճան <<Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ>> մասնագիտությամբ
2001-2003 Արտաքին տնտեսական կապերի համալսարան, տնտեսագիտության բակալավրի աստիճան
1993-1997 Արտաքին տնտեսական կապերի և կառավարման ինստիտուտ, բակալավրի աստիճան <<Միջազգային իրավունք>> մասնագիտությամբ
1983-1993 Երևանի թիվ 38 Բելինսկու անվ. ռուսական միջնակարգ դպրոց

Աշխատանքային փորձ
2011 առ այսօր Երևանի պետական համալսարան, կառավարման և գործարարության ամբիոն, դոցենտ
2008-2010 Արտաքին տնտեսական կապերի համալսարան, դոցենտ - դասավանդում, -համալսարանում մատուցվող կրթական ծառայությունների որակի վերահսկում
2000-2008 Արտաքին տնտեսական կապերի համալսարան, ուսումնական մասի պետ -ուսումնական պլանների կազմում,
-կրթական ծրագրերի իրականացման կառավարում
1998-2000 Արտաքին տնտեսական կապերի համալսարան, <<Ֆեմիդա>> շաբաթաթերթի խմբագիր

Հետազոտության և դասավանդման ոլորտ
Ձեռնարկատիրություն
Բիզնեսի պլանավորում և կազմակերպում Նորարարությունների կառավարում
Ծառայությունների ոլորտի կառավարում

Վերապատրաստումներ
2013 Դասավանդման ուսումնառության և գնահատման ժամանակակից մեթոդներ
2014 Լսարանային ցուցադրություն
2014 Անգլերենը ակադեմիական միջավայրում B2 մակարդակ, iTEP, Certificate of Proficiency
2017 Statistical Analysis and IBM SPSS Statistics TօT (Certificate)
2018 <<Ինչպես կառուցել ՄՈՒԴԼ դասընթաց>> վերապատրաստման ծրագիր,
2022 High-Performance Incubation program ToT, 100 ժամ, Բիզնես Ինկուբատորի քոուչի սերտիֆիկատ

Էլ-փոստ
nonnakhachatryan@ysu.am

Համալսարանական բիզնես ինկուբատորների արդյունավետության գնահատման հիմնախնդիրները
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2022 № 3 (39), էջ 22-31
|
Հեռավար կրթության կազմակերպման մեթոդաբանական խնդիրները բուհերում
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 47-56
|
Նոննա Խաչատրյան , Արմեն Ճուղուրյան
Աշխարհավարակի Սոցիալ - Տնտեսական Սանիտարիան
2020 | Հոդված/Article
Պատմություն և Քաղաքականություն, 2020, 2(7), 158-162 էջ
Nonna Khachatryan , Hrachya Sargsyan
National Value System Impact On The Economy Of Armenia
2020 | Հոդված/Article
Wisdom, 2020, 1(14), 105-111 էջ
Nonna Khachatryan , Siranush Poghosyan
Issues Of Economic Ecosystems Development In Armenia
2020 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ Եվ Հաշվապահական Հաշվառում, 2020, 1(5), 59-71 էջ
Nonna Khachatryan , Hasmik Sahakyan
Issues Of The Online Modul Design In Youth Studies
2020 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ Եվ Հաշվապահական Հաշվառում, 2020, 1(5), 92-108 էջ
Նոննա Խաչատրյան , Արմեն Ճուղուրյան
Հեռավար Ուսուցման Զարգացման Պատմական Ընթացքը Եվ Մարտահրավերները Համաճարակի Պայմաններում
2020 | Հոդված/Article
Պատմություն և Քաղաքականություն, 2020, 3(8), 115-122 էջ
Ա. Ճուղուրյան, Ն. Խաչատրյան
Մարդկային կապիտալի հաշվապահական հաշվառման մեթոդաբանական հիմնախնդիրները կազմակերպություններում
2020 | Հոդված/Article
Բանբեր N2, 37-48 էջ, ՀՊՏՀ 2020
Նոննա Խաչատրյան , Ա.Ճուղուրյան
Ունակությունների հենքով համալսարանական կրթության ապագան
2020 | Հոդված/Article
Այլընտրանք եռամսյա գիտական հանդես, 144-153 էջ, ապրիլ-հունիս, 2020
Ն. Խաչատրյան , Մ. Եղիազարյան
Կոնֆլիկտները հանրային կյանքում՝ որպես սոցիալ-հոգեբանական երևույթ
2020 | Հոդված/Article
«Այլընտրանք», 2020, թիվ 1, էջ 434-439
Տնտեսական Եվ Բիոլոգիական Էկոհամակարգերի Զարգացման Հարացույցը
2019 | Հոդված/Article
Պատմություն և Քաղաքականություն, 2019, 4(5), 170-177 էջ
Նոննա Խաչատրյան , Արմեն Ճուղուրյան, Նարինե Կիրակոսյան
Մասնագիտական Կրթական Ծրագրերի Կառավարման Հիմնախնդիրները
2019 | Հոդված/Article
Եվրոպական Համալսարան, 2019, 10(02), 59-69 էջ
Մարդկային Կապիտալի Չափման Եվ Հաշվառման Հիմնախնդիրները
2019 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ Եվ Հաշվապահական Հաշվառում, 2019, 2, 60-69 էջ
Նոննա Խաչատրյան , Արմեն Ճուղուրյան
Ազգային Արժեհամակարգ Եվ Տնտեսություն
2019 | Հոդված/Article
Պատմություն և Քաղաքականություն, 2019, 3(4), 106-122 էջ
Atom Mkhitaryan, Nonna Khachatryan
Effective Management of Doctorial Studies, Manual, LAMBERT Academic Publishing
2019 | Հոդված/Article
2019, 100 pages, International Book Market Service LTD
Տնտեսական և բիոլոգիական էկոհամակարգերի զարգացման հարացույցը
2019 | Հոդված/Article
Պատմություն և քաղաքականություն գիտական հանդես, 4/5/, 170-177 էջ, 2019 թ., Երևան
The Philosophy of Ethics Presence in the Management Activity
2019 | Հոդված/Article
Պատմություն և քաղաքականություն գիտական հանդես, 2/3/, 188-199 էջ, 2019 թ., Երևան
Effective Management of Doctoral Studies
2019 | Գիրք/Book
Manual, LAMBERT Academic Publishing, 2019, 100 pages, International Book Market Service LTD
Նոննա Խաչատրյան , Գ. Ադամյան
Հեռավար ուսուցման կառավարման հիմնախնդիրներ
2019 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում 1/2019, 152-158 էջ, Երևան
Effective Teaching Strategy in Doctoral programs
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Հայագիտության Հայագիտական միջազգային հանդես, 2019 1 (19), 198-208 էջ
Nonna Kahcahtryan , Iluta Arbidane, Daina Znotina
The Necessity Of An Effective Study Approach In Doctoral Education
2018 | Հոդված/Article
Latgale National Economy Research, 2019, 1(11), 5-14
Approaches Towards Designing on line modular programs in agrarian education
2018 | Հոդված/Article
Bulletin of National Agrarian University of Armenia, #3, 2018, 72-74 էջ
Ուսանողի սոցիալական մեկուսացման հիմնախնդիրները հեռաուսուցման համակարգում
2018 | Հոդված/Article
Ակունք, գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 4(20), 131-136 էջ, Երևան 2018
Ձեռնարկատիրության հիմունքներ
2018 | Հոդված/Article
Ուս. ձեռնարկ: Էդիթ Պրինտ, 2018թ․, 174 էջ
Ռազմաարդյունաբերական համակարգի տնտեսական զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում
2018 | Հոդված/Article
«ԲՈՒՀ-ԲԱՆԱԿ» համագործակցության գերակայությունը «ԱԶԳ-ԲԱՆԱԿ» հայեցակարգի համատեքստում: 2018, էջ 152-159
|
Զբոսաշրջության ծառայությունների մատուցման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2018 | Հոդված/Article
Ակունք, 2018, 1(18), էջ 190-194
|
Agro Tourism Expansion Ways in the RA
2018 | Հոդված/Article
Bulletin of National Agrarian University of Armenia, 2018, 1, 125-127 pp.
|
Առցանց ուսուցման մեթոդաբանական հիմնախնդիրները բուհերում
2018 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2018, 3-4(211-212), էջ 128-131
|
Хачатрян Н. Н. , Халатян А. А.
Проблемы интеграции финансовой и экологической отчетности
2017 | Հոդված/Article
Учетно-аналитическое обеспечение - информационная основа экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 2017, Часть1, стр. 397-400
|
Կոռուպցիոն ռիսկերի մակրոկառավարման առանձնահատկությունները
2017 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում: 2017թ․, 1, 32-38 էջ, Հայաստան
|
Strategic Accounting Model In Agribusiness
2017 | Հոդված/Article
Bulletin of National Agrarian University of Armenia. 2017, 1, pp. 80-83
|
Ձեռնարկատիրության բնապահպանական գործառույթների շուրջ
2017 | Հոդված/Article
Ակունք: 2017թ․, 1(15), 253-256 էջ, Հայաստան
|
Մասնագիտական կրթության սոցիալական ուղղվածության հիմնախնդիրները
2017 | Հոդված/Article
Կանթեղ: 2017թ․, 2(71), 154-167 էջ, Հայաստան
|
Ձեռնարկատիրության բնապահպանական գործառույթների շուրջ, Ակունք, գիտական հոդվածների ժողովածու
2017 | Հոդված/Article
թիվ 1(15), 253-256 էջ, Երևան 2017, ԵՊՀ հրատարակչություն
Զբոսաշրության ծառայությունների մատուցման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2017 | Հոդված/Article
Ակունք, գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 1(18), Երևան 2017, 190-194 էջ, ԵՊՀ հրատարակչություն
Ն. Խաչատրյան , Ա. Ճուղուրյան
Հանրամատչելի տնտեսագիտություն
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Էդիթ Պրինտ, 2017թ․, 100 էջ
Նոննա Խաչատրյան , Արա Աղաջանյան
Զբոսաշրջության շուկայի զարգացման խթանները ՀՀ-ում
2017 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2017, 9-10(205-206), էջ 52-55
|
Նոննա Խաչատրյան , Արա Աղաջանյան
Կրթական ծրագրերի որակի վարկանիշավորումը բուհերում
2017 | Հոդված/Article
Այլընտրանք, 2017, 4, էջ 496-501
|
Բարձրագույն կրթությունը որպես ծառայությունների մատուցման առանձնահատուկ ոլորտ
2017 | Հոդված/Article
Եվրոպական ակադեմիա: Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2017, 8, էջ 210-216
|
Կոռուպցիոն ռիսկերի կանխարգելման սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրներ
2017 | Հոդված/Article
Ակունք, 2017, 2(16), էջ 165-169
|
N. Khachatryan , A.Yarazyan
Institutional System of Microfinancing in Agriculture
2017 | Հոդված/Article
Bulletin of National Agrarian University of Armenia, 2017, 3, 114-118 pp.
|
Որակի ապահովման մշակույթը բուհերում
2017 | Հոդված/Article
Հյուսիսափայլ. գիտական հոդվածների ժողովածու, 2017, 1, էջ 16-26
|
Շրջանավարտների կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հիմնախնդիրները բարձրագույն կրթության համակարգում
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանը` տարածաշրջանային գիտակրթական կենտրոն: 2016, 49-56 էջ
|
Khachatryan Nonna , Hamed Mirzaei
Taxation: Comparative Interpretation Between US and Armenia
2016 | Գիրք/Book
"Arsen Jhamharyan" publishing house. 2016, 98 p.
|
Ն. Ն. Խաչատրյան , Հ. Ա. Խալաթյան
Կոռուպցիոն ռիսկերի մակրոկառավարում
2016 | Գիրք/Book
«Արսեն Ժամհարյան» տպարան: 2016թ․, 84 էջ
Մրցունակ մասնագիտական կրթության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2016 | Հոդված/Article
Տնտեսության զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ անկախության 25-րդ ամյակի շեմին: 2016, 24-31 էջ, Հայաստան
|
Հարկային մուտքերի և կրթության ֆինանսավորման փոխկապվածությունը
2016 | Հոդված/Article
Հաշվային տեղեկատվական համակարգի բարելավման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում ժ: 2016, 46-53 էջ, Հայաստան
|
Хачатрян Н. Н. , Яразян А. Т.
Комплексный анализ микрофинансирования в малом бизнесе
2016 | Հոդված/Article
Анализ и современные информационные технологии в обеспечении экономической бесопасности бизнеса и государства. 2016, 1, стр. 393-397
|
Կրթական ծառայությունների մատուցման ռազմավարությունը ասպիրանտուրայում
2016 | Հոդված/Article
Ակունք: 2016թ․, 1(13), 335-338 էջ, Հայաստան
|
Արմեն Ճուղուրյան, Նոննա Խաչատրյան
Ասպիրանտի մասնագիտական ունակությունների գնահատման մեթոդաբանությունը
2016 | Հոդված/Article
Ակունք: 2016թ․, 2(14), 85-92 էջ, Հայաստան
|
Tadevosyan Julieta, Khachatryan Nonna
Constitutional Economics and Corruption
2016 | Հոդված/Article
Եվրոպական ակադեմիա: Գիտական հոդվածների ժողովածու: 2016թ․, 7, 46-51 էջ, Հայաստան
|
Vocationally Education Organizational Issues in Armenian Universities
2016 | Հոդված/Article
Հյուսիսափայլ: 2016թ․, N1, 17-24 էջ, Հայաստան
|
Ռազմավարական հաշվառման ներդրման մեթոդական հարցեր
2016 | Հոդված/Article
Հյուսիսափայլ: 2016թ․, N1, 41-47 էջ, Հայաստան
|
Ներսիսյան Աշոտ, Նոննա Խաչատրյան
Համալսարանի շրջա¬նա¬վարտի մրցակցային առավելությունները
2016 | Հոդված/Article
Ակունք, գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 2(14), 81-84 էջ, Երևան 2016, ԵՊՀ հրատարակչություն
Համալսարանի շրջանավարտի մրցակցային ունակությունները
2016 | Հոդված/Article
Ակունք: 2016թ․, 2(14), 81-84 էջ, Հայաստան
|
Հարություն Մարզպանյան, Ռուբեն Մարկոսյան , Նոննա Խաչատրյան
Միգրացիայի ռիսկերը և մարդկային կապիտալի վերարտադրությունը
2016 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 140 էջ
|
Մարդկային կապիտալի դերը սփյուռքի համախմբման գործընթացում
2015 | Հոդված/Article
Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, 2015, 90-98 էջ
|
Միկրոֆինանսավորման համակարգային կառավարման բարելավումը ՀՀ-ում
2015 | Հոդված/Article
Ակունք, 2015թ․, 2 (12), 114-120 էջ
|
Postgraduate Education Realization Issues in Armenia
2015 | Հոդված/Article
Bulletin of National Agrarian University of Armenia, 2015, #3, 149-154 pp.
|
Microfinance Management Issues in Agribusiness
2015 | Հոդված/Article
Bulletin of National Agrarian University of Armenia, 2015, #2, 101-106 pp.
|