Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Նարինե Էռնեստի Միրզոյան

Ասիստենտ | Կառավարման և գործարարության ամբիոն
Կրթություն
2011 - 2015 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա “Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում” մասնագիտությամբ:
2008 - 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա “Գործարար կառավարում” մասնագիտացմամբ:
2004 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ:

Գիտական աստիճան
2015 թ-ից տնտեսագիտության թեկնածու, թեկնածուական ատենախոսություն` “Կազմակերպությունների անվճարունակության ռիսկերի համալիր գնահատման և կանխատեսման հիմնահարցերը ՀՀ-ում”:

Աշխատանքային փորձ
2019 թ․-ից առ այսօր՝ ԵՊՀ կառավարման և գործարարության ամբիոնի դոցենտ:
2016 թ-ից առ այսօր՝ ՀՊՏՀ կառավաչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոնի դոցենտ:
2016 թ-ից ԵՊՀ կառավարման և գործարարության ամբիոնի ասիստենտ:
2011 - 2015 թթ. ԵՊՀ կառավարման և գործարարության ամբիոնի դասախոս (ժամավճարով):

Կարդացվող դասընթացներ
Ռիսկերի կառավարում
Կազմակերպությունների գործունեության կոնտրոլինգ
Կազմակերպությունների կառավարման համակարգի և գործարար գործընթացների նախագծում
Ձեռնարկատիրական ռիսկերի գնահատումը գործնական ոլորտներում և սնանկության կանխատեսումը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Ֆինանսական մենեջմենթ,
Ռիսկ մենեջմենթ,
Աուդիտ
Ներքին վերահսկողության համակարգեր

Դասընթացներ
01.04.2010-01.07.2010 թ. ՀՀ ԿԲ դասընթացներ, Ֆինանսաբանկային քոլեջ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Անձնակազմի զարգացման արդյունավետության խնդիրները Հայաստանի Հանրապետության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի կազմակերպություններում
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2021 № 3 (36), էջ 22-31
|
Կոնտրոլինգի և ներքին վերահսկողության համակարգի համատեղ կիրառումը կազմակերպությունում՝ որպես վերջինիս զարգացման նախապայման
2021 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում պարբերական, Երևան 2021թ․, էջ 42-49 (անգլերեն)
Ֆինանսական կազմակերպությունների վարկանշումը ռիսկերի կառավարման համատեքստում
2021 | Հոդված/Article
Պատմություն և քաղաքականություն հանդես, Երևան 2021 թ․, 3/13 համար
Ֆինանսական կազմակերպությունների վարկանշման գործընթացի հիմնական փուլերի վերլուծություն
2019 | Հոդված/Article
Այլընտրանք գիտական հանդես #3․ Երևան 2019, էջ 282-287
Նարինե Միրզոյան , Լ․ Հ․ Գրիգորյան
Կազմակերպությունների ֆինանսական վերլուծություն և վարկանշում
2018 | Ուսումնական ձեռնարկ
Երևան, ՀՊՏՀ, Տնտեսագետ, 2018, ծավալը՝ 156 էջ։
Ֆինանսական կազմակերպությունների վարկանշումը՝ որպես վերջիններիս գծով վարկային ռիսկերի կառավարման ժամանակակից մեթոդ
2018 | Հոդված/Article
ՀՊՏՀ, 27-րդ գիտաժողով, Տնտեսության և հասարակության զարգացում․ 21-րդ դարի մարտահրավերներ և հնարավորություններ, Երևան, 2018, էջ 416-421
Վարկային ռեսուրսների տոկոսադրույքների ձևավորման վրա ազդող գործոնների վերլուծության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
2017 | Հոդված/Article
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր: Ուսանողների, ասպիրանտների և երիտասարդ գիտնականների միջազգային 5-րդ գիտաժողով: 2017թ․, 5, 77-82 էջ, Հայաստան
|
Առևտրային բանկերի կողմից կազմակերպությունների ներքին վարկանշման մեթոդաբանություն
2015 | Հոդված/Article
«Ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդես #3 - 4 (175 - 176), Երևան 2015, էջ 48-50
Առևտրային կազմակերպությունների վարկային ռիսկի հաշվարկման և վարկանշային գնահատման մեթոդական մոտեցում
2015 | Հոդված/Article
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, ուսանողների, ասպիրանտների և երիտասարդ գիտնականների միջազգային գիտաժողով, Երևան 2015, էջ 92-98