Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Նոննա Նիկոլայի Խաչատրյան

Դոցենտ | Կառավարման եւ գործարարության ամբիոն
1997 թվականին ավարտելով բուհը, ստացել է իրավաբանի որակավորում, այնուհետև ստացել է տնտեսագիտության մագիստրոսի կրթական աստիճան: Հետագայում ընդունվել է Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի ասպիրանտուրա` 2008 թ-ին պաշտպանելով թեկնածուական թեզ «Որակի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության ոլորտում» թեմայով:
1998 թ-ից աշխատել է տարբեր բարձրագույն մասնագիտական կրթական հաստատություններում` զբաղեցնելով վարչական պաշտոններ, իսկ 2008 թ-ից սկսել է դասավանդել:
2012 թ-ից առ այսօր աշխատում է Երևանի պետական համալսարանի Կառավարման և գործարարության ամբիոնում` որպես դոցենտ:

Հետազոտության և դասավանդման ոլորտն է`
Ծառայությունների ոլորտի կառավարման բարելավման հիմնախնդիրներ
Բիզնեսի պլանավորում և կազմակերպում
Ծառայությունների էկոնոմիկա
Առաջնորդություն

Լեզվի իմացություն
հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Ձեռնարկատիրության հիմունքներ
2018 | Հոդված/Article
Ուս. ձեռնարկ: Էդիթ Պրինտ, 2018թ․, 174 էջ
Ռազմաարդյունաբերական համակարգի տնտեսական զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում
2018 | Հոդված/Article
«ԲՈՒՀ-ԲԱՆԱԿ» համագործակցության գերակայությունը «ԱԶԳ-ԲԱՆԱԿ» հայեցակարգի համատեքստում: 2018, էջ 152-159
|
Զբոսաշրջության ծառայությունների մատուցման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2018 | Հոդված/Article
Ակունք, 2018, 1(18), էջ 190-194
|
Agro Tourism Expansion Ways in the RA
2018 | Հոդված/Article
Bulletin of National Agrarian University of Armenia, 2018, 1, 125-127 pp.
|
Առցանց ուսուցման մեթոդաբանական հիմնախնդիրները բուհերում
2018 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2018, 3-4(211-212), էջ 128-131
|
Хачатрян Н. Н. , Халатян А. А.
Проблемы интеграции финансовой и экологической отчетности
2017 | Հոդված/Article
Учетно-аналитическое обеспечение - информационная основа экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 2017, Часть1, стр. 397-400
|
Կոռուպցիոն ռիսկերի մակրոկառավարման առանձնահատկությունները
2017 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում: 2017թ․, 1, 32-38 էջ, Հայաստան
|
Strategic Accounting Model In Agribusiness
2017 | Հոդված/Article
Bulletin of National Agrarian University of Armenia. 2017, 1, pp. 80-83
|
Ձեռնարկատիրության բնապահպանական գործառույթների շուրջ
2017 | Հոդված/Article
Ակունք: 2017թ․, 1(15), 253-256 էջ, Հայաստան
|
Մասնագիտական կրթության սոցիալական ուղղվածության հիմնախնդիրները
2017 | Հոդված/Article
Կանթեղ: 2017թ․, 2(71), 154-167 էջ, Հայաստան
|
Ն. Խաչատրյան , Ա. Ճուղուրյան
Հանրամատչելի տնտեսագիտություն
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Էդիթ Պրինտ, 2017թ․, 100 էջ
Նոննա Խաչատրյան , Արա Աղաջանյան
Զբոսաշրջության շուկայի զարգացման խթանները ՀՀ-ում
2017 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2017, 9-10(205-206), էջ 52-55
|
Նոննա Խաչատրյան , Արա Աղաջանյան
Կրթական ծրագրերի որակի վարկանիշավորումը բուհերում
2017 | Հոդված/Article
Այլընտրանք, 2017, 4, էջ 496-501
|
Բարձրագույն կրթությունը որպես ծառայությունների մատուցման առանձնահատուկ ոլորտ
2017 | Հոդված/Article
Եվրոպական ակադեմիա: Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2017, 8, էջ 210-216
|
Կոռուպցիոն ռիսկերի կանխարգելման սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրներ
2017 | Հոդված/Article
Ակունք, 2017, 2(16), էջ 165-169
|
N. Khachatryan , A.Yarazyan
Institutional System of Microfinancing in Agriculture
2017 | Հոդված/Article
Bulletin of National Agrarian University of Armenia, 2017, 3, 114-118 pp.
|
Որակի ապահովման մշակույթը բուհերում
2017 | Հոդված/Article
Հյուսիսափայլ. գիտական հոդվածների ժողովածու, 2017, 1, էջ 16-26
|
Շրջանավարտների կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հիմնախնդիրները բարձրագույն կրթության համակարգում
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանը` տարածաշրջանային գիտակրթական կենտրոն: 2016, 49-56 էջ
|
Khachatryan Nonna , Hamed Mirzaei
Taxation: Comparative Interpretation Between US and Armenia
2016 | Գիրք/Book
"Arsen Jhamharyan" publishing house. 2016, 98 p.
|
Ն. Ն. Խաչատրյան , Հ. Ա. Խալաթյան
Կոռուպցիոն ռիսկերի մակրոկառավարում
2016 | Գիրք/Book
«Արսեն Ժամհարյան» տպարան: 2016թ․, 84 էջ
Մրցունակ մասնագիտական կրթության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2016 | Հոդված/Article
Տնտեսության զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ անկախության 25-րդ ամյակի շեմին: 2016, 24-31 էջ, Հայաստան
|
Հարկային մուտքերի և կրթության ֆինանսավորման փոխկապվածությունը
2016 | Հոդված/Article
Հաշվային տեղեկատվական համակարգի բարելավման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում ժ: 2016, 46-53 էջ, Հայաստան
|
Хачатрян Н. Н. , Яразян А. Т.
Комплексный анализ микрофинансирования в малом бизнесе
2016 | Հոդված/Article
Анализ и современные информационные технологии в обеспечении экономической бесопасности бизнеса и государства. 2016, 1, стр. 393-397
|
Կրթական ծառայությունների մատուցման ռազմավարությունը ասպիրանտուրայում
2016 | Հոդված/Article
Ակունք: 2016թ․, 1(13), 335-338 էջ, Հայաստան
|
Արմեն Ճուղուրյան, Նոննա Խաչատրյան
Ասպիրանտի մասնագիտական ունակությունների գնահատման մեթոդաբանությունը
2016 | Հոդված/Article
Ակունք: 2016թ․, 2(14), 85-92 էջ, Հայաստան
|
Tadevosyan Julieta, Khachatryan Nonna
Constitutional Economics and Corruption
2016 | Հոդված/Article
Եվրոպական ակադեմիա: Գիտական հոդվածների ժողովածու: 2016թ․, 7, 46-51 էջ, Հայաստան
|
Vocationally Education Organizational Issues in Armenian Universities
2016 | Հոդված/Article
Հյուսիսափայլ: 2016թ․, N1, 17-24 էջ, Հայաստան
|
Ռազմավարական հաշվառման ներդրման մեթոդական հարցեր
2016 | Հոդված/Article
Հյուսիսափայլ: 2016թ․, N1, 41-47 էջ, Հայաստան
|
Համալսարանի շրջանավարտի մրցակցային ունակությունները
2016 | Հոդված/Article
Ակունք: 2016թ․, 2(14), 81-84 էջ, Հայաստան
|
Հարություն Մարզպանյան, Ռուբեն Մարկոսյան , Նոննա Խաչատրյան
Միգրացիայի ռիսկերը և մարդկային կապիտալի վերարտադրությունը
2016 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 140 էջ
|
Մարդկային կապիտալի դերը սփյուռքի համախմբման գործընթացում
2015 | Հոդված/Article
Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, 2015, 90-98 էջ
|
Միկրոֆինանսավորման համակարգային կառավարման բարելավումը ՀՀ-ում
2015 | Հոդված/Article
Ակունք, 2015թ․, 2 (12), 114-120 էջ
|
Postgraduate Education Realization Issues in Armenia
2015 | Հոդված/Article
Bulletin of National Agrarian University of Armenia, 2015, #3, 149-154 pp.
|
Microfinance Management Issues in Agribusiness
2015 | Հոդված/Article
Bulletin of National Agrarian University of Armenia, 2015, #2, 101-106 pp.
|