Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
    • 2020 - 2021 ուստարվա առաջին կիսամյակ
     2020 - 2021 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
    2020 - 2021 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
  • Մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
   • Միջմշակութային հաղորդակցություն (իտալերեն)
    2020-2021 ուսումնական տարի
   • Միջմշակութային հաղորդակցություն (իսպաներեն)
    2020-2021 ուսումնական տարի
   • Միջմշակութային հաղորդակցություն (գերմաներեն)
    2020-2021 ուսումնական տարի
   • Ֆրանսիական բանասիրություն
    2020-2021 ուսումնական տարի
   • Արտասահմանյան գրականություն
    2020-2021 ուսումնական տարի
   • Անգլերեն լեզու և գրականություն
    2020-2021 ուսումնական տարի
   • Միջազգային գործարար հաղորդակցման լեզվամշակույթ
    2020-2021 ուսումնական տարի
   • Թարգմանչական գործ (անգլերեն լեզու)
    2020-2021 ուսումնական տարի
   • Վարչագործարարական թարգմանություն
    2020-2021 ուսումնական տարի
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2020

   2019

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար