Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Աննա Հակոբի Ազրոյան

Դասախոս | Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2013թ. ԵՊՀ, Ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի հայցորդ
2004-2006 ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական Բանասիրության ֆակուլտետ, իսպանական բաժին, մագիստրոսի կոչում
2000-2004 ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական Բանասիրության ֆակուլտետ, իսպանական բաժին, բակալավրի աստիճան

Մասնագիտական գործունեություն
2006թ-ից ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական Բանասիրության ֆակուլտետի Ռոմանական Բանասիրության ամբիոնի իսպաներեն լեզվի դասախոս
2005-2006 Գեղեցիկ արվեստների ակադեմիա, օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2017թ. «Ներլեզվաբանական թարգմանություն» սեմինար
2009թ. «Իսպաներեն լեզվի բառագիտություն» սեմինար
2009թ. «Գործաբանություն» սեմինար
2009թ. «Գովազդի լեզու» սեմինար
2005թ. Սերվանտեսի անվան համալսարանի կողմից կազմակերպված «Իսպաներենը որպես օտար լեզու» դասախոսների վերապատրաստման դասընթաց
2005թ. «Գրականության տեսություն» սեմինար

Օտար լեզուներ
Իսպաներեն (գերազանց), իտալերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (խոսակցական)

Իսպաներենի՝ որպես երկրորդ լեզվի դասավանդման գործընթացում որոշ մանկավարժական մեթոդներ ու մոտեցումներ
2016 | Հոդված/Article
Հանդես, 2016, 18, 252-255 էջ
Սահմանական եղանակի ներկա ժամանակի իմաստային նրբերանգները ժամանակակից արևելահայերենում և իսպաներենում
2015 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2015թ․, 1 (18), 22-29 էջ
|
Ժամանակային իմաստների արտահայտումը հայերենում և իսպաներենում
2015 | Հոդված/Article
Девятая годичная научная конференция. Сборник статей. 2015, стр. 268-277
Բայերի անկանոնության դրսևորման մի քանի առանձնահատկություններ
2009 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», 9-րդ, «Աստղիկ» հրատարակչութուն
|
Իսպաներեն բայերի դասակարգման մի քանի առանձնահատկություններ
2008 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», 8-րդ, «Աստղիկ» հրատարակչութուն
|
Իսպաներեն լեզվի որոշ կանոնավոր բայերի հնչյունափոխության առանձնահատկություններ
2008 | Թեզիս/Thesis
Программа II международной научно-методической конференции, тезисы докладов
|