Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Աննա Տարիելի Կնյազյան

Պրոֆեսոր | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2019 շնորհվել է պրոֆեսորի գիտական կոչում, լեզվաբանություն
2017 շնորհվել է բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան
2008 շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում
2002 շնորհվել է բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան
1996-2000 ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1991-1996 Երևանի Բրյուսովի անվ. օտար լեզուների պետ. ինստիտուտ

Մասնագիտական գործունեություն
2019 մինչև այժմ ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի, անգլիական բանասիրության ամբիոնի պրոֆեսոր
2008 -2018 ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի, անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
2003-2008 ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի, անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
1998-2003 ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի, անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Անդամակցություն
2004- մինչև այժմ - Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի անդամ (Armenian Folia Anglistika)
2019 մինչև այժմ Գիտական աստիճաններ շնորհող <<Օտար լեզուներ>> ի 009 մասնագիտական խորհրդի անդամ:

Դասավանդվող դասընթացներ և հետազոտական աշխատանք
Լեզու և գենդեր, մասնագիտական լեզվի գործառույթներ, ակադեմիական անգլերեն. տեսություն և պրակտիկա, լեզվաոճաբանություն, գործառական ոճագիտություն:
Բակալավրական, մագիստրոսական, թեկնածուական աշխատանքների գիտական ղեկավարություն և խորհրդատվություն:

Այլ մասնագիտական գործունեություն
1. Հանրապետական և միջազգային գիտաժողովների, սեմինարների, կլոր սեղանների մասնակցություն՝ նվիրված անգլերենի ուսումնասիրության և դասավանդման մեթոդիկայի տեսագործնական խնդիրների, նաև հայագիտական հարցերի քննարկմանը.
2. Միջազգային կապերի և համագործակցության ընդլայնմանն ուղղված գործունեություն անգլիագիտական ուսումնասիրությունների ոլորտում:

Տղամարդկանց և կանանց հուզազգացական հաղորդակցության հարախոսքային միջոցները
2020 | Հոդված/Article
Բանբեր երեվանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի, 2020, 1(52), 85-97 էջ
Դեռահասների սուիցիդալ վարքագիծը
2020 | Հոդված/Article
Science And Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 2020, Vol. VIII (94), Issue 236, p. 95-97
Լեզու և գենդեր
2018 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 210 էջ
Гендерная метафора в английских “бытовых” анекдотах
2018 | Հոդված/Article
Science and education a new dimension. Philology. 2018, VI(50), Issue 167, 20-22 pp.
|
Anna Knyazyan , Varduhi Hakobyan
Language And Gender In Political Discourse
2018 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2018, 1-2(18), 62-70 էջ
Գենդերային Հետազոտությունները Լեզվաբանության Ժամանակակից Հարացույցում
2018 | Հոդված/Article
Լեզուն և Գրականությունը Գիտական Իմացության Ժամանակակից Հարացույցում, 2018, 9, 15-24 էջ
Anna Knyazyan , V. Hakobyan
Language and gender in political discourse
2018 | Հոդված/Article
Armenia Folia Anglistika, Inernational journal of English studies 1-2(18) Yerevan, 2018, p. 62-70
On some problems of teaching ESP
2018 | Հոդված/Article
Science and Education. A New Dimension. Pedagogy and Psychology (71),Issue: 173. Budapest, 2018. p. 23-25
Gender Stereotypes in Children's Literature (with special reference to H.Ch. Andersen’s and W. Disney’s fairytales)
2017 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2017, 1-2(17), 165-174 pp.
|
Гендерные стереотипы в политической сфере современного общества
2017 | Թեզիս/Thesis
Коммуникация в политике, бизнесе и образовании. Материалы международной научно-практической конференции 17–19 мая 2017 года, стр. 18-19
|
Гендерные особенности национально-этнических конфликтов
2017 | Թեզիս/Thesis
Национальный миф в литературе и культуре: колониальный и постколониальный дискурс. 2017, стр. 13-14
Гендерные особенности агрессивного вербального поведения мужчин и женщин(на материале английских и армянских “бытовых” анекдотов)
2017 | Հոդված/Article
Science and Education a New Dimension. 2017, V(35), 125, pp. 22-24
|
Гендерное осмысление национально-этнических конфликтов
2017 | Հոդված/Article
Science and education a new dimension humanities and social sciences. 2017, V(22), Issue 131, pp. 77-79
|
Male and Female Profanity in English Anecdotes
2017 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika. 2017, 2(16), pp. 27-37
|
Гендерныe стереотипы в политической сфере современного общества
2017 | Հոդված/Article
Филология и культура. 2017, №2(48), стр. 43-49
|
Աշխարհի պատկերը անգլիական գենդերային կարծրատիպերում
2017 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 160-167 էջ, Հայաստան
|
Աննա Կնյազյան , Արմեն Աբգարյան
Պատմագրության դասավանդման մեթոդներն ու առանձնահատկությունները
2016 | Հոդված/Article
Նոր մոտեցումներ Հայաստանի պատմության և մշակույթի որոշ հիմնահարցերի ուսումնասիրման և դասավանդման ոլորտում: 2016, 7-10 էջ
|
Աննա Կնյազյան , Սյուզաննա Հարությունյան
Գենդերային ինքնության ձեռքբերումը որպես հասարակական երևույթ
2016 | Հոդված/Article
Աստղիկ, 2016թ․, 27, 89-105 էջ, Հայաստան
|
Gender and Disparaging Humor
2015 | Հոդված/Article
Armenia Folia Anglistika, Inernational journal of English studies 2(14), Yerevan, 2015, p. 25-32
Жанровые признаки юмористического дискурса
2015 | Հոդված/Article
Գիրք թարգմանչաց, «Աստղիկ», N26, Երևան, 2015, Էջ 93-105
Гендерные различия в невербальной коммуникации (на материале английских “бытовых” анекдотов)
2015 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտ. իմացության ժամանակակից հարացույցում: Գիտ. հոդվածների ժողովածու N 6, Երևան, 2015, Էջ 120-129
Гендерные особенности эмоциональной речи мужчин и женщин в английских ”бытовых” анекдотах
2015 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտ. իմացության ժամանակակից հարացույցում: Գիտ. հոդվածների ժողովածու, N 6, Երևան, 2015, Էջ 130-136
Гендерный аспект паравербальной коммуникации (на материале английских “бытовых” анекдотов)
2015 | Հոդված/Article
Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2015, № 2 (44): в 2-х ч. Ч. II, с. 109-112
Гендерные различия в тактильном поведении (на материале английских “бытовых” анекдотов)
2015 | Հոդված/Article
Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2015, № 3 (45): в 3-х ч. Ч. III. с. 88-91
Вербальная и невербальная агрессия в юмористическом дискурсе (на материале английских, русских и армянских “бытовых” анекдотов)
2015 | Հոդված/Article
Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2015. № 4(46): в 3-х ч. Ч. II, с. 94-97
Речевое поведение мужчин в юмористическом дискурсе (на материале английских “бытовых” анекдотов)
2015 | Հոդված/Article
Филологические науки. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2015. № 5 (47): в 2-х ч. Ч. II, с. 76-79
Гендерные асимметрии и стереотипы в юмористическом дискурсе
2015 | Գիրք/Book
Saarbrücken, Deutschland: Palmarium Academic Publishing OmniScriptum GmbH&Co.KG, 2015, 77 с.
Гендерные когнитивные стереотипы в печатных СМИ
2014 | Հոդված/Article
Матеріали IV міжнародної наукової конференції «Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів». Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2014, с. 22-25
Гендерные стереотипы мужской и женской глупости в английских “бытовых” анекдотах
2014 | Հոդված/Article
“Studia Philologica” Збiрник наукових праць,Випуск 3. Киiв, 2014, с.119-122
Гендерные различия языковой репрезентации в юмористическом дискурсе (на материале английских “бытовых” анекдотов)
2014 | Հոդված/Article
Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2014, № 12 (90), с. 52-55
Գենդերային կարծրատիպերի արտացոլումն անգլիական «կենցաղային» անեկդոտներում
2014 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: Գիտական հանդես N2(17), Երևան, 2014, Էջ 30-38
«Կարծրատիպ» հասկացության ծագումն ու մեկնաբանությունը
2014 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: Գիտական հանդես N2(17), Երևան, 2014, Էջ 38-46
Gender Stereotypes in Advertising
2014 | Հոդված/Article
Armenia Folia Anglistika, Inernational journal of English studies 1(12), Yerevan, 2014, 82-87 pp.
Գենդերը սոցիալ մշակութային կեանքում
2014 | Թեզիս/Thesis
«Գարուն» ամսագիր N264, volume 22, Ավստրալիա, Սիդնեյ, 2014, Էջ 30-31
Реализация гендерной агрессии в жанре анекдота
2014 | Հոդված/Article
Синтаксический уровень эмоциональной речи мужчин и женщин в английских анекдотах
2013 | Հոդված/Article
“Studia Philologica” Збiрник наукових праць, Випуск 2, Киiв, 2013, с. 19-25
Социокультурный анализ гендерных стереотипов английских и армянских анекдотов
2013 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես N3-4 (23-24) Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետ. մանկավարժական համալսարան, Երևան, 2013, Էջ 205-213
Тема “измены” в английских анекдотах
2013 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտ. իմացության ժամանակակից հարացույցում: Գիտ. հոդվածների ժողովածու, N 5, Երևան, 2013, Էջ 113-117
Социальные роли мужчин и женщин в разных культурах
2013 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտ. իմացության ժամանակակից հարացույցում: Գիտ. հոդվածների ժողովածու, N 5, Երևան, 2013, Էջ 106-112
Некоторые различия экстралингвистического характера в речевой деятельности мужчин и женщин
2013 | Հոդված/Article
Գիրք թարgմանչաց, «Աստղիկե, N 22-23, Երևան, 2012-2013, Էջ 229-233
Гендерные стереотипы женской красоты в английских анекдотах
2013 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 165 - 175
|
Гендерные особенности оценочномаркированной лексики в английских анекдотах
2013 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 158 - 164
|
Gender Roles in Children’s Literature
2012 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: Գիտ. հոդվածների ժողովածու, N 4, Երևան, 2012, Էջ 139-143
Gender roles in Children’s Literature
2011 | Թեզիս/Thesis
international conference, Yerevan, 4-8 October, 2011, p. 91
Этнокультурные особенности гендерных стереотипов в текстах английских и армянских анекдотов
2011 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: Գիտ. աշխատությունների ժողովածու, N 12, Երևան, 2011, Էջ 177-186
Лингвокультурологические аспекты гендерных отношений (на материале армянского, русского и английского языков)
2011 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: Գիտ. հոդվածների ժողովածու, N 3, Երևան, 2011, Էջ 175-180
Лингвистические аспекты гендерных стереотипов
2011 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, Լրատուե, N 1(10), Ստեփանակերտ, 2011, էջ 124-129
К проблеме понимания художественного образа
2010 | Հոդված/Article
Գիտ. հոդվ. ժողովածու «Աստղիկ» N 20, Երևան 2010-2011, 4 էջ
Гендерность в английской паремиологии и фразеологии
2010 | Հոդված/Article
Լեզու և գրականություն գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, գիտ. հոդվ. ժողովածու N II, Երևան 2010, 4 էջ
Стилический анализ художественного произведения
2009 | Հոդված/Article
Գիտ. հոդվ. ժողովածու «Աստղիկ» N 19, Երևան 2009, 7 էջ
Экспрессивность в мужской и женской речи
2009 | Թեզիս/Thesis
Օտար լեզուներ և գրականություն. Միջազգային գիտաժողով, Երևան 2009, 1 էջ
Gender Differences in conversational coherence
2008 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Հայաստանում, Երևան, 2008, 3 էջ
Gender Differences in conversational coherence
2007 | Թեզիս/Thesis
AASE- Language, Literature & Art in cross-Cultural Contexts, Second international conference, Yerevan, 16-19 October 2007, p. 136
Symbols in V. Woof’s novels
2007 | Հոդված/Article
Armenia Folia Anglistika, Inernational journal of English studies 1(3), Yerevan, 2007, 4 էջ
Символика как форма выражения образа автора в произведениях Д. Г. Лоуренса
2007 | Հոդված/Article
Вестник МГЛУ, выпуск 522, М., 2007, с. 72-79
Гендерные различия в мужской и женской речи
2006 | Հոդված/Article
Թեզիսներ նվիրված ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի հիմնադրման 15-ամյակին, Երևան 2006, 1 էջ
Фигуры сравнения в составе индивидуального стиля автора
2006 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու «Աստղիկ» № 16, Երևան, 2006, էջ 12
Предпосылки изучения индивидуального стля писателя
2005 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու «Աստղիկ» № 14-15, Երևան, 2005, 12 էջ
Что такое авторский стиль и как он формируется?
2005 | Հոդված/Article
Астхик, Гирк таргманчац, No 14-15, Ереван, 2005, изд.- во "Саак Партев", с. 239-258
Symbols in Literature
2004 | Թեզիս/Thesis
AASE- English studies: theory and practice, USU, 2004
К вопросу об изучении индивидуального стиля автора
2004 | Հոդված/Article
Филологические науки, No 4, Mосква, с. 50-57
Academic English for Linguists
2002 | Հոդված/Article
Textbook, Հաստատված է ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից որպես բուհական դասագիրք, ԵՊՀ, 2002, 220 էջ
Academic English for Linguists. (advanced level)
2002 | Գիրք/Book
Recommended by RA Ministry of Education and Science as a University Textbook,Yerevan, Lusakn Publishers, 2002
218 p.
Творческая индивидуальность и индивидуальный стиль
2001 | Թեզիս/Thesis
Ռոմանագերմանական բանասիրության և օտար լեզուների դասավանդում, Երևան 2001, 3 էջ
Сравнение как индикатор индивидуального стиля В. Вульф
2001 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու «Կանթեղ» № 1, Երևան, 2001, 15 էջ
К вопросу об индивидуальном использовании сравнений в произведениях Д. Г. Лоуренса
2001 | Հոդված/Article
Астхик, Гирк таргманчац, No 11, Ереван, изд.- во "Саак Партев", с. 419 - 430
Проявление авторской индивидуальности в художественном сравнении
2000 | Հոդված/Article
Сборник статей молодых ученых, вып. 1. Изд. ЕГУ, Ереван, 2000, 3 էջ
ESP-ն որպես միջազգային կարևորագույն հաղորդակցման միջոց
1999 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները հատուկ նպատակների համար գիտամեթոդական կոնֆերանս նվիրված ԵՊՀ-ի 80-ամյակին, Երևան, 1999
ESP-ն որպես միջազգային գիտական հաղորդակցման կարևորագույն միջոց
1999 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները հատուկ նպատակների համար: Թեզիսներ», Գիտամեթոդական կոնֆերանս նվիրված ԵՊՀ-ի 80 ամյակին, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն,1999,46-47