Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Աննա Սամվելի Կուբանյան

Դոցենտ | Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավր
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2016 թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան
2020 թ. Դոցենտի գիտական կոչում

Մասնագիտական գործունեություն
2007 - 2008 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի
լաբորանտ
2008 թ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2011 թ. մինչև այժմ, «Իսպաներենը որպես օտար լեզու» (DELE) միջազգային քննությունների հանձնաժողովի անդամ (ԵՊՀ)
2020 թ. Ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ

Օտար լեզուներ
Իսպաներեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց) , ռուսերեն (գերազանց), պորտուգալերեն (լավ)

Սեմինարներ
2006 թ. Երևան, նոյեմբերի 31, «El canón de la mujer en la literatura española e hispanoamericana»
2006 թ. Երևան, մարտի 6, “I seminario de metodología de español como lengua extranjera”
2009 թ. Երևան, մարտի 18, “Introducción a la lexicografía del Español”

Միջազգային դիպլոմներ
1.Diploma de Español Como Lengua Extranjera (Nivel intermedio)
Տրված է Մադրիդում, 2006 թ. հուլիսի 31, գրանցման No: 06050405101010009, դիպլոմի No: A069306
2.Diploma de Español Como Lengua Extranjera (Nivel superior)
Տրված է Մադրիդում, 2008 թ. մարտի 3, գրանցման No : 07110605101010001, դիպլոմի No: A111132

«Աստված» բաղադրիչով դարձվածային միավորների դիպվածային փոխակերպումները խոսքում
2019 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2019, 2(27), 62-73 էջ
Օտար լեզուների դասավանդման խնդիրների շուրջ
2019 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար, 2019, 8(17), 30-41 էջ
«Աստված» և «սատանա» բաղադրիչներով դարձվածքները իսպաներենում և հայերենում
2018 | Գիրք/Book
Հեղինակային հրատ.: 2018թ․, 248 էջ
Համընդհանուրի և ազգայինի դրսևորումները «աստված» բաղադրիչով դարձվածքներում (համեմատական քննություն իսպաներենում և հայերենում)
2017 | Հոդված/Article
Կանթեղ, 2017, 3, էջ 55-63
|
Բազմիմաստության, տարբերակայնության և հոմանիշության խնդիրները “Աստված” և “Սատանա” բաղադրիչներով դարձվածային համակարգերում
2015 | Հոդված/Article
Foreign Languages In Higher Education 1 (18), 2015 (41-52)
“Աստված” և “Սատանա” բաղադրիչներով դարձվածք¬ների իմաստային կառուցվածքի երլուծություն իսպաներենում և հայերենում
2013 | Հոդված/Article
Revista de Filología Románica 10, 2013, (pp. 127-135)
“Սատանա” բաղադրիչով դարձվաÍային կաղապարների վերլուծություն իսպաներենում և հայերենում
2012 | Հոդված/Article
Օտար Լեզուները Հայաստանում 3, 2012, (pp. 22-32)
«Սատանա» բաղադրիչով դարձվածային կաղապարների վերլուծությունն իսպաներենում և հայերենում
2012 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Հայաստանում գիտամեթոդական հանդես (3), Երևան 2012, էջ 22 - 31
|
"Աստված" և "Սատանա" բաղադրիչներով դարձվածային միավորների թարգմանության խնդրի շուրջ
2011 | Հոդված/Article
Թարգմանության տեսական և գործնական հարցեր (Գիտական Հոդվածների Ժողովածու), (pp. 144-148)
«Աստված» և «Սատանա» բաղադրիչներով դարձվածային միավորների թարգմանության խնդրի շուրջ
2011 | Հոդված/Article
Թարգմանության տեսական և գործնական հարցեր գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2011, էջ 144 - 147
|
Análisis comparativo de los paradigmas fraseológicos con el componente “dios” en español y armenio
2009 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 9, «Ասողիկ» հրատ., 2009
|
Algunas particularidades semánticas de la palabra "Dios" en español y armenio
2008 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 8, «Ասողիկ» հրատ., էջ 172 - 176
|