Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Անուշ Յուրիի Այունց

Դոցենտ | Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2017 դոցենտ
2013 Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ԵՊՀ
1998-2004 ԵՊՀ ասպիրանտուրա, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն:
1991-1996 ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն, անգլերեն լեզու մասնագիտությամբ:
Գերազանցության դիպլոմ: Որակավորում՝ բանասեր, մանկավարժ, թարգմանիչ:

Մասնագիտական գործունեություն
2018 թվից առ այսօր, Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի դոցենտ, Երևանի պետական համալսարան
2014-2018 Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի ասիստենտ, Երևանի պետական համալսարան
2012-2014 Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի դասախոս, Երևանի պետական համալսարան
1996-2012 Անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս, Երևանի պետական համալսարան
1994 -1996 Անգլիական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ, Երևանի պետական համալսարան

Միջազգային որակավորումներ
2011թ. /մայիս/ International Test of English Proficiency - C 1
2019թ. /մայիս/ International Test of English Proficiency - C 2

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովների և սեմինարների
2004 AASE Առաջին միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ
2007 AASE Երկրորդ միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ
2009 Միջազգային գիտաժողով նվիրված ԵՊՀ 90 ամյակին, ԵՊՀ
2017 Անգլերեն լեզվի դասավանդման Կովկասյան տարածաշրջանի 7-րդ միջազգային գիտաժողով, Թբիլիսի
2017 Իտալիայի 42-րդ TESOL ազգային տարեկան համաժողով, Հռոմ
2017 EDULAERN 17, Կրթության և դասավանդման նոր տեխնոլոգիաների 9-րդ միջազգային գիտաժողով, Բարսելոնա
2020 TESOL 2020, Առցանց գիտաժողով

Մասնակցությունը միջազգային ծրագրերին
2019-2020 Բարձրագույն կրթության միջազգայնացման ծրագիր Շվեդիայի Մալմոյի համալսարանի հետ համատեղ
2018-2021 Եվրազիա ծրագրի շրջանակներում Հարավային Կովկասի երկրների և Նորվեգիայի հետ համատեղ միջազգային ծրագիր

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Միջմշակութային հաղորդակցութուն, վիզուալ հաղորդակցություն, ոճագիտություն, թարգմանաբանություն

Ուսումնական դասընթացներ
Լեզուն և մշակույթը ուսումնագիտական համատեքստում
Վիզուալ հաղորդակցման լեզվամշակույթ
Անգլերեն գործարար դիսկուրսի մշակութային հայեցակերպը
Միջմշակութային հաղորդակցման հմտությունների ուսուցում
Բանավոր թարգմանություն և մշակույթ

Օտար լեզուներ
Անգլերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (լավ)

Ayunts A. , Paronyan Sh.
From Euphemism to Verbal Aggression in British and Armenian Cultures: A Cross-Cultural Pragmatic Perspective
2020 | Հոդված/Article
Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice. Vol 7 No. 1/2020, pp. 26-42, Norway
Language and culture in academic context. 2nd Edition
2017 | Գիրք/Book
Դասագիրք, ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 264 էջ
Lilit Bekaryan, Anush Ayunts
Integration of Language Skills through Interactive Storytelling
2017 | Հոդված/Article
9th International Conference on Education and New Learning Technologies. 2017, p 5766-5769
|
Պատկերավոր արտահայտչամիջոցները` գեղագիտական զգացողություն հաղորդելու միջոց
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1 (22), 81-87 էջ, Հայաստան
Applying contrastive analysis for elucidating certain features of cultural foreign words
2016 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2016, 1-2 (20), pp. 3-9
A. Ayunts , G. Altikulanjyan, B. Khachikyan, V. Simonyan, R. Gabrielyan, M. Hakobyan, E. Hakobyan, I. Kocharyan, N. Nersissyan
Text Rendering a Teaching Toolkit
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 104 էջ
Մեր մեծերը` Հասմիկ Թոքմաջյան (հուշեր)
2015 | Գիրք/Book
Երևան, "Zangak" Publishing House, 2015, 41 pp.
Բնագրի և թարգմանության զուգադրական քննության դերը գեղարվեստական ստեղծագործության վերլուծության գործընթացում
2014 | Հոդված/Article
Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց, գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ.
A. Ayunts , M. Dalalyan , S. Ayunts, L. Ayunts
Practice Your Speaking Skills (A Key to Success)
2012 | Գիրք/Book
«Լուսակն» հրատ., 2012
Գեղարվեստական Ստեղծագործության Ուսումնասիրության Երեք Փուլերը
2011 | Ուսումնական ձեռնարկ
Հանրապետական Գիտաժողովի Նյութեր, Վանաձոր, «ՍԻՄ տպագրատուն»,Էջ. 141-149
Բազմաձայնությունը և առոգաբանությունը
2011 | Հոդված/Article
Գիտաժողովի նյութեր Բ, (հասարակագիտական պրակ), Վանաձոր, «ՍԻՄ տպագրատուն», էջ. 102-110
|
English in Use
2011 | Գիրք/Book
Textbook, A textbook for high school students: Yerevan «Lusakn» 2011
Մ. Դալալյան , Ա. Այունց , Ս.Այունց, Լ. Այունց
REVISE YOUR ENGLISH
2011 | Գիրք/Book
Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, Երևան, Լուսակն , 2011, 2- 210 էջ
Լեզվի պատկերավոր արտահայտչամիջոցները կոմիկականի դիտանկյունից
2010 | Հոդված/Article
Գիտական Հոդվածներ, Ժողովածու, Վանաձոր,ՎՊՄԻ հրատ., Էջ. 119- 129
|
Գեղարվեստական գրականության լեզվի ուսումնասիրության որոշ հիմնահարցեր
2010 | Հոդված/Article
«Լրատու», Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2 (9) Ստեփանակերտ, «Դիզակ պլյուս» հրատ., էջ. 140-145
|
A Course in Modern English
2010 | Գիրք/Book
A new publication with corrections, «Լուսակն», Երևան, 2010
Twenty Steps To Twenty Scores (Appendix)
2010 | Գիրք/Book
Manual, Լուսակն, հրատ. Համահեղինակությամբ
Բազմաձայնությունը մակդիրում
2010 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Գիտական հոդվածների ժողովածու 2, Երևան, Լուսակն, հրատ.
|
Բազմաձայնությունը Մակդիրում
2009 | Թեզիս/Thesis
Օտար Լեզուներ և Գրականություն (տեսություն և պրակտիկա), ԵՊՀ հրատ., էջ 13
Twenty Steps To Twenty Scores
2009 | Գիրք/Book
Textbook, Լուսակն, հրատ. Համահեղինակությամբ
Word Polyphony in English and French (A Comparative Study)
2009 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Երևան, Լուսակն, հրատ.
|
A Course in Modern English
2007 | Գիրք/Book
Textbook, Դասագիրք բուհերի համար: Համահեղինակ: Երևան, «Լուսակն», 2007, 223 էջ
The Polyphony of the Word in English and French (A Comparative Study)
2003 | Թեզիս/Thesis
Проблемы Современной Лингвистики и Методики Преподавания иностранных Языков, Изд. «Асогик», էջ 27
Կոմիկական իմաստի արտահայման ոճական միջոցները անգլերենի բառապաշարում
2001 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, Վանաձոր-Երևան 2001, էջ 67-72
On Image Polyphony
1996 | Գիրք/Book
Problems of English Philology, Abstracts, YSU press, 1996, p. 27