Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Արմինե Ալեքսանդրի Խաչատրյան

Դոցենտ | Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2013 թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, Երևանի Պետական Համալսարան
2011 - 2012 թթ. ԵՊՀ, ռոմանագերմանական ֆակուլտետի անգլերեն բանասիրության ամբիոնի հայցորդ
1999 - 2004 թթ. Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան Պետական Լեզվաբանական Համալսարան, օտար լեզուների ֆակուլտետ, անգլերեն լեզվի մասնագետի և երկրագետի դիպլոմ

Մասնագիտական գործունեություն
2013 թ-ից մինչ այժմ ասիստենտ, ԵՊՀ, միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
2012 - 2013 թթ. դասախոս, ԵՊՀ, միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
2004 - 2012 թթ. «Ինտերլիգվա» լեզվագիտական համալսարանի գործնական օտար լեզվի ամբիոն, անգլերեն լեզվի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ, «AASE-2», «AASE-3»// In 2007 (June 05-06), seminar organized by Oxford Teachers Academy.

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), իտալերեն, ֆրանսերեն (խոսակցական)

Համակարգչային հմտություններ
Windows-98, xp; Microsoft word office, Internet, Excel ,E-mail, Power point, case

English Grammar in Practice / Part 3
2018 | Գիրք/Book
ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2018թ․, 120 էջ
English Grammar in Practice Syntax (Part 3)
2018 | Ուսումնական ձեռնարկ
Դասագիրք, ՎՄՎ-Պրինտ, 2018թ.
English Grammar in Practice Part 1
2017 | Գիրք/Book
Դասագիրք: ՎՄՎ-Պրինտ, 2017թ․, 244 էջ
Խորհրդանիշը որպես թանատաբանական հասկացույթի արտահայտչամիջոց Էդգար Ալլան Պոյի «Հաղթող որդը» բանաստեղծության մեջ
2017 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 78-84 էջ, Հայաստան
English Grammar in Practice Teacher’s Guide (Part 1)
2016 | Գիրք/Book
ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 130 էջ, Հայաստան
|
Guidebook English For University Students
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 119 էջ
|
Խորհրդանիշը որպես թանատաբանական հասկացույթի արտահայտչամիջոց
2016 | Թեզիս/Thesis
Ժամանակակից Լեզվաբանությունը Միջգիտակարգայնության Լույսի Ներքո: 2016, 38-39 էջ, Հայաստան
Verbal synaesthesia in a literary poetic text
2016 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 1-2(20), 19-25 էջ, Հայաստան
English Grammar in Practice / Part 1
2015 | Գիրք/Book
Textbook, VMV-Print, 2015, 219 p.
|
English Grammar in Practice Part 2
2015 | Գիրք/Book
Դասագիրք, ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2015թ․, 232 էջ, Հայաստան
|
Sound Symbolism and Onomatopoeia (with special reference to English, Armenian and Russian)
2015 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2015, 1(13), 58-64 pp.
Индивидуальные особенности звуко-графической ассоциативности танатологического концепта в идиостиле баллад Эдгара Аллана По
2012 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», Գիտական հոդվածների ժաղավածու, N3(52), Ասողիկ հրատ., Երևան, 2012, էջ. 94-103
|
Verbal synaesthesia in a literary t
2011 | Թեզիս/Thesis
«Լեզուն, գրականությունը և արվեստը միջմշակութային համատեքստում», ԾՐԱԳԻՐ ԵՎ ԹԵԶԻՍՆԵՐ, ԵՐՐՈՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ /4-8 հոկտեմբեր, Երևան, 2011/, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, էջ 88-89
Концепт «Смерть» в идиостиле Э. По
2011 | Հոդված/Article
Институт Языкознания Российской Академии Наук ФГБОУ ВПО «Кемеровский Госу-дарственный Университет», Серия «Филологический Сборник», Концептуальные и семантико-грамматические исследования, Выпуск 11, Москва: ИЯ РАН 2011, стр. 245-250
Էդգար Ալլան Պոի «Ագռավը» պոեմի հնչյունային խորհրդանշայնության փոխանցումը հայերեն թարգմանություններում
2011 | Թեզիս/Thesis
Թարգմանության տեսական և գործնական հարցեր. ԾՐԱԳԻՐ ԵՎ ԹԵԶԻՍՆԵՐ /ապրիլի 14-15,22, Երևան/, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011 էջ 37
Էդգար Ալլան Պոի «Ագռավը» պոեմի հնչյունային խորհրդանշայնության փոխանցումը հայերեն թարգմանություններում
2011 | Հոդված/Article
Թարգմանության տեսական և գործնական հարցեր. Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, էջ 149-155
|
Phonosemantic Ideas in the History of Linguistics
2009 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, «Լուսակն» հրատ., Երևան, 2009, էջ 210
|
Phonosemantic Ideas in the History of Linguistics
2007 | Թեզիս/Thesis
“Language and Literature in the Contemproray Paradigm of Scientific Knowledge”. Second International Conference, Programme and Abstracts /16-19 october, Yerevan, 2007/, YSU Press, Yerevan, 2007, p. 134