Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Գուրգեն Անուշավանի Գևորգյան

Պրոֆեսոր | Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն
Կրթություն
1962-1970 ԵՊՀ, բանասիրական ֆակուլտետ, անգլիական բաժին:
1982-1986 ՄՊՀ (Մոսկվայի պետական համալսարան) բանասիրական ֆակուլտետ, անգլիական բաժին

Մասնագիտական գործունեություն և դասավանդման փորձ
1991-2009 - դասախոս - ԵՊՀ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
2009 - առայսօր - դոցենտ, ԵՊՀ, թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն
2001-2003 - անգլերեն լեզվի դասախոս, ՀՀ առողջապահության նախարարություն
2015 (06-09) - թարգմանիչ, ՀՀ և ԱՄՆ կառավարությունների կողմից կազմակերպված ՀՀ զինված ուժերում բուժանձնակազմի վերապատրաստման ծրագիր, ՀՀ ՊՆ
1972-1991 - ավագ դասախոս - ԵՊԻ (Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ)
1992 (06-07) - թարգմանիչ - ՀՀ արհմիություն
1980 - 1992 - սցենարիստ և վարող - Հայաստանի հեռուստապետկոմ, «Անգլերեն բոլորի համար» հաղորդաշար
1991 (07-09) - թարգմանիչ - փոխանակման ծրագիր, «Դևիս» համալսարան, ԱՄՆ Կալիֆոռնիա
1971 - ռազմական թարգմանիչ - ՍՍՀՄ պաշտպանության նախարարություն, Մոսկվա
1970 - ռեֆերենտ - ՀՍՍՀ սպյուռքահայության հետ մշակութային կապի կոմիտե
1968 - թարգմաիչ-զբոսավար - ՀՍՍՀ «Ինտուրիստ», Երևան

Հետազոտություն
«Աստվածաշնչի պատկերային համակարգը և Ներսես Շնորհալին», ատենախոսության պաշտպանություն բ.գ.թ. գիտական աստիճանի համար
Հայցորդների թեկնածուական ատաենախոսությունների ղեկավարում
Ավարտական աշխատանքների և մագիստրատրոսական թեզերի ղեկավարում

Ակադեմիական հետաքրքրություններ
Կիրառական լեզվաբանություն, հանրալեզվաբանություն, թարգմանաբանություն, տեքստի մեկնաբանություն, դիսկուրսային վերլուծություն, պատմույթների ձևավորում, ոճագիտություն, լեզվա-բանագիտություն:

Կրթաթոշակներ, գիտաթոշակներ և մրցանակներ
"Certificate for participation in "Postharvest Biology and Technology of Hoprticultural Perishables," Univeristy of California, Davis.
Certificate of Appreciation. "Armenia" Medical Currculum Development
Certificate of Appreciation. Army Basic Instructor Course
Շնորհակալագիր ՀՍՍՀ հեռուստապետկոմից

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), անգլերեն, ռուսերեն

Textbook of Economic Translation
2021 | Գիրք/Book
Yerevan, 2021
Գրական անդրադարձի առկայացումը Օ. Ուայլդի ստեղծագործություններում
2016 | Հոդված/Article
Աստղիկ № 27, էջ 26-44, Սահակ Պարթև, Երևան 2016
Համատեքստը որպես բառի բազմիմաստության առկայացման միջոց (զուգադրական վերլուծություն)
2016 | Հոդված/Article
Աստղիկ № 27, էջ 3-26, Սահակ Պարթև, Երևան 2016
Ուայլդի լեզվաոճական միջոցների գաղափարագեղագիտական արժեքը
2016 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում № 1-2, էջ 39-48: Երևան 2016
Բժշկական տերմինների անգլերեն-հայերեն-ռուսերեն բառարան
2016 | Գիրք/Book
Արեգ, Երևան 2016
Translation transformations as a means of fiction translation
2015 | Հոդված/Article
Աստղիկ № 26, էջ 214-239, Սահակ Պարթև, Երևան 2015
Անգլերեն-հայերեն բառարան (սլենգ և խոսակցական արտահայտություններ)
2015 | Գիրք/Book
Արեգ, Երևան 2015
Ընդունելության քննությունների շտեմարանների բառարան (մաս I, II, III)
2014 | Գիրք/Book
Արեգ, Երևան 2013-2014
Քերականական դժվարությունները քաղաքական լեզվի թարգմանության ժամանակ
2014 | Հոդված/Article
Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային ներթափանցման միջոց, գիտական հոդվածների ժողովածու, էջ 129-135, Երևան 2014
Race and language
2013 | Հոդված/Article
Աստղիկ № 25, էջ 40-42, Երևան 2013
Լեզու և բարոյականություն
2010 | Հոդված/Article
ՙԿանթեղ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 3, էջ 9, Ասողիկ հրատ., Երևան, 2010
К вопросу об одной инверсии
2009 | Գիրք/Book
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, էջ 129-133, Լուսակն հրատ., Երևան, 2009
Личные глагольные формы в научном тексте
2009 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 19, էջ 206-220, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2009
Глагол result в значении возникновения (события) в английской науяной литературе
2009 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 19, էջ 221-237, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2009
Some և any դերանունների օգտագործումը պայմանական նախադասություններում
2008 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (125), Երևան 2008թ., էջ 157-161
|
Сушествительные с определенными суфиксами для названия заболеваний в английском языке
2008 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 17-18, էջ 341-350, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2007-2008
Коннотация в современной английской научной литературе
2008 | Հոդված/Article
ՙԿանթեղ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 3, էջ 10, Երևան, 2008
Կայուն կապակցությունները, նրանց իմաստաբանական և գործառույթային առանձնահատկությունները գիտական գրականության մեջ
2008 | Հոդված/Article
ՙԿանթեղ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 4, էջ 11, Երևան, 2008
Some և any դերանունների օգտագործումը պայմանական նախադասություններում
2008 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, էջ 5, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008
Применение фразовых глаголов в пассивном значении
2008 | Հոդված/Article
Համատեքստ – 2007/ հոդվածների ժողովածու, էջ 6, Երևան, 2008
Աստվածաշնչյան փոխաբերություններ
2007 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում /Գիտական աշխատությունների ժողովածու, N 8, էջ 65-89, Երևան, 2007
Հայերեն աստվածաշնչի պատկերային համակարգը և Ներսես Շնորհալին
2007 | Հոդված/Article
Մենագրություն, Արեգ հրատ., Երևան, 2007
Աստվածաշնչյան համեմատություններ
2006 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 16, էջ 14, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2006
Աստվածաշնչյան կրկնություններ և հակադրություններ
2006 | Հոդված/Article
Համատեքստ – 2005/ հոդվածների ժողովածու, էջ 7, Երևան, 2006
Անգլերենի 500 առավել գործածական իդիոմներ
2006 | Հոդված/Article
Բառարան, Արեգ հրատ., Երևան 2006
Անգլերեն հայերեն առավել գործածական բառեր և բառակապակցություններ (քաղաքագիտական, իրավագիտական, տնտեսագիտական,բժշկական)
2005 | Հոդված/Article
Բառարան, Արեգ հրատ., Երևան, 2005
Աստվածաշնչյան անդրադարձը, պատկերավորման գեղարվեստական միջոցները Ն. Շնորհալու ստեղծագործություններում
2005 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 15, էջ 178-197, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2005
Տեսողական պատկերները Ն. Շնորհալու ստեղծագործության մեջ
2004 | Հոդված/Article
Համատեքստ – 2003/ հոդվածների ժողովածու, էջ 9, Երևան, 2004
Ռիթմը և համեմատությունը Աստվածաշնչում
2003 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 13, էջ 13, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2003
Աստվածաշնչի թարգմանությունը
2001 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 11, էջ 61-76, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2001
Նկատառումներ հայերեն Աստվածաշնչի լեզվի և լեզվամտածողության վերաբերյալ
2001 | Հոդված/Article
ՙԿանթեղ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 2, էջ 15, Ասողիկ հրատ., Երևան, 2001
О внутренней форме слова
2000 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 9-10, էջ 250-260, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2000
К вопросу о соотношении формы и содержания в слове при переводе
1998 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 8, էջ 8, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 1998