Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Իրինա Սերգեյի Բուռնազյան

Ասիստենտ | Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
Կրթությւոն
2008 թ-ին ԵՊՀ, Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց
2007 թ-ին ԵՊՀ, Դասախոսների մանակավարժական-հոգեբանական վերապատրաստման դասընթաց
2006 թ-ին Բրիտանական խորհուրդ, Հայաստան «Անգլերենը հաղորդակցվելու համար» դասընթաց
2003 թ-ին Մորիս Թորեզի անվան Մոսկվայի պետական լեզվաբանական համալսարան Դասախոսների վերապատրաստման դպրոց, Միջմշակութային հաղորդակցում
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բաժին, (Մագիստռոսի աստիճան)
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բաժին, (Բակալավրի աստիճան)

Գիտական կոչում
2008 թ-ին «Շերվուդ Անդերսոնի պատմվածքները», բանասիրական գիտությունների թեկնածու

>Մասնակցություն
2008 թ-ին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության արդի մոտեցումները, սեմինար
2004 թ-ին Գենդերային ուսուցման դասընթաց

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերոն, անգլերեն (ազատ), գերմաներեն (խոսակցական)

Անդամակցություն
Սերունդների համերաշխություն ՀԿ
People to People International ՀԿ

On Some Aspects of Developing Speaking Skills in ESL and ESP Collaborative Classrooms
2021 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում», 2021, թիվ 1 (30), էջ 131-144
Հենրի Միլլերի «Այծեղջյուրի արևադարձը» վեպի հիմնախնդիրները
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1(22), 255-261 էջ, Հայաստան
|
Security Issues in English
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 88 էջ
Russian as an Intermediary between Armenian and Russian
2015 | Թեզիս/Thesis
Standard and Variation in Second Language Education:a Cross-Linguistic Perspective, 2015, p. 25
|
Քաղաքակրթության և բնության հակադրությունը Լորեն Այզլիի արձակում
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ հրատարակչություն, «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, Երևան 2013, էջ 224 - 230
|
Ջոն Դոս Պասոսի «Մանհեթենի լաստանավը» վեպի կառուցվածքային առանձնահատկությունները
2012 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 13, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 227 - 233
|
Շերվուդ Անդերսոնի «Թղթե գնդիկների» փիլիսոփայությունը
2011 | Գիրք/Book
Երևան, «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ հրատարակչություն, 2011
Հայերենից անգլերեն լեզվական տրանսֆերի (փոխանցման) փորձարարական արդյունքների շուրջ
2007 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 8, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 242 - 249
|
Շերվուդ Անդերսոնի գրական-գեղագիտական հայացքները 1910-20-ականների պատմվածքներում
2007 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 8, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 261-270
Անգլերեն - հայերեն - ռուսերեն հապավումների համառոտ բառարան
2007 | Գիրք/Book
Երևան, «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ հրատարակչություն, 2007
Շերվուդ Անդերսոնը և նրա «Ուայնսբուրգ, Օհայո» պատմվածքների ժաղովածուն
2007 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2 (31), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2007, էջ 19 - 25
|
Гендерный фактор как важное условие речевого поведения
2006 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 7, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 125-132
|
Трудности, возникающие при чтении оригинальных газетных текстов на материале английских газет
2006 | Հոդված/Article
Ռոմանագերմանական բանասիրության և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները: Գիտաժողով` նվիրված ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի հիմնադրման 15 ամյակին: Երևան, 26 - 27 հոկտեմբերի, 2006, էջ 36-37
|
CNN World News in TEFL Class
2004 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 5, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, էջ 213 - 218
|
The Impact of Political Correctness on English
2004 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 5, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, էջ 13 - 19
|
Точка зрения в нарративе как один из факторов установления контакта с читателем
2004 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 4, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2003, էջ 211 - 221
|
Some Deictic Problems of Logophoricity
2003 | Հոդված/Article
Проблемы современной лингвистики и методики преподавания иностранных языков. Материалы научно - методической конференции, РАУ, Ереван, 2003, ст. 28 - 30
|
Роль местоимения “You” в тексте
2002 | Հոդված/Article
Теоретические проблемы современной филологии. Межвузовская научная конференция молодых ученых. Тезисы докладов. ЕГЛУ им. В.Я. Брюсова. Ереван, 2002, ст. 4-6
The Use of the Second Person Pronoun “You” in Narration
2002 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 3, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2002, էջ 38 - 45
|
Текстообразующая роль дейксиса
2001 | Հոդված/Article
Романо - германская филология и преподавание иностранных языков. Тезисы республиканской конференции молодых ученых посвященной десятилетию факультета романо - германской филологии ЕГУ. Ереван, 2001, ст. 28 - 30
|