Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Իրինա Սերգեյի Բուռնազյան

Ասիստենտ | Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
Կրթությւոն
2008 թ-ին ԵՊՀ, Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց
2007 թ-ին ԵՊՀ, Դասախոսների մանակավարժական-հոգեբանական վերապատրաստման դասընթաց
2006 թ-ին Բրիտանական խորհուրդ, Հայաստան «Անգլերենը հաղորդակցվելու համար» դասընթաց
2003 թ-ին Մորիս Թորեզի անվան Մոսկվայի պետական լեզվաբանական համալսարան Դասախոսների վերապատրաստման դպրոց, Միջմշակութային հաղորդակցում
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բաժին, (Մագիստռոսի աստիճան)
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բաժին, (Բակալավրի աստիճան)

Գիտական կոչում
2008 թ-ին «Շերվուդ Անդերսոնի պատմվածքները», բանասիրական գիտությունների թեկնածու

>Մասնակցություն
2008 թ-ին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության արդի մոտեցումները, սեմինար
2004 թ-ին Գենդերային ուսուցման դասընթաց

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերոն, անգլերեն (ազատ), գերմաներեն (խոսակցական)

Անդամակցություն
Սերունդների համերաշխություն ՀԿ
People to People International ՀԿ

Հենրի Միլլերի «Այծեղջյուրի արևադարձը» վեպի հիմնախնդիրները
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1(22), 255-261 էջ, Հայաստան
|
Security Issues in English
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 88 էջ
Russian as an Intermediary between Armenian and Russian
2015 | Թեզիս/Thesis
Standard and Variation in Second Language Education:a Cross-Linguistic Perspective, 2015, p. 25
|
Քաղաքակրթության և բնության հակադրությունը Լորեն Այզլիի արձակում
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ հրատարակչություն, «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, Երևան 2013, էջ 224 - 230
|
Ջոն Դոս Պասոսի «Մանհեթենի լաստանավը» վեպի կառուցվածքային առանձնահատկությունները
2012 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 13, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 227 - 233
|
Շերվուդ Անդերսոնի «Թղթե գնդիկների» փիլիսոփայությունը
2011 | Գիրք/Book
Երևան, «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ հրատարակչություն, 2011
Հայերենից անգլերեն լեզվական տրանսֆերի (փոխանցման) փորձարարական արդյունքների շուրջ
2007 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 8, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 242 - 249
|
Շերվուդ Անդերսոնի գրական-գեղագիտական հայացքները 1910-20-ականների պատմվածքներում
2007 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 8, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 261-270
Անգլերեն - հայերեն - ռուսերեն հապավումների համառոտ բառարան
2007 | Գիրք/Book
Երևան, «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ հրատարակչություն, 2007
Շերվուդ Անդերսոնը և նրա «Ուայնսբուրգ, Օհայո» պատմվածքների ժաղովածուն
2007 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2 (31), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2007, էջ 19 - 25
|
Гендерный фактор как важное условие речевого поведения
2006 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 7, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 125-132
|
Трудности, возникающие при чтении оригинальных газетных текстов на материале английских газет
2006 | Հոդված/Article
Ռոմանագերմանական բանասիրության և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները: Գիտաժողով` նվիրված ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի հիմնադրման 15 ամյակին: Երևան, 26 - 27 հոկտեմբերի, 2006, էջ 36-37
|
CNN World News in TEFL Class
2004 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 5, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, էջ 213 - 218
|
The Impact of Political Correctness on English
2004 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 5, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, էջ 13 - 19
|
Точка зрения в нарративе как один из факторов установления контакта с читателем
2004 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 4, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2003, էջ 211 - 221
|
Some Deictic Problems of Logophoricity
2003 | Հոդված/Article
Проблемы современной лингвистики и методики преподавания иностранных языков. Материалы научно - методической конференции, РАУ, Ереван, 2003, ст. 28 - 30
|
Роль местоимения “You” в тексте
2002 | Հոդված/Article
Теоретические проблемы современной филологии. Межвузовская научная конференция молодых ученых. Тезисы докладов. ЕГЛУ им. В.Я. Брюсова. Ереван, 2002, ст. 4-6
The Use of the Second Person Pronoun “You” in Narration
2002 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 3, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2002, էջ 38 - 45
|
Текстообразующая роль дейксиса
2001 | Հոդված/Article
Романо - германская филология и преподавание иностранных языков. Тезисы республиканской конференции молодых ученых посвященной десятилетию факультета романо - германской филологии ЕГУ. Ереван, 2001, ст. 28 - 30
|