Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Լիաննա Վարդանի Հարությունյան

Դասախոս | Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1992-97թթ․ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
2005թվականից ԵՊՀ ռոմանական բանասիրության ամբիոնի հայցորդ

Մասնագիտական գործունեություն
2004 թվականից առ այսօր ԵՊՀ Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի ֆրանսիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1998-2004 թթ․ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի ավագ լաբորանտ և դասախոս

Գործուղում
Ֆրանսիա, «Ճանաչիր Ֆրանսիան» ծրագրի շրջանակում

Միջազգային գիտաժողովներ և սեմինարներ
Միջազգային գիտաժողով - «Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո», Երևան, 2016

Լեզուներ
Ֆրանսերեն, իսպաներեն, անգլերեն, ռուսերեն

Le Français Du Droit (crimes et procès célèbres)
2019 | Գիրք/Book
Մեկնարկ, 2019, 85 էջ
«Հեղինակ հասկացության բնորոշումը»
2016 | Հոդված/Article
Ֆրանսիական բանասիրության արդիական խնդիրներ|հոդվածների ժողովածու, էջ 85-93, Լուսակն հրատ․ Երևան 2016
Խաղի կիրառումն օտար լեզուների դասավանդման մեջ
2016 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք|ամսագիր N1-2, էջ 246-249, Զանգակ հրատ․ Երևան 2016
L. Harutyunyan , Ա․Մարության, Լ․Վարդանյան
La politique et la diplomatie par les textes (guide pédagogique et corrigés)
2016 | Գիրք/Book
Մեկնարկ, 2016, 54 էջ
L. Harutyunyan , Ա․ Մարության, Լ․Վարդանյան
La politique et la diplomatie par les textes
2014 | Գիրք/Book
Մեկնարկ, 2014, 138 էջ
Ներողություն արտահայտող խոսքային ակտի որոշ առանձնահատկություններ ժամանակակից ֆրանսերենում
2004 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես» N1, «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան 2004,
էջ 16 - 22