Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Լիլիթ Գառնիկի Կարապետյան

Դոցենտ | Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
Կրթությունը
1983 - 1988 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, Ռոմանագերմանական լեզուների բաժին
1988 - 1991 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, Ռոմանագերմանական լեզուների բաժին (ֆրանսերեն լեզու և գրականություն) ասպիրանտուրա

Մասնագիտական գործունեությունը
1991- ից մինչ այժմ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուտետի/այժմ՝եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ/ ֆրանսիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2005-2019- Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի փոխդեկան
2020թ.- ֆրանսիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ

Վերապատրաստում
1999թ. -Ֆրանսիա, Մոնպելյե, Պոլ Վալերի-3 համալսարան
2001թ.- Ֆրանսիա, Մոնպելյե, Պոլ Վալերի-3 համալսարան
2006թ.- Ֆրանսիա, Մոնպելյե, Պոլ Վալերի-3 համալսարան/ համաղեկավարությամբ դոկտորանտուրա, հրավիրյալ դասախոս/
2009թ. -Ֆրանսիա, Մոնպելյե, Պոլ Վալերի-3 համալսարան /համաղեկավարությամբ դոկտորանտուրա/
2016թ.- Ֆրանսիա, Մոնպելյե, Պոլ Վալերի-3 համալսարան/գիտահետազոտական վերապատրաստում Ֆրանկոֆոնիայի համալսարանական գործակալության հրավերով/

Լեզուներ
ռուսերեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, անգլերեն

Լիլիթ Կարապետյան , Բլբուլյան Թ., Ղազարյան Մ.
Ֆրանսերենի 2014 թ.-ի պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, Մաս առաջին
2021 | Գիրք/Book
Երևան, «ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ փրինթ» հրատ, Գնահատման և թեստավորման կենտրոն, Երևան, 2014թ. 424 էջ
Արքետիպային պատկերները ժան ժիոնոյի վիպակում
2020 | Հոդված/Article
Foreign Languages for Special Purposes, 2020, 8 (17), 16-29 էջ
Արքետիպերի առկայացումը հեղինակային պատկերավոր համեմատություններում
2020 | Գիրք/Book
Երևան, Մեկնարկ հրատարակչություն, 2020թ., 109 էջ
Արքետիպը, սիմվոլը և միֆը որպես իմացաբանական կարգեր
2020 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար, 9(18) 2020, էջ 61
Համեմատական կառույցի պատկերավորությունը որպես հեղինակի անհատական ոճի դրսևորման միջոց
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2 (23), էջ 124-129
Լիլիթ Կարապետյան , Զ.Հարությունյան
Արքետիպային պատկերները Ժան Ժիոնոյի «Բլուրը» վիպակում
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար, 8(17) 2019, էջ 16
Լիլիթ Կարապետյան , Զ. Հարությունյան
Համեմատական կառույցի պատկերավորությունը որպես հեղինակի անհատական ոճի դրսևորման միջոց
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2 (23), 2017, էջ 124-129
Համեմատությունը որպես միջգիտակարգային ուսումնասիրության առարկա
2016 | Հոդված/Article
Foreign Languages in Higher Education, 2016, 1-2(20), 81-89 էջ
|
Արքետիպերի առկայացումը գեղարվեստական ստեղծագործության մեջ
2016 | Թեզիս/Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտարկարգայնության լույսի ներքո, միջազգային գիտաժողով-4, 17-18 մայիսի, 2016թ., ԵՊՀ, էջ 40
L. Karapetyan , T. Blbuyan
Les approches modernes de l’enseignement de l’oral du français
2016 | Հոդված/Article
Ֆրանսիական բանասիրության արդիական խնդիրներ, Հոդվածների ժողովածու,Երևան, Լուսակն, 2016, էջ 21-34
Լիլիթ Կարապետյան , Ն. Մելքոնյան
Դարձվածքների և ազատ կապակցությունների մենաբառույթացման որոշ առանձնահատկություններ
2016 | Հոդված/Article
Ֆրանսիական բանասիրության արդիական խնդիրներ, Հոդվածների ժողովածու, Երևան, Լուսակն, 2016, էջ 109-121
Լիլիթ Կարապետյան , Ղազարյան Մ., Բլբուլյան Թ.
Ֆրանսերենի 2016 թ.-ի պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, Մաս երկրորդ
2015 | Գիրք/Book
Եր. ՐԱԲՈՒՆԻ, ՍՊԸ, 2015թ. 384 էջ
Լիլիթ Կարապետյան , Ղազարյան Մ., Բլբուլյան Թ.
Ֆրանսերենի 2016 թ.-ի պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, Մաս առաջին
2015 | Գիրք/Book
Եր. ՐԱԲՈՒՆԻ, ՍՊԸ, 2015թ. 368 էջ
Լիլիթ Կարապետյան , Բլբուլյան Թ., Ղազարյան Մ.
Ֆրանսերենի 2014 թ.-ի պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, Մաս երկրորդ
2014 | Գիրք/Book
Երևան, «ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ փրինթ» հրատ, Գնահատման և թեստավորման կենտրոն, 2014թ. 176 էջ
Գեղարվեստական համեմատության նշանագիտական բնույթը
2010 | Հոդված/Article
Ֆրանսիական բանասիրության և ֆրանսերենի`որպես երկրորդ օտար լեզվի դասավանդման արդիական խնդիրները գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010
L. Karapétian , T. Blboulian , M. Ghazarian, D. Ghazarian, A. Kaplanian
Préparons- nous à l’examen oral (méthode à l’entraînement oral)
2010 | Ուսումնական ձեռնարկ
Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2010
Լիլիթ Կարապետյան , Մ.Ղազարյան, Թ. Բլբուլյան
Préparons- nous à l’examen oral (méthode à l’entraînement oral)
2010 | Գիրք/Book
Երևան, Ասողիկ հրատ, 2010, 154 էջ
Ֆրանսերենի 10 թեստ դիմորդների համար
2010 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2010
Ֆրանսերենի տաս թեստ
2008 | Գիրք/Book
Երևան, Անտարես հրատ. ,2008
L’analyse textuelle selon le principe de coopération de H .P. Grice
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, Ռոմանական բանասիրության հանդես, 6 : Երևան, Ասողիկ հրատ., 2007
L’analyse textuelle selon le principe de coopération de H .P. Grice
2006 | Թեզիս/Thesis
Ռոմանագերմանական բանասիրության և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները գիտաժողովի զեկուցումների թեզիսներ, ԵՊՀ հրատ., 2006
Կայուն դարձվածային համեմատությունների կառուցվածքային- քերականական վերլուծության փորձ (ֆրանսերենի և հայերենի լեզվանյութի հիման վրա)
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, Ռոմանական բանասիրության հանդես, 2: Երևան, Ասողիկ հրատ., 2004
L’école littéraire naturiste et ses représentants
2002 | Հոդված/Article
Ռոմանական բանասիրության արդիական խնդիրներ գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., 2002
Ֆրանսերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարանի հավելված
2001 | Գիրք/Book
Բուհ ընդունվողների համար: Համահեղինակ: Երևան, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն, 2001