Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Լուսինե Արամի Հայթյան

Դասախոս | Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1991 - 1996 թթ. ուսանող պատմության ֆակուլտետի, միջազգային հարաբերությունների բաժին, ԵՊՀ: Տրված է միջազգայնագետ-պատմաբանի որակավորում: Գերազանցության դիպլոմ
1994 - 1997 թթ. ուսանող ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի, ԵՊՀ: Տրված է բանասերի, ուսուցչի, թարգմանչի որակավորում: Գերազանցության դիպլոմ:
2001 թ-ից հայցորդ, ԵՊՀ
2005 թ-ին Դասախոսների որակավորման բարձրացման վկայական, ԵՊՀ
2009 թ-ին Դասախոսների որակավորման բարձրացման վկայական, ԵՊՀ

Մասնագիտական գործունեություն
1997 թ-ից մինչ այժմ դասախոս ԵՊՀ անգլերենի N 2 ամբիոնի

Կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2006 թ-ին գիտաժողով` նվիրված ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի հիմնադրման 15 ամյակին, Երևան
2008 թ-ին դասախոսների մանկավարժական-հոգեբանական վերապատրաստման հավաստագիր, ԵՊՀ
2011 թ-ին սեմինար «Անգլերենի ուսուցման նոր դասընթացներ և մեթոդաբանություն», Երևան

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն և անգլերեն (գերազանց), իսպաներեն (բառարանի օգնությամբ)

Ժամանակի մշակութային միջավայրը և անձնական աշխարհը Լիլիան Հելլմանի «Անավարտ կինը» հուշագրության մեջ
2018 | Հոդված/Article
Կանթեղ, 2018, 1(74), էջ 35-44
|
Լիլիան Հելլմանի դրամաների սոցիալ-բարոյական ուղղվածությունը
2018 | Հոդված/Article
Կանթեղ, 2018, 1(74), էջ 29-34
|
Ալիս Մոնրոյի հոգեբանական պատումը (նարատիվը) կանադական գրականության համատեքստում
2017 | Հոդված/Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2017, 4, էջ 364-367
|
Ամերիկյան դրամայի գենեզիսը և էվոլյուցիան
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1 (22), 245-254 էջ, Հայաստան
|
Տեքստի ընթերցանությունը՝ որպես ուսուցման գործընթացի փուլ
2016 | Թեզիս/Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, 42-43 էջ, Հայաստան
Ընթերցման միջոցով տեքստը ըմբռնելու ռազմավարությունների մասին
2015 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015թ․, 2 (19), 151-157 էջ
|
Կենդանիների անվանումներով դարձվածային միավորների առանձնահատկություններն անգլերենում և հայերենում
2011 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 12, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 84 - 89
|
The importance of syntactic procody in language teaching
2007 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, հումանիտար գիտություններ, N 9, Երևան, «Օրենք և իրականություն» հրատ., 2007, էջ 216 - 220
|
Syntactic procody
2006 | Հոդված/Article
Գիտաժողով նվիրված ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի հիմնադրման 15 ամյակին. Զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, 2006, էջ 39-40
Անգլիական և ամերիկյան գրողները Ձեզ համար
2001 | Գիրք/Book
Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 2001, 166 էջ
|