Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Մանանա Գուրգենի Դալալյան

Դոցենտ | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
2007 թ. Դոցենտի գիտական կոչում
2001 թ. բ.գ.թ. գիտական աստիճան
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտ
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ուսանողուհի

Մասնագիտական գործունեություն
1996-առ այսօր ԵՊՀ Ռոմանագերմանական ֆակուլտետ, ասիստենտ

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովների և սեմինարների
1996 թ. Անգլերենի ուսուցման խնդիրները Հայաստանում
2003 թ. Ժամանակակից լեզվաբանութան հիմնախնդիրներ
2011 թ. Ղ. Աղայանի 170-ամյակին նվիրված կոնֆերանս
2011 թ. Մանկավարժության և մեթոդիկայի որոշ հիմնահարցերին նվիրված կոնֆերանս

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Ոճագիտություն, թարգմանաբանություն,բառագիտություն,գործաբանություն

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (լավ)

Nune Bekaryan, Manana Dalalyan
Developing Foreign Language Students'Creative Writing Skills
2016 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 2016, 7, 169-176 էջ
|
Armenian Culture from the Semiotic Perspectives
2016 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2016, 2(16), pp. 133-138
|
A. Ayunts , M. Dalalyan , S. Ayunts, L. Ayunts
Practice Your Speaking Skills (A Key to Success)
2012 | Գիրք/Book
«Լուսակն» հրատ., 2012
Մ. Դալալյան , Ա. Այունց , Ս.Այունց, Լ. Այունց
REVISE YOUR ENGLISH
2011 | Գիրք/Book
Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, Երևան, Լուսակն , 2011, 2- 210 էջ
Irony as an Aesthetic Category
2011 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, էջ 112 -118 ,Վանաձոր 2011
Լեզվի պատկերավոր արտահայտչամիջոցները կոմիկականի դիտանկյունից
2010 | Հոդված/Article
Գիտական Հոդվածներ, Ժողովածու, Վանաձոր,ՎՊՄԻ հրատ., Էջ. 119- 129
|
Հումոր արտահայտող լեզվաոճական միջոցները հեռուստատեսային նախագծերում
2010 | Հոդված/Article
Գիտ.նյութ.ժող.նվիրված Ղ.Աղայանի 170-ամյակին /գիտական գիտաժողով/ Վանաձոր, 2010, էջ 71-74
Լեզուների իմացության համընդհանուր մակարդակների յուրացման ու օգտագործման անհրաժեշտության մասին
2010 | Հոդված/Article
Գիտ.նյութ.ժող./Մանկավարժություն և մեթոդիկա, Վանաձոր, 2010, էջ 329-335
Հեգնանքը Բ. Շոուի դրամատիկ ոճում
2007 | Հոդված/Article
«Ուսուցման բովանդակության և մեթոդների կատարելագործման հարցեր» Միջբուհական գիտական ժողովածու, Վանաձոր 1997, էջ 16-17
Կոմիկականը լեզվաոճաբանության դիրքերից
2007 | Հոդված/Article
Կանթեղ, գիտ.նյութ.ժող.Երևան, 2007, Էջ 48-52
Ոճական արտահայտչամիջոցների դասավանդման ուսումնամեթոդական որոշ հիմնահարցեր
2007 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք թիվ 1-2, Ե. 2007, էջ 96-99
Կոմիկականի լեզվաբաստեղծական վերլուծության առանձնահատկությունները
2007 | Հոդված/Article
Դիդակտիկ-մեթոդական ձեռնարկ, ԵՀՀ, 2007
Գեղարվեստական ստեղծագործության կոմիկական նրբիմաստների լեզվաոճական վերլուծության մեթոդաբանական որոշ հիմնահարցեր
2005 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողավածու` նվիրված ՎՊՄԻ-Ի հիմնադրման 35 ամյակին , Վանաձոր 2005, Էջ 164-171
Շարահյուսական բանադարձումների կոմիկական գործառույթները անգլերենում
2005 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, Վանաձոր,2005, էջ 269-276
Կոմիկականի արտահայման հնչյունային ոճական հնարները
2001 | Հոդված/Article
Աստղիկ հոդվածաշար թիվ 11 ,Երևան թ. 2001, էջ 77-102
Կոմիկականի արտահայման տեքստային ոճական հնարները
2001 | Հոդված/Article
Աստղիկ հոդվածաշար թիվ 11 ,Երևան թ. 2001, էջ 103-112
Կոմիկական իմաստի արտահայման ոճական միջոցները անգլերենի բառապաշարում
2001 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, Վանաձոր-Երևան 2001, էջ 67-72