Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Մարիամ Գարեգինի Խաժակյան

Ասիստենտ | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2018 բ.գ.թ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլիական բանա¬սիրության ամբիոն, Երևան, Հայաստան
Ատենախոսություն՝ Առոգանությունը որպես խոսքի գործառական-հաղորդակցական իմաստավորման միջոց
1987-1992 Վ. Բրյուսովի անվ. Օտար լեզուների ինստիտուտ, Անգլերեն լեզվի և գրականության ֆակուլտետ
1986-1987 Վ. Բրյուսովի անվ. Օտար լեզուների ինստիտուտ, նախապատրաստական բաժին
1975-1985 N 169 միջնակարգ դպրոց, Երևան, Հայաստան

Աշխատանքային փորձ
2019 ԵՊՀ, Եվրոպական լեզուներ և միջմշակութային հաղորդակցություն, Անգլիական բանասիրության ամբիոն, Երևան, Հայաստան, Բ.գ.թ., ասիստենտ
1994-2018 ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլիական բանասիրության ամբիոն, Դասախոս
1992-1994 N 115 միջնակարգ դպրոց, Ուսուցչուհի

Հմտություններ և փորձ
Համակարգչային գիտելիքներ, հայերեն (մայրենի), անգլերեն և ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (լավ)

Դասավանդվող դասընթացներ
Հնչյունաբանություն (գործնական և տեսական), մասնագիտական անգլերեն, վերլուծական ընթերցանություն, քերականություն: Գիտական թեզերի և ավարտական աշխատանքների ղեկավարում, գրախոսություններ:

Այլ մասնագիտական գործունեություն
Զեկուզումներ գիտաժողվների ժամանակ, ավարտական քննությունների անցկացում, ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանությունների անցկացում:

Անդամություն
AASE-ի անդամ

Խոսքի տեմպը և դրա դասավանդման մեթոդաբանությունը ուսումնառության գործընթացում
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2(23), էջ 72-79
|
The Role of Prosody in Text Interpretation
2017 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2017, 1-2(17), 103-110 pp.
|
Լսողական հմտությունների ամրապնդումը համակարգչային միջոցների օգտագործմամբ
2016 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 2016, 7, 125-134 էջ
|
Տեմբր 2-ը որպես տեքստակազմիչ միջոց
2013 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N14, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 74 - 88
|
A Course in Modern English
2010 | Գիրք/Book
A new publication with corrections, «Լուսակն», Երևան, 2010
Մարիամ Խաժակյան , Իրինա Մխիթարյան
Խոսքի տեմպը
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա, Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Երևան, «Լուսակն» հրատ. 2010, էջ 46-49
Մարիամ Խաժակյան , Իրինա Մխիթարյան
Եղանակավորող բառերի հնչերանգը
2009 | Հոդված/Article
«Աստղիկ» 19, Սահակ Պարթև 2009, էջ 157-160
On Some Problems of Bilingualism
2008 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Հայաստանում 2. 2008, էջ 21-26
A Course in Modern English
2007 | Գիրք/Book
Textbook, Դասագիրք բուհերի համար: Համահեղինակ: Երևան, «Լուսակն», 2007, 223 էջ
A Course In Modern English (Intermediate level)
2007 | Գիրք/Book
Textbook, Երևան, Լուսակն, հրատ. Համահեղինակությամբ
Հնչերանգի ուսուցումը դասավանդման պրոցեսում
2006 | Հոդված/Article
Из-во РАУ, Ереван - 2006, էջ 73-74
Rhetoric - the Art of Speech
2004 | Հոդված/Article
English Studies: Theory and Practice, Yerevan State University, 2004, էջ 39-40
A Practical Approach to Teaching Pronunciation
2003 | Հոդված/Article
Из-во «Асогик», Ереван - 2003, Էջ 41-42
The Linguo-Stylistic Significance of Textual Linking
2001 | Հոդված/Article
Աստղիկ, Սահակ Պարթև, Երևան, 2001, ԵՊՀ, 2001թ., N11, էջ 536-540