Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Մարիաննա Միհրանի Օհանյան

Դոցենտ | Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ, կոչումներ
2016թ. շնորվել է դոցենտի գիտական կոչում
2013թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան «Անգլերեն բժշկագիտական խոսքի ոճաժանրային առանձնահատկությունները» թեմայով
2010-2013թթ., ԵՊՀ հայցորդ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
1999-2001թթ., ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին, անգլերեն լեզու մասնագիտությամբ, բանասիրության մագիստրոս
1995-1999թթ., ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին, անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ, բանասիրության, մանկավարժության բակալավր

Մասնագիտական գործունեություն
2012–2013 ԵՊՀ-ի միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի դասախոս
2013թ.-2020 ԵՊՀ-ի միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի ասիստենտ
2020թ.- առ այսօր ԵՊՀ-ի միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի դոցենտ
2003-2010թթ., ԵՊՀ-ի անգլիական բանասիրության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2010-2012թթ ԵՊՀ-ի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Հունիս 17, 2021, “My EnglishLab как одна из инновационных платформ для смешанного обучения”, г. Москва, Международная научно-практическая конференция “ Методика преподавания инностранных языков 2:0 реальное и виртуальное”
Մարտ 4, 2019 “Teaching Strategies for Effective Group Work” by LCC International University.
Հոկտեմբեր 5-7, 2018 “Annual Professional Development Event” British Council Workshop Series by Penny Ur.
Սեպտեմբեր 26-29, 2018 “2nd International Summer School Modern Trends in Science: Scietometrics” the Center for Scientific Information Analysis and Monitoring, Institute for Informatics and Automation Problems, Armenia.
Ապրիլ 12, 2018 “Exploring Cultural Iceberg: Culture through the Language Prism”.
Մարտ 6-28, 2018 ՞An Introduction Course to Technical Writing” by Synergy International Systems.
Նոյեմբեր 17, 2017"Curiosity and Wonder and the Power of the Image"/National Geographic Learning.
Նոյեմբեր 16, 2017 “Annual Professional Development Event” British Council Workshop Series by Jeremy Harmer.
Մայիս 2-3, 2017 “Teaching Training Session” by Mr. Philip Warwick / Manmar GJSC and Pearson Education.
Փետրվար 19, 2017 “Using Online Tools for Language Development” / British Council Webinar with Nik Peachey.
Փետրվար 18, 2017 “Using Online Video” /British Council Webinar with Nik Peachey.
Նոյեմբեր 18-20, 2016 “Annual Professional Development Workshop Series” by Scott Thonbury.
Մայիս 11-12, 2016 “Teacher Training Sessions “ / Manmar CJSC and Pearson Education”.
Ապրիլ 14-15, 2016 “Exploring Cultural Iceberg: Improving Intercultural Communication Instruction in the EFL Classroom”.
Նոյեմբեր 27-28, 2015 “Annual Professional Development Workshop Series” by Alec William.s
Մայիս 7-8, 2015 “New Eyes” the International English Language Teaching and Cross-Cultural Communication Conference.
Մարտ 11, 2015 “Connecting Globally” Conference.
Մայիս 7-8, 2014 “Teacher Training Sessions “ / Manmaռ PH CJSC with Cambridge University Press”.
Ապրիլ 4-5, 2014 “Promoting Independent Learning”/the International Conference.
Ապրիլ 19-21, 2011, Macmillan Educational ELT Seminar Manmaռ CJSC PH Master Class / Teacher Training Sessions “New Opportunities in ELF with Cambridge University Press”.
Հունիս 05-06, 2007, Oxford Teacher’s Academy Master Class / Teacher Training Sessions “Becoming a more efficient classroom manager and Correction that works … a teacher’s dream”.

Վերապատրաստումներ
2016թ. Անգլերեն լեզվի իմացության միջազգային թեստ / iTEP/ ՝ C 2 մակարդակ
2014թ. Անգլերեն լեզվի իմացության միջազգային թեստ / iTEP/ ՝ C 1 մակարդակ
2011-2016թթ. ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական որակավորման բարձրացման կրթագիտական ծրագիր/65 կրեդիտ/
2016-2021թթ. ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական որակավորման բարձրացման կրթագիտական ծրագիր /30 կրեդիտ/

Պարգևատրումներ
ԵՊՀ հիմնադրման 100-ամյակի կապակցությամբ պատվոգիր՝ բարեխիղճ ու արդյունավետ աշխատանքի համար

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
Անգլերեն (հիմնական օտար լեզու), գործնական քերականություն, գործնական հնչյունաբանություն, տեսական քերականություն, տիպաբանություն, բառագիտություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ոճագիտություն, Գործառական ոճագիտություն, Խոսույթ, Բժշկագիտական խոսույթ

Լեզուներ
Անգլերեն, Ռուսերեն, Գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2010թ. –առ այսօր, AASE / Անգլերենի ուսուցման հայկական ասոցիացիա / անդամ/

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Հայաստանի Հանրապետություն

Օտար լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (լավ)

Էլեկտրոնային հասցե
ohanyan.m@ysu.am

Տերմին-էպոնիմների լեզվաճանաչողական հայեցակերպը բժշկագիտական տեքստերում
2019 | Հոդված/Article
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվ. Պետ. Համալսարանի հիմնադրման 85-ամյակին, նոյեմբեր 8-9, 2019, Գյումրի, էջ 125-133
«Գործառական ոճագիտություն» գիտակարգի դասավանդման խնդիրների շուրջ
2016 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 2016, 7, 143-152 էջ
|
Guidebook English For University Students
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 119 էջ
|
Խոսույթի վերլուծության շուրջ
2016 | Թեզիս/Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, էջ 64
Marianna Ohanyan , Anna Ohanyan
Developing Creative Writing: From Paragraph to Essay
2015 | Գիրք/Book
Textbook, VMV-Print, 2015, 166 p.
|
Բժշկագիտական թարգմանության որոշ առանձնահատկությունների շուրջ
2014 | Հոդված/Article
Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց. Գիտական հոդվածների ժողովածու, գլխ. խմբ. Կ. Կարապետյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, էջ 289-296
|
The Functional Value of Proper Nouns in Medical Texts
2014 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, International Journal of English Studies, AASE, Yerevan: YSU Press 1(12) 2014
Անգլերեն բժշկագիտական խոսքի ոճաժանրային անձնահատկությունները
2014 | Գիրք/Book
Երևան 2014, 169 էջ
Շարույթների գործառական արժեքը բժշկագիտական տեքստում
2012 | Հոդված/Article
«Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում». Գիտական հոդվածների ժողովածու, N4, Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2012, էջ. 49-53
|
Եղանակավորող բայերն իբրև բժշկագիտական տեքստի ոճակազմիչ տարր
2011 | Հոդված/Article
«Թարգմանության տեսական և գործնական հարցեր». Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ. 185-189
|
Բժշկագիտական տեքստի բառապաշարի առանձնահատկությունները
2011 | Հոդված/Article
«Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում». Գիտական հոդվածների ժողովածու, N3, Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2011, էջ. 38-45
|
On Some Peculiarities of Medical Slang
2011 | Թեզիս/Thesis
«Language, Literature & Art In Cross-Cultural Contexts», Third International Conference /4-8 Oct., 2011, Yerevan/, YSU Press, 2011, p.112
On Some Peculiarities of Medical Slang
2011 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, International Journal of English Studies, N 2(9), Yerevan, Lusakn Publishers, 2011, pp. 44-47
|
Հին հունական և լատինական տերմինների կիրառությունը տեսական և գործնական բժշկության մեջ
2010 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում աշխ. ժողովածու.ԵՊՀ հրատ.,Երևան 2010, էջ 200-207
|
Բժշկագիտական տեքստի որոշ լեզվաոճական առանձնահատկությունների շուրջ
2009 | Հոդված/Article
Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ., «Իրավունք» 2009, էջ 110-114
|
Emotive Elements in Fiction and Non-Fiction
2008 | Թեզիս/Thesis
Թեզիս, Издательство РАУ, Ереван 2008 стр.67-68