Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Նաիրա Հմայակի Գասպարյան

Դոցենտ | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2007 Դոցենտ / ԲՈՀ
2006 Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ԵՊՀ
1989-1990 Մոսկվայի կենտրոնական արտոնագրային ինստիտուտ /գործուղում (центральный институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов в области патентной работы) /առկա ուսուցում/ (դիպլոմ)
1986-1989 ԵՊՀ հայցորդ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
1986-1988 Հայկական արտոնագրային ինստիտուտ /երեկոյան ուսուցում/ դիպլոմ
1976-1981 Անգլերեն լեզու և գրականություն, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոն, դիպլոմ

Մասնագիտական գործունեություն
2007 մինչ այժմ - ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
2005-2007 ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
1991-2005 ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1982-1990 - ԵՊՀ օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ

Հասարակական գործունեություն
2014-2019 Զեկուցումներ տարբեր ԲՈՒՀ-երում և գրադարաններում, Նարեկացի միությունում, հրապարակումներ մամուլում՝ ներկայացնելով անգլալեզու հայագիտական նյութերի վերլուծություններ, թարգմանություններ սեմինար-բանավեճ Օտարները, հայերը և անկախությունը ռոմանագերմանական ֆակուլտետ- հայրենասիրական միջոցառում
2003-2017 ռոմանագերմանական ֆակուլտետ - բարեգործական միջոցառումների կազմակերպում՝ օգնություն մանկատներին, վիրավոր զինծառայողներին ու ազատամարտիկներին
2005-2016 ռոմանագերմանական ֆակուլտետի մեծ գիտխորհրդի անդամ
2004-present Անգլերենի ուսումնասիրության հայկ. ասոցիացիայի անդամ

Հատուկ հետաքրքրություններ
Հայոց ցեղասպանությանը նվիրված փաստաթղթերի ուսումնասիրություն /անգլերենով/ և անգլերենով փաստագրական գրականության, եվրոպական հետազոտողների ուսումնասիրությունների թարգմանություններ, որոնք զետեղված են բազմաթիվ հոդվածներում և 2017թ. հրատարակված երեք գրքերում:

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն (բառարանով)

Լեզվաքաղաքականությունն ու անկախության ձգտումն իբրեվ շոտլանդական ինքնության բնութագրիչներ
2020 | Հոդված/Article
cience and Education a New Dimension. Philology, VIII(64), Issue: 216, 2020 Feb.[ www.seanewdim.com], [http://seanewdim.com/index.html] Հունգարիա, էջ 22-25
Globalization and Armenian Identity. Challenges and Integration (Armenia and Artsakh)
2020 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika [http://aase.ysu.am/# Armenian Folia Anglistika (1) (4).pdf (393.27 KiB)] 2020, 16, 1 (21), Հայաստան, էջ 157-168
Հայ ինքնության բաքսթընյան և լոուրենսյան մեկնաբանությունները (լեզվամշակութային մեկնակետ)
2020 | Հոդված/Article
Գիտական տեղեկագիր 2020 № 1 պրակ Բ հումանիտար ու հասարակական գիտություններ, դասավանդման մեթոդիկաներ [http://shsu.am/archive-quality/] [Բ պրակ 2020-1 (1).pdf] էջ 95-104
Ճանաչողական-Մշակութային Հասկացույթը Շոտլանդական Առած-Ասացվածքներում
2019 | Հոդված/Article
Օտար Լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, 2019, 1(26), 75-85 էջ
Օտարների հաշվետվություն-հուշագրությունները որպես Հայոց ցեղասպանության պատմության ուսումնասիրման արժեքավոր աղբյուրներ
2019 | Հոդված/Article
SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION. Humanities and Social Sciences, Հունգարիա, VII(34), 205, 48-53 էջ, 2019
Ճանաչողական-մշակութային շոտլանդական առած-ասացվածքներում
2019 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում 1(26), Երևան, 2019, [publications.ysu.am › 2019/05 › 8]
Armenian Genocide Prerequisites in Travel Memoirs (With special reference to Noel Buxton and Harold Buxton's accounts)
2017 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2017, 1-2(17), 187-196 pp.
Scottish Identity through National Proverbs and Sayings. (A Linguo-Cultural Perspective)
2017 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2017, 1-2(17), 129-141 pp.
|
Linguocognitive Approach To Teaching And Interpretation Of Armenian Genocide Issues
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2 (23), էջ 213-225
|
Հայ ինքնությունը օտարների աչքերով
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Լուսակն: 2017թ․, 112 էջ, Երևան
Հայը օտարների ընկալմամբ
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Լուսակն: 2017թ․, 222 էջ, Հայաստան, Երևան
Advanced technologies in elt and their specificity in the armenian context …
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Հայաստանում: 2017թ․, N 3, 14-26 էջ, Հայաստան
|
Ֆ. Գրինի Armenian massacres and turkish tyranny ուղեգրության լեզվաոճական ու ճանաչողական արժեքը
2017 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 193-200 էջ, Հայաստան
«Գործառական ոճագիտություն» գիտակարգի դասավանդման խնդիրների շուրջ
2016 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 2016, 7, 143-152 էջ
|
Լսողական հմտությունների ամրապնդումը համակարգչային միջոցների օգտագործմամբ
2016 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 2016, 7, 125-134 էջ
|
The Extralinguistic Realityof the Armenian Question or Why Armenians Should Be Killed off(with special reference to E.T. Lawrence’s standpoint)
2016 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2016, 1(15), pp. 147-156
|
Analysis and Interpretation of Genocide Related Terms
2016 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2016, 2(16), pp. 139-150
|
Naira Gasparyan , Karine Asatryan
Colour symbolism and its cognitive-cultural message
2016 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Հայաստանում: 2016թ․, 3, 6-13 էջ, Հայաստան
|
Բժշկագիտական թարգմանության որոշ առանձնահատկությունների շուրջ
2014 | Հոդված/Article
Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց. Գիտական հոդվածների ժողովածու, գլխ. խմբ. Կ. Կարապետյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, էջ 289-296
|
Շարույթների գործառական արժեքը բժշկագիտական տեքստում
2012 | Հոդված/Article
«Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում». Գիտական հոդվածների ժողովածու, N4, Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2012, էջ. 49-53
|
Փաստաթղթային թարգմանության առանձնահատկությունների շուրջ
2011 | Հոդված/Article
Թարգմանության տեսական և գործնական հարցեր / գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011, Էջ 101-106
Ամերիկյան դեղերի հրահանգների լեզվաոճական առանձնահատկությունները
2011 | Հոդված/Article
«Armenian Folia Anglistika», անգլիագիտ. հետազոտությունների միջազգային հանդես 2/9, Լուսակն հրատ., Երևան 2011թ., Էջ 36-39
Գործառական ոճագիտություն (անգլերենի գործառության արդիական հարցեր)
2011 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011
Փոխաբերություն. լեզվական արժեքը և արտահայտման միջոցները
2011 | Հոդված/Article
«Աստղիկ» հոդվածաշար N 20-21, Ս. Պարթև հրատ., Երևան, 2010-2011թթ., էջ 407-423
Գասպարյան Ն. , Աջամողլյան Ա.
Կրոնի լեզվի գործառական ոճական հատկանիշների շուրջ (անգլերեն լեզվով)
2009 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, անգլիագիտ. հետազոտությունների միջազգային հանդես 2/6, Լուսակն հրատ., Երևան 2009 թ., էջ 84-92
Պաշտոնական փաստաթղթերի թարգմանության որոշ հարցերի շուրջ
2009 | Հոդված/Article
«Աստղիկ» հոդվածաշար N2 , Ս. Պարթև հրատ., Երևան 2009թ., 9, էջ 352-360
Ռազմա-քաղաքական անգլերենի առանձնահատկությունները
2009 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում /Գիտական հոդվածների ժողովածու, Լուսակն հրատ., Երևան, 2009 թ.,
էջ 63-67
Հին և նոր մոտեցումներ գործառական ոճերի դասակարգման հարցում
2009 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում /Գիտական հոդվածների ժողովածու, Լուսակն հրատ., Երևան, 2009թ.
էջ 56-62
Գիտականն ու գեղարվեստականը, բանականն ու երևակայականը անգլերեն գիտա-ֆանտաստիկ գրականության ոճում
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր» Գիտական աշխատություններ, Վանաձոր, ՎՊՄԻ,հրատ., 2009 թ, Էջ 48-56
Գովազդի նպատակներն ու լեզուն (անգլերեն լեզվով)
2008 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Հայաստանում, N1, Կրթության ազգային ինստիտուտի հրատարակչություն, Երևան 2008 թ., էջ 30-37
Արտոնագրային մասնագրի լեզվաոճական առանձնահատկությունները
2007 | Գիրք/Book
Ամերիկյան արտոնագրերի փաստական նյութի հիման վրա/ երաշխավորվում է բակալավրիատի և մագիստրատուրայի դասընթացների համար/ Լուսակն հրատ., Երևան, 2007 թ., 135 էջ
Արտոնագրային վերնագրի կաղապարման շուրջ (անգլերեն լեզվով)
2007 | Հոդված/Article
«Armenian Folia Anglistika», անգլիագիտական հետազոտությունների միջազգային հանդես2/4, Լուսակն հրատ., Երևան 2007 թ., Էջ 69-73
Հոմանիշները և նրանց ընտրության խնդիրը արտոնագրային մասնագրում
2007 | Հոդված/Article
«Աստղիկ» հոդվածաշար N 17-18. Ս. Պարթև հրատ.,Երևան 2007 թ., էջ 134-144
Արտոնագրային մասնագրի բառապաշարի առանձնահատկությունները
2007 | Հոդված/Article
«Աստղիկ» հոդվածաշար N 17-18. Ս. Պարթև հրատ.,Երևան 2007 թ., էջ 82-100
Արտոնագրային մասնագրի ոճաիրավական առնչությունների շուրջ, 2-րդ մաս
2007 | Հոդված/Article
Օրենք և իրականություն 1/135, Երևան 2007 թ., էջ 27-29
«One» փողարինող բառի առանձնահատկություններն անգլերեն լեզվում
2007 | Հոդված/Article
«Մխիթար Գոշ» գիտ. հոդվ.ժողովածու: 2007, N3, Էջ 21-30
Արտոնագրային մասնագրի լեզվի որոշ առանձնահատկություններ
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (120), Երևան 2006թ., էջ 164-171
|
Արտոնագրային մասնագրի ոճաիրավական առնչությունների շուրջ, 1-ին մաս
2006 | Հոդված/Article
Օրենք և իրականություն 12/134, Երևան 2006 թ., էջ 27-28
Արտոնագրային մասնագրի լեզվի որոշ առանձնահատկություններ
2006 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի 3 (120) ԵՊՀ հրատ.,Երևան 2006թ., էջ 164-171
Participle-ի գործառական արժեքը արտոնագրի տեքստում (անգլերեն լեզվով)
2005 | Հոդված/Article
«Armenian Folia Anglistika» անգլիագիտական հետազոտությունների միջազգային հանդես 1, Լուսակն հրատ., Երևան 2005 թ., էջ 66-71
Արտոնագրային մասնագրում շաղկապների և շաղկապող մակբայների ոճական արժեքի շուրջ (անգլերեն լեզվով)
2004 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում գիտական աշխատությունների ժողովածու N 5, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2004 թ., էջ 28-35
Անգլերենի հաղորդակցական հմտությունների ուսուցումը մամուլի միջոցով (անգլերեն լեզվով)
2004 | Հոդված/Article
«Աստղիկ» հոդվածաշար N11, Ս. Պարթև հրատ.,Երևան 2001 թ., էջ 501-505
Գասպարյան Ն. , Գասպարյան Ս. , Ալեքսանդրյան Լ., Բաղդասարյան Ս., Երզնկյան Ե. , Տեր-Պողոսյան Ի., Հովհաննիսյան Ն., Մխիթարյան Ե. , Քաջբերունի Հ., Չալաբյան Ս., Ապրեսյան Մ. , Պողոսյան Օ , Պետրոսյան Գ., Մկրտչյան Ս. , Ղազարյան Ռ. , Սարուխանյան Բ. , Կարագուլյան Լ., Վարդանյան Գ., Չիրքինյան Ժ.
Անգլերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարան
2003 | Գիրք/Book
Շտեմարան, Լուսակն հրատ., Երևան, 2003թ.
Արտոնագրային բանաձևի թարգմանության որոշ առանձնահատկություններ
1988 | Հոդված/Article
«Աստղիկ» հոդվածաշար N8, Ս. Պարթև հրատ., Երևան, 1988թ., էջ 206-212