Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Նաիրա Սերգոյի Հայրապետյան

Ասիստենտ | Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
Կրթություն
2005 - 2010 թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկանական պետական մանկավարժական համալսարան,օտար լեզուների ֆակուլտետ, անգլերենի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն, հայցորդ:
1997 - 2002 թթ. Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, օտար լեզուների ֆակուլտետ, անգլերենի բաժին:

Գիտական աստիճան
2010 թ. Մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի վկայագիր, ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով,
թեմա` «Լեզվանյութի ընտրության հիմնախնդիրն անգլերենի խորացված ուսուցման դասընթացում»:

Մասնագիտական գործունեություն
2012 թ. առայսօր Երևանի պետական համալսարան,ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոն, ասիստենտ:
2010 թ. առայսօր Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, օտար լեզուների ֆակուլտետ, անգլերենի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն, ասիստենտ:
2004 - 2010 թթ.Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, օտար լեզուների ֆակուլտետ, անգլերեն լեզվի ամբիոն, դասախոս:
1997 - 1999 թթ. YMCA (ԵՄՔԸ) արտասահմանյան ՀԿ, անգլերենի խմբի ղեկավար:

Վերապատրաստման դասընթաց
2006 թ. (հունվար-ապրիլ), Ֆլորիդայի (ԱՄՆ) նահանգի Թալլահասսիի FAMU համալսարան:

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի hայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, անգլերեն լեզվի թարգմանիչ:

Միջազգային գիտաժողովներ
2013թ. «Պատմամշակութային ժառանգություն և արդիականություն», ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի hայագիտական հետազոտությունների կենտրոն:
2014թ. «Ինքնուրույնուսուցմանխթանումը», ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ:

Կարդացվող դասընթացներ
ԳՊՄԻ - Անգլերենի դասավանդման մեթոդիկա Անգլերենի գործնական քերականություն, Լեզվադիդակտիկա, Պրագմատիկա:
ԵՊՀ - Անգլերեն լեզու:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Խոսքի մշակույթ, միջմշակութային հաղորդակցում, մեթոդաբանություն, բառագիտություն, լեզվաբանություն:

Օտար լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն , ֆրանսերեն (բառարանով):
Step up to social work
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ, Մեկնարկ, 2018թ․, 166 էջ
The role and the significance of cross-cultural communication in business today
2015 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն: Գիտական աշխատություններ: 2015թ․, XVIII, 160-164 էջ
|
Նվազագույն բառապաշարի ընտրության խնդիրը անգլերենի խորացված ուսուցման դասընթացում
2015 | Հոդված/Article
Foreign Languages for Special Purposes. 2015, 3(12), p. 113-122
|
Անգլերենի ուսուցիչների մեթոդիկան պատրաստվածության հարցի շուրջ
2011 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», «Գիտություն» հր., 2011թ., հ. XIV,
էջ 116 - 121
Քերականական նվազաույնի ընտրության առանձնահատկությունները անգլերենի խորացված ուսուցման դասընթացում
2009 | Հոդված/Article
Երկրաշարժի 20-րդ տարելիցին նվիրված ԳՊՄԻ հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, «Դպիր» հր., 2009 թ. պրակ 1,
էջ 184 - 186
Տեքստերի և վարժությունների ընտրությունն անգլերենի խորացված ուսուցման դասընթացում
2008 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», «Գիտություն» հր., 2008թ., հ. XI,
էջ 175 - 180
Ն. Ս. Հայրապետյան , Ի. Կ. Կարապետյան
Տարածաշրջանային (ռեգիոնալ) բաղադրամասի առանձնահատկություններն անգլերենի խորացված ուսուցման դասընթացում
2007 | Հոդված/Article
ԳՊՄԻ հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված ՀՀ անկախության 15-ամյակին, նյութերի ժողովածու, «Դպիր» հր., 2007թ.,
էջ 121 - 124
Անգլերենի պրոֆիլային ուսուցման առանձնահատկություններն արդի փուլում
2007 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», «Զանգակ - 97» հր., 2007թ., թիվ 1 - 2, էջ 74 - 77
Պահանջմունքների վերլուծությունն անգլերենի խորացված ուսուցման դասընթացում
2006 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ»,«Գիտություն» հր., 2006թ., հ. IX,
էջ 140 - 144