Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Նաիրա Ստյոպայի Ներսիսյան

Դասախոս | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
1982 -1987 թթ. - Երևանի պետական համալսարան, Բանասիրական ֆակուլտետի ռոմանագերմանական լեզուների բաժին
Որակավորում` բանասեր, մանկավարժ և թարգմանիչ 1971-1981 Երևան, N 114 միջնակարգ դպրոց (անգլիական թեքումով)

Մասնագիտական գործունեություն
2000-մինչ այժմ ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1992-1993 ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ և դասախոս
1988-1992 ԵՊՀ, Անգլերեն լեզվի ամբիոնի լաբորանտ և դասախոս

Ուսումնական դասընթացներ
Հիմնական օտար լեզու, գործնական հնչունաբանություն, քերականություն, գրավոր խոսք, բանավոր խոսք, մամուլ, դիպլոմային աշխատանքների ղեկավարում.

Ակադեմիական հետաքրքրություններ
Անգլեենի դասավանդման մեթոդիկա, Բանավոր խոսքի դասավանդում

Օտար լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (բառարանով)

Մասնագիտական պատրաստվածություն
2005 թ-փետրվար-մարտ և 2009 թ.-հունվար- փետրվար ամիսներին - ԵՊՀ հետբուհական կրթության վարչության նախաձեռնած մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց` ստանալով որակավորման բարձրացում

Էլ. փոստ
nnersesyan@ysu.am

A. Margaryan , N. Avagyan, N. Nersisyan , A. Hakobyan
Words Commonly Confused by EFL Learners
2020 | Գիրք/Book
«Ասողիկ», 2020, 104 էջ
Երկլեզվակիր երեխաների խոսքին բնորոշ խնդիրների հաղթահարման որոշ մոտեցումներ
2017 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2017, 3-4 (66-67), էջ 219-223
|
Գունային սիմվոլիկան անգլերեն դարձվածքներում
2017 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 186-192 էջ, Հայաստան
|
A Guide to Teaching English Pronunciation and Intonation to EFL Learners (Initial stage of instruction)
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Լիմուշ» ՍՊԸ: 2016թ․, 82 էջ
|
Legends and Tales: Home Reading with Exercises
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 128 էջ
Անգլերենի գունանուններով դարձվածքների հոգեբանական և իմաստակառուցվածքային բնութագիրը
2016 | Թեզիս/Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, էջ 54 , Հայաստան
Words Commonly Confused by Foreign Learners of English
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Լուսակն: 2015թ․, 92 էջ
|
Մեր մեծերը` Հասմիկ Թոքմաջյան (հուշեր)
2015 | Գիրք/Book
Երևան, "Zangak" Publishing House, 2015, 41 pp.
On Psychological, Semantic and Structural Aspects of English Colour Terms
2012 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, Lusakn Publishers, Yerevan 2012, 60-64 pp.