Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Նարե Նորիկի Թամոյան

Դասախոս | Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
Կրթություն
2013 - 2017թթ. ասպիրանտուրա – Լեզվաբանության և միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի բաժին, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
2010 - 2012թթ. մագիստրատուրա՝ «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ – Անգլիական բանասիրության բաժին, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ (գերազանցության դիպլոմ)
2006 - 2010թթ. բակալավրիատ՝ «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ – Անգլիական բանասիրության բաժին, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ (գերազանցության դիպլոմ)

Մասնագիտական գործունեություն
2018թ.-ից առ այսօր – դասախոս / օտար լեզուների ամբիոն, Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան
2014թ.-ից առ այսօր – դասախոս / միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն, Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2012-2015թթ. – ավագ լաբորանտ / միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն, Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Ակադեմիական դասընթացներ
Անգլերենը որպես հիմնական օտար լեզու, քերականություն, գրավոր խոսքի հմտություններ, բանավոր խոսքի հմտություններ

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Գործաբանական լեզվաբանություն, լեզվամշակութաբանություն, հանրալեզվաբանություն, ճանաչողական լեզվաբանություն, իմաստաբանություն, ոճագիտություն, անգլերեն լեզվի դասավանդման մեթոդաբանություն

Միջազգային կոնֆերանսներ և սեմինարներ
ՀՀ (2012թ., 2014-2021թթ.)

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

nareh.tamoyan@ysu.am

Taxonomy of apology speech situations
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1 (22), 59-73 էջ, Հայաստան
|
Անգլերենի ներողամտություն հայցող հիմնական կառույցների որոշ առանձնահատկությունների շուրջ
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 1.2 (19), Հասարակական գիտություններ (հայ բանասիրություն, ռոմանագերմանական բանասիրություն, ռուս բանասիրություն), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, էջ 137-147
|
Քաղաքավարության կարգը և ներողություն հայցելը
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 1 (19), էջ 68-81
|
Yelena Mkhitaryan, Nare Tamoyan
A Study of Explicit and Implicit Means of Connection in Monologic Supraphrasal Reported Speech
2013 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, International Journal of English Studies, № 1-2(11), Yerevan, Lusakn Publishers, 2013, pp. 7-16
|
On Some Peculiarities of Supraphrasal Reported Speech
2013 | Հոդված/Article
Scientific Journal “Foreign Languages in Higher Education”, № 14, Yerevan, YSU Publishing House, 2013, pp. 54-66
|