Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Նարինե Ալբերտի Գասպարյան

Ասիստենտ | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
1982-1987 ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության
ֆակուլտետ, անգլիական բաժին,որակավորում` բանասեր, թարգմանիչ, ուսուցիչ
2009-2014 ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն, հայցորդ
Թեկնածուական թեզի թեման է` ”Խրախուսական դիսկուրսի գործաբանական-կառուցվածքային առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում”:
2014 բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Մասնագիտական գործունեություն
1992-1994 Թիվ 124 միջնակարգ դպրոց, անգլերենի ուսուցչուհի
1994-1998 ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետ,անգլիական բանասիրության ամբիոն, լաբորանտ
1998 - 2014ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետ,անգլիական բանասիրության ամբիոն, դասախոս
2014-մինչև այժմ ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության / եվրոպական լեզուների և հսղորդակցության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն,ասիստենտ

Ուսումնական դասընթացներ
Անգլերեն (հիմնական օտար լեզու) բառապաշար, քերականություն, հնչյունաբանություն, գրավոր պրակտիկա

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Քերականություն, լեզվամշակութաբանություն, գործաբանություն, իմաստաբանություն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2004 Հոկտեմբեր 27-30,“English Studies: Theory and Practice”, AASE-1 միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ, Երևան
2007 Հոկտեմբեր16-19, “Language and Literature in the Contemporary Paradigm of Scientific Knowledge”, AASE-2 միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ, Երևան
2010Հ ունիս 19,“Technology-mediated Language Teaching and Learning” EST-ի հովանավորությամբ սեմինար, Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան, Երևան
2010 Հունիս 20, “Language Assessment” EST-ի հովանավորությամբ սեմինար, Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան, Երևան
2011, “Language, Literature & Art in Cross-cultural Contexts”, AASE-3 միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ, Երևան
2015 Մայիս 7-8, “New Eyes: International English Language teaching Conference”, YSU, AASE, US Embassy, միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ, Երևան
2017Հոկտեմբեր 17,“Curiosity and Wonder and the Power of the Image” սեմինար, վարում էր Թիմ Փիերսը,Tim Pearce, Crapounge-ի հովանավորությամբ, National Geographic Learning, Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան, Հայաստան
2018Մարտ 26, “All the Words You Need”, “Bring the Learning into Focus”, վարում էր Վոգան Ջոնսը, “Clicking CLIL into the classroom”, “Let’s Get Them Talking: placing emphasis on production”, վարում էր Ֆիլ Վառվիքը, Pearson-ի հովանավորությամբ մեթոդաբականկոնֆերանս, Անի Պլազա հյուրանոց, Երևան
2018 Մարտ 27, “Bring the Learning into Focus”, վարում էր Վոգան Ջոնսը, “Let’s Get Them Talking”, վարում էր Ֆիլ Վառվիքը, Pearson-ի հովանավորությամբ մեթոդաբանական կոնֆերանս, Անի Պլազա հյուրանոց, Երևան
2018 Հոկտեմբեր 5, “Where do we go from here? An overview of English teaching methodology”, ներկայացվել է Փեննի Յուռ-ի կողմից, կազմակերպել է Էդվարդ Հովասափյանը, ELT Ծրագրի տնօրեն, Բրիտանական խորհուրդ, Հայաստան, Անի Պլազա հյուրանոց, Երևան
2018 Հոկտեմբեր 6, “Research and the language teaching”, ներկայացվել է Փեննի Յուռ-ի կողմից, կազմակերպել է Էդվարդ Հովասափյանը, ELT Ծրագրի տնօրեն, Բրիտանական խորհուրդ, Հայաստան, Անի Պլազա հյուրանոց, Երևան
2018 Հոկտեմբեր7, “Teaching mixed-ability classes”, ներկայացվել է Փեննի Յուռ-ի կողմից, կազմակերպել է Էդվարդ Հովասափյանը, ELT Ծրագրի տնօրեն, Բրիտանական խորհուրդ, Հայաստան, Անի Պլազա հյուրանոց, Երևան

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), անգլերեն,ռուսերեն(գերազանց), գերմաներեն (բառարանով)

Շողոքորթության դիսկուրսի իմաստագործաբանական բնութագիրը
2020 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, թիվ 1(28), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, էջ 123-133
Ներակա գնահատողական ասույթներ պարունակող խոսքային ակտեր
2018 | Հոդված/Article
Ակունք, 2018, 1 (18), էջ 155-161
Complimenting in english and in armenian cultures
2018 | Հոդված/Article
Ակունք, 2018, 1 (18), էջ 141-147
|
Շնորհավորանքի Խոսքային Ակտի Գործաբանական-Կառուցվածքային Առանձնահատկությունները
2018 | Հոդված/Article
Ակունք, 2018, 4(20), 111-119 էջ
The Importance of encouragement in the process of learning
2016 | Հոդված/Article
Актуальные научные исследования в современном мире, 2016, 12, стр. 31-34
|
Բարեմաղթանք-կենացը որպես խրախուսանքի արտահայտման միջոց
2014 | Հոդված/Article
Աստղիկ, թիվ 24, Երևան, ՍահակՊարթև, 2013-2014, էջ 337-343
Կիսաներակա գնահատողական խոսողական ակտեր
2013 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 37 - 44
Compliments and Compliment Responses in Different Cultures
2013 | Հոդված/Article
Astghik 22-23, Sahak Partev Press, Yerevan 2012-2013, pp. 203-212
Smile and Its Meaning in Different Cultures
2011 | Հոդված/Article
Akunk 2, YSUIB, YSU Press, Yerevan 2011, pp 114-125
English for You, Part 2
2009 | Գիրք/Book
Textbook, Yerevan State University Press, Yerevan 2009,(co-author)
Non-verbal Means of Expressing Encouragement and Their Meanings in Different Cultures
2009 | Հոդված/Article
Foreign Languages at Higher School, YSU Press, Yerevan 2009, pp. 150-159
English for You, Part 1
2008 | Գիրք/Book
Textbook, Yerevan State University Press, Yerevan 2008, (co-author)
Means of Expressing Encouragement and Their Pragmatic and Grammatical Peculiarities
2008 | Հոդված/Article
Foreign Languages in Armenia, 2/2008, Yerevan 2008, pp.27-36
Praise as a Means of Expressing Encouragement
2007 | Հոդված/Article
“Language and Literature in the Contemporary Paradigm of Scientific Knowledge” Second International Conference Programme and Abstracts, Yerevan State University, YSU Press, Yerevan 2007, p.78