Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Նարինե Գագիկի Եթիմյան

Ասիստենտ | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
2001-2004 - ասպիրանտ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ անգլիական բանասիրության բաժին
1996-2001 - ուսանող. ՎՊՄԻ բանասիրական ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին (գերազանցության դիպլոմ)

Մասնագիտական գործունեություն
2005-ից դասախոս. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ անգլիական բանասիրության ամբիոն
2001-2005 թարգմանչուհի. «GBSI» ՓԲԸ

Ակադեմիական աստիճան
2006 - բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (գերազանց)

Некоторые фонетические особенности разговорного английского как особого стиля речи
2010 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում. Երևան, 2010, 53-57
Роль дискурсивных маркеров в формировании разговорной речи
2009 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում. Երևան, 2009, 140-148
Разговорный английский сквозь призму теории фрейма
2009 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում. Երևան, 2009, 134-139
Человеческий фактор как важный компонент разговорного дискурса
2005 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: Գիտական աշխատությունների ժողովածու. Եր.; Երևանի համալս.հրատ., 2005, 131-143
Н. Етимян , И. Тер-Погосян
Роль корпусной лингвистики в изучении разговорного английского
2004 | Հոդված/Article
Кантех, Ереван, 2004г., 3 (20), 77-84
Н. Етимян , И. Тер-Погосян
К вопросу о лексико-фразеологических особенностях разговорного стиля
2004 | Հոդված/Article
Кантех, Ереван, 2004г., 1 (18), 57-68
Стилистические особенности словосочетаний
2003 | Հոդված/Article
Сборник научных трудов, 2003г., Ванадзор, 284-287