Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Նվարդ Վարդգեսի Երնջակյան

Դոցենտ | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
1971 - 1974 թթ. Ասպիրանտուրա, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ, ազգագրության բաժին, հետազոտության վերնագիր`«Տիեզերական մարմինների պաշտամունքը հայկական ավանդական հավատալիքներում»
1966 - 1971 թթ. Բանասիրական ֆակուլտետ, անգլերեն լեզվի ամբիոն

Գիտական կոչում
բ. գ. թ., դոցենտ

Գիտական աստիճան
2011 թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածու (գերմանական լեզուներ), ատենախոսության թեմա` « Ազգային ինքնության դրսևորումները բրիտանական լեզվամշակույթում», Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային գործունեություն
2013 թ-ից մինչ այժմ մինչ այժմ - ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
2000 - 2013 թթ. ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
1974 - 2000 թթ. ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1974 - 1991 թթ. ԵՊՀ օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս
1974 - 1991 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտաշխատող

Պարգևներ
2015 թ. ԵՊՀ արծաթե հուշամեդալ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Հայաստան, Իսպանիա, Միացյալ Թագավորություն

Հասարակական գործունեություն և Անդամակցություն
Ռոմանագերմանական ֆակուլտետի խոհրդի անդամ
Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի (Եվրոպական ֆեդերացիայի անդամ)/AASE
Անգլերեն դասավանդողների հայկական ասոցիացիայի անդամ /AELTA/

Լեզուների իմացություն
Հայերեն - մայրենի
Անգլերեն - գերազանց
Ռուսերեն - գերազանց
Ֆրանսերեն - բառարանի օգնությամբ

The World of the English Language
2017 | Գիրք/Book
Դասագիրք: Լուսակն: 2017թ․, 120 էջ
Ազգային ինքնության դրսևորումները հայկական և բրիտանական գեղարվեստական երկերում
2014 | Հոդված/Article
Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները, Հայագիտական միջազգային 2-րդ համաժողով, Երևան, Էջ 485-487
Օտարերկրացի ուսանողների ինքնության խնդիրները նոր լեզվամշակութային միջավայրում
2014 | Հոդված/Article
Օտարերկրացիների ուսուցումը Հայաստանում. Հիմնախնդիրներ և նյութեր, Միջազգային 2-րդ կրթական գիտաժողով, ԵՊՀ հրտ., Էջ 61-66
Բրիտանական ինքնության լեզվամշակութային նկարագիրը
2013 | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
«Լուսակն», Երևան, 104 էջ
Դիտարկումներ երկրագիտության առարկային դասավանդման խնդիրների շարք
2012 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, «Ասողիկ», ԵՊՀ Հրատարակչություն, Երևան
Էջ 207-219
Կրիկետի լեզվամշակութային դրսևորումները տարբեր խոսույթներում
2012 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում Երևան, «Լուսակն» հրատ, Էջ 182-192
Նվարդ Երնջակյան , Հասմիկ Մկրտչյան
Ուտեստի գեղարվեստական նկարագրությունները լեզվամշակութային համատեքստում
2012 | Հոդված/Article
Համատեքստը -2012, Երևան 2012, ԵՊՀ հրատ.
Էջ 131-140
Լոնդոնյան քաղաքային առօրյան իբրև ինքնության արտահայտություն
2010 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Երևան, Լուսակն հրատ.
Էջ 100-107
House, home լեզվամշակութային հասկացությունները բրիտանական ինքնության հարացույցում
2010 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, N11, Երևան, ԵՊՀ հրատ.
Էջ 116-128
Ինքնությունը և նրա լեզվական դրսևորումները
2009 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Երևան, Լուսակն հրատ.
Էջ 230-234
Ինքնությունը որպես հասկացություն, բառ, եզր
2009 | Հոդված/Article
Օտար լեզու և գրականություն (տեսություն և պրակտիկա), Միջազգային գիտաժողովը նվիրված է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման 90-ամյակին: Ծրագիր և թեզիսներ 26-27 փետրվարի, Երևան, ԵՊՀ, հրատ.
Էջ 29
Citizenship Education, Society Values, Identity
2008 | Հոդված/Article
Internatianal AELTA Conference, October 22-24, Yerevan
p. 26
British/ English Identy in Culture and Language (a Comparative Ethnocuitural Study)
2007 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: Ծրագիր և թեզիսներ, Երևան, ԵՊՀ, 16-19 հոկտեմբերի
pp. 158-159
Անգլերենի դիսկուրսը հայկական միջավայրում (էթնոլեզվաբանական վերլուծություն)
2006 | Թեզիս/Thesis
Ռոմանագերմ. բանասիր. և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները, գիտաժողով նվիրված ԵՊՀ ռոմանագերմ. ֆակուլտետի հիմնադրման 15-ամյակին , Երևան, 26-27 հոկտեմբերի
Էջ 20
Global English and New Sociocuitural Concepts in Armenia
2005 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistica. International Journal of English Studies, N1, Lusakn, Yerevan
pp. 90-95
English Key Words and International Sociacultural Concepts in the New Reality of Armenia
2004 | Հոդված/Article
English Studies: Theory and Practice, Conference Programme and Abstracts, 27-30 October, 2004, Yerevan State University
p. 54
Nvard Ernjakyan , Ara Gulyan
On Some Extraliguistic and Paralinguistic Aspects of the Acquisition of English in Armenia
2003 | Հոդված/Article
A Collection of Essays of The 2nd. International Congress on the Antropological Study of Iran&Gaucasia, Tehran, Paya Publications
pp. 135-155
Exploring English Ethnocuitural Discourse in the Context of Area Studies Class
2002 | Թեզիս/Thesis
Ռոմանագերմ. Բանասիր. և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկա, I-ին միջազգային գիտաժողով (թեզիսներ), հոկտեմբեր 31-2նոյեմբեր, Երևան
Էջ 28
Երկրագիտության առարկայի առանձնահատկությունները իբրև ESP –ի փորձ անգլերեն լեզվի ուսուցման համակարգում
1999 | Թեզիս/Thesis
Օտար լեզուները հատուկ նպատակների համար (թեզիսներ), Երևան, Երևանի համալս. հրատ.
Էջ 212
Humman Feelings Put into Words of the English Language
1996 | Հոդված/Article
Problems of English Philology and English Language Acquisition in Armenia, Achievements International Conference, Yerevan
pp. 58-59
О двухтипахмифологическихтекстов о звездах и созвездиях у армян
1988 | Հոդված/Article
Հայ ժողովրդական մշակույթի հետազոտական հարցեր (մշակույթ և լեզու), Երևան,
Էջ 23-24
Հայերի դիցաբանական պատկերացումները համաստեղությունների և աստղերի մասին
1984 | Հոդված/Article
Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին, Երևան
Էջ 14
Արևը հայկական ավանդական պատկերացումներում
1984 | Թեզիս/Thesis
Հայ ժողովրդական մշակույթի հետազոտման հարցեր, էթնիկ ավանդույթը և մշակութային փոխառնչությունները երիտասարդ գիտնականների VI կոնֆերանս, Երևան
Էջ 31-32
Տիեզերաստեղծ առաջին գործողությունը հայկական դիցաբանության մեջ
1982 | Հոդված/Article
Ավանդականի ժառանգման հարցերը հայկական մշակույթում (զեկուցումներ, թեզիսներ) Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ.
Էջ 36-37
Արևը և լուսինը հայկական ավանդույթներում
1982 | Հոդված/Article
Գիտական կոնֆերանս նվիրված ՍՍՀՄ կազմակերպման 60-ամյակին, Զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ.
Էջ 17-18
Символикаогня и очага в армянскойтрадиции
1981 | Թեզիս/Thesis
Государственный музей истории Армении, Научная сессия (Тезисы докладов), Ереван
Էջ 14
О некоторых космологических представлениях армян
1980 | Հոդված/Article
Պատմաբանասիրական հանդես, Երևան, N(90)
Էջ 268-273
Արտավազդի առասպելի տիեզերածնական (կոսմոոնիկ) նշանակության հարցի շուրջ
1980 | Թեզիս/Thesis
Երիտասարդ գիտնականների կոնֆերենս նվիված Վ. Ի. Լենինի ծննդյան 110-ամյակին (զեկուցումների թեզիսներ), Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ.
Էջ 35-36
Լուսինը հայ ժողովրդական հավատալիքներում և սովորույթներում (XXդ. վերջ-XXդ. սկիզբ)
1979 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Երևան, N2
Էջ 53-60