Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Ռուզաննա Սպարտակի Առաքելյան

Դոցենտ | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2007 - Դոցենտ
2003 - Բանասիրական գիտությունների թեկնածու
1996-1997 - Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան, Անգլերենի` որպես օտար լեզվի դասավանդում
1991-1996 - Երևանի Պետական Համալսարան, Ռոմանագերմանական Բանասիրության Ֆակուլտետ, անգլիական բաժին

Մասնագիտական գործունեություն
1996 - Դասախոս, Ռոմանագերմանական Բանասիրության Ֆակուլտետ, Անգլիական Բանասիրության Ամբիոն
2006-2010 - Դասախոս, ԻՆՏԵՐԼԻՆԳՎԱ Լեզվաբանական Համալսարան, Օտար լեզուների ֆակուլտետ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Անգլիա, Իտալիա

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, իսպաներեն, ռուսերեն

Rouzanna Arakelyan , Astghik Avetyan
The general and the specific in political and diplomatic discourses
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1/22, 3-9 էջ, Հայաստան
|
The Language of Online Advertsiments
2016 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում1, 2016, 7, 100-108 էջ
|
Rouzanna Arakelyan , Gevorg Muradyan
Language as an Influential Tool for Persuasion
2016 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2016, 1(15), pp. 39-45
|
A Guide to the Preparation of Thesis
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Լուսակն: 2016թ․, 28 էջ, Հայաստան, Երևան
Կուրսային, դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքների պատրաստման և ձևավորման ուղեցույց
2011 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Լեզվական հորիզոն հրատ., Երևան, 28 էջ
Խոսքի ներգործման և ընկալման առանձնահատկությունները
2010 | Հոդված/Article
Երևանի Պետական Համալսարան, Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա, ԵՊՀ հրատ., Երևան, էջ 8-10
Նպատակադրումը հաղորդակցման ընթացքում
2010 | Հոդված/Article
«Աստղիկ» հոդվածաշար N 20-21, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, էջ 137-144
Մոտիվը խոսքային ներգործման համատեքստում
2010 | Հոդված/Article
«Աստղիկ» հոդվածաշար N 20-21, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, էջ 144-151
Խոսքային ներգործման ձևերն ու միջոցները
2010 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում», գիտական հոդվածների ժողովածու N11, ԵՊՀ հրատ., Երևան, Էջ 82-92
Meaning and Association
2009 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 1-2 (6) –“Lusakn” Publishers, Yerevan, pp. 59-63
Հոգելեզվաբանություն
2007 | Գիրք/Book
Դասագիրք, 400 էջ
К вопросу об исследованиях ассоциативных связей слов
2007 | Հոդված/Article
«Աստղիկ» հոդվածաշար N 17- 18, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, Стр. 71-81
Մանկական խոսքը որպես հոգելեզվաբանական ուսումնասիրության օբյեկտ
2007 | Հոդված/Article
Գիտելիք հոդվածաշար, #20, Էջ 17-30
Language and Cognition
2007 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2 (4) – “Lusakn” Publishers, Yerevan, pp. 51-56
Տեքստի հոգելեզվաբանական ուսումնասիրության հարցեր
2006 | Հոդված/Article
«Աստղիկ» հոդվածաշար N 20, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, Էջ 102-109
Լեզվի և մշակույթի փոխազդեցությունը
2006 | Հոդված/Article
«Աստղիկ» հոդվածաշար N 16 Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, Էջ 96-102
«Անձրևելու պատրաստ ամպը» կամ մտածողությունից լեզու տանող ճանապարհը
2005 | Հոդված/Article
Գիտելիք հոդվածաշար, #19, Էջ 46-50
Child or Grown-up: Language Universals and Language Particula
2005 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, International Journal of English Studies, Lusakn” Publishers, Yerevan, pp. 57-61
Բառազուգորդումների հոգելեզվաբանական դասակարգման տեսակները
2002 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, գիտական հոդվածների ժողովածու N 3, ԵՊՀ հրատ., Երևան 1998, Էջ 126-130
Խոսող անհատի դերը լեզվի յուրացման գործընթացում
2001 | Հոդված/Article
«Աստղիկ» հոդվածաշար N 11, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, էջ 315-318
Հույզեր արտահայտող բառերի հոգելեզվաբանական քննություն
2001 | Հոդված/Article
«Աստղիկ» հոդվածաշար N 2, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, Էջ 303-314