Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Սաթենիկ Նորիկի Սարոյան

Ասիստենտ | Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2004 թ-ից Հայցորդ, ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրություն ֆակուլտետ, Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոն
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն լեզվի բաժին, մագիստրոս
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն լեզվի բաժին, բակալավր

Մասնագիտական գործունեություն
2004 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրություն ֆակուլտետ, Անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի դասախոս

Օտար լեզուներ
հայերեն գերազանց), անգլերեն (գերազանց), իսպաներեն(գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), լատիներեն (բառարանով)

On some pecularities of implicit negation
2016 | Հոդված/Article
Актуальные научные исследования в современном мире. 2016, стр. 51-53
|
How to teach vocabulary effectively
2016 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2016թ․, 1-2 (20), 230-235 էջ, Հայաստան
|
Մերժում արտահայտող ասույթների իմաստագործաբանական առանձնահատությունների շուրջ
2016 | Հոդված/Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու: 2016թ․, 3, 621-628 էջ, Հայաստան
|
Հարցը որպես ոչ բացահայտ ժխտման միջոց
2013 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 116 - 122
|
Անուղղակի ժխտումը գործաբանական հայեցակետով
2012 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 13, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 123-131
Ոչ բացահայտ ժխտումը դարձվածային արտահայտությունների միջոցով
2010 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 11, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 174 - 187
Ժխտումը և դրա արտահայտման ոչ բացահայտ միջոցները ժամանակակից անգլերենում և հայերենում
2009 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները Հայաստանում», գիտամեթոդական հանդես, N4-5, Երևան, ԿԱԻ հրատ., 2009, էջ 104-112
Slips of Tongue from the Psycholinguistic Point of View
2007 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 8, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 52 - 56
Double Negation in Modern English
2005 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 6, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005,էջ 10-16
On The Category of Negation in Modern English
2004 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 5, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, էջ 43-54