Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Սեդա Քերոբի Գասպարյան

Ամբիոնի վարիչ | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Աշխատանքային գործունեություն
2018 X-XI հրավիրված այցելու պրոֆեսոր Վենետիկի Կա՛Ֆոսկարի համալսարանում (ERAZMUS + ծրագրի շրջանակում)
2002- մինչև այժմ Երևանի պետական համալսարանի անգլիական բանասիրության ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
1993- 2002 Երևանի պետական համալսարանի անգլիական բանասիրության ամբիոնի վարիչ
1991-1993 Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
1989-1991 Մոսկվայի Մ.Լոմոնոսովի անվ. պետական համալսարանի դոկտորանտ
1987 -1989 Երևանի պետական համալսարանի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
1984 -1987 Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանականբանասիրության ամբիոնի ավագ դասախոս
1982-1984 Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1978 – 1981 Մոսկվայի Մ.Լոմոնոսովի անվ. պետական համալսարանի նպատակային ասպիրանտ
1971 – 1978 Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1968 -1971 Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ

Կրթություն
Դոկտորական ատենախոսության պաշտպանություն
1989-1994 “Cравнение как “изъяснение” в интеллективной речи и как средство лингвопоэтического творчества в художественной литературе” թեմայով, Մոսկվայի Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվ. պետական համալսարան, անգլերեն լեզվի ամբիոն
1978 -1983 Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն “Полифония слова в составе фигуры сравнения”
թեմայով, Մոսկվայի Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվ. պետական համալսարան, անգլերեն լեզվի ամբիոն
1963-1968 Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, անգլիական բաժին
1952-1963 Երևանի Նար-Դոսի անվ. միջնակարգ դպրոց

Այլ հմտություններ և փորձ
Microsoft Word ծրագրի տիրապետում

Լեզուներ
հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն (ազատ), գերմաներեն (բառարանով)

Դասավանդվող դասընթացներ և հետազոտական աշխատանք
Մասնագիտության արդի հիմնահարցեր, ճանաչողական լեզվաբանության հիմնահարցեր, ակադեմիական անգլերեն. տեսություն և պրակտիկա, լեզվաոճաբանություն, լեզվապոետիկա, գործառական ոճագիտություն, տեքստի մեկնաբանություն, գեղարվեստական ստեղծագործության մեթոդաբանություն, տեքստ և դիսկուրս. մեկնաբանության հարցեր, գեղարվեստական տեքստի լինգվոդիդակտիկա
Բակալավրական, մագիստրոսական, թեկնածուական և դոկտորական աշխատանքների գիտական ղեկավարություն և խորհրդատվություն

Թեկնածուական ատենախոսությունների ղեկավարում
1. Համացանցային դիսկուրսի լեզվական և արտալեզվական յուրահատկությունները (հաստատված է 2019 г.)
2. Интегративная модель анализа аргументативного политического дискурса (հաստատված է 2018 г.)
3. Ժամանակակից անգլերենի նշանային բաղադրությունները լեզվում և խոսքում (հաստատված է 2018 թ.)
4. ԱՄՆ նախագահների` Հայոց ցեղասպանությանը առնչվող ելույթների դիսկուրսիվ առանձնահատկությունները (Ջորջ Բուշի և Բարաք Օբամայի ելույթների հիման վրա) (պաշտպանված է 2015թ.)
5. Հեղինակի մտադրությունը որպես տեքստաբանական քննության առարկա (պաշտպանված է 2015թ.)
6. Ճարտարագիտության ոլորտի անգլերենի գործառական քննություն (իրանական գիտակրթական համատեքստում) (պաշտպանված է 2013թ.)
7. Պատկերավոր արտահայտչամիջոցների բազմաձայնական առկայացումը անգլերեն գեղարվեստական խոսքում (ֆրանսերենի զուգադրությամբ)՚ (պաշտպանված է 2013թ.)
8. Սուբյեկտիվ գնահատողականության դրսևորումը վերնագիր – ստեղծագործություն փոխհարաբերության մեջ (անգլերեն նյութի հիման վրա)՚ (պաշտպանված է 2012թ.)
9. Փոխաբերական տեղաշարժի հիմնախնդիրը տերմինաստեղծման մեջ (անգլերեն իրավաբանական տերմինների նյութի հիման վրա) (պաշտպանված է 2012թ.)
10. Ազգային ինքնության դրսևորումները բրիտանական լեզվամշակույթում (պաշտպանված է 2011թ.)
11. Քաղաքական ելույթը որպես լեզվական և արտալեզվական իրողությունների փոխներթափանցում (անգլերեն փաստական նյութի հիման վրա) (պաշտպանված է 2011թ.)
12. Համարժեքության խնդիրը Մովսես Խորենաց §Պատմութիւն Հայոց¦ երկի անգլերեն թարգմանության մեջ (պաշտպանված է 2010թ.)
13. Կինոգրախոսությունը որպես տեքսաբանական քննության առարկա՚ (պաշտպանված է 2010թ.)
14. Մշակութային պայմանավորվածություն ունեցող տարրերի կառավարումը ոչ մայրենի անգլերեն խոսքում (պաշտպանված է 2010թ.)
15. Գրականագիտական շարադրանքի գործառական-հաղորդակցական հայեցակերպը՚ (պաշտպանված է 2009թ.)
16. Ոճական հնարները գործաբանական ոճագիտության լույսի ներքո” (պաշտպանված է 2008-թ.)
17. Գեղարվեստական խորհրդանիշը որպես հեղինակի անհատական ոճի բաղկացուցիչ տարր՚ (պաշտպանված է 2007թ.)
18. Արտոնագրային մասնագրի լեզուն և ոճը (պաշտպանված է 2006թ.)
19. Գրական անդրադարձի` որպես արտահայտչական հնարի մեկնողական ընդգրկումը (Հ. Ջեյմսի երկերի փաստական նյութի հիման վրա) (պաշտպանված է 2005թ.)
20. Հրապարակախոսական արձակը որպես գործառական ոճերի հակադրամիասնություն (անգլերեն փաստական նյութի հիման վրա)՚ (պաշտպանված է 2003թ.)
21. Հույզերի կարգայնացումը անգլերենի յուրացման ընթացքում (պաշտպանված է 2003թ.)
22. Մակդիրների ճանաչողական արժեքը Հովհաննեսի ավետարանում (պաշտպանված է 2002թ.)
23. Կոմիկականի լեզվաոճական արտահայտչամիջոցները անգլերենում (ըստ Բեռնարդ Շոուի և Օ. Հենրիի ստեղծագործությունների լեզվանյութի)՚ (պաշտպանված է 2001թ.)
24. Անգլերենի դարձվածաբանության լեզվամշակութաբանական հայեցակերպը որպես թարգմանական խնդիր (պաշտպանված է 2001թ.)
25. Համեմատությունը որպես հեղինակի անհատական ոճի արտահայտման միջոց՚ (պաշտպանված է 2001թ.)
26. Փոխաբերության լեզվաբանաստեղծական արժեքը գեղարվեստական ստեղծագործության մեջ՚ (պաշտպանված է 2000թ.)
27. Ժամանակակից անգլերենի կենդանանիշ ածականների հիմնական իմաստային հայեցակերպերը՚ (պաշտպանված է 1999թ.)
28. Ժամանակային շարահյուսական կառույցների հոմանշությունը ժամանակակից անգլերենում՚ (պաշտպանված է 1996թ.)

Դոկտորական ատենախոսությունների խորհրդատվություն
1.Համընդհանուրի, ազգայինի և անհատականի եռամիասնությունը որպես թարգմանաբանական խնդիր (ռոմանական լեզուների փաստական նյութի հիման վրա) (պաշտպանված է 2018 թ.)
2. Անգլալեզու գիտաֆանտաստիկ դիսկուրսի լեզվաոճական յուրահատկությունները բանականի և երևակայականի հարաբերակցության համատեքստում (պաշտպանված է 2017թ.)
3. Անգլիական երգիծական խոսույթի գենդերային հայեցակերպը/լեզվական և հանրամշակութային դրսևորումներ (պաշտպանված է 2016թ)
4. “Когнитивно-прагматический аспект теории политического дискурса (на материале публичных выступлений американских и британских политических деятелей)” (պաշտպանված է 2011թ.)
5. Խոսքային փոխներգործության ճանաչողական-գործաբանական հայեցակերպը անգլերենում՚ (պաշտպանված է 2010թ.)
6. <<Գեղարվեստական ստեղծագործությունը և նրա թարգմանությունը որպես բանասիրական համալիր քննության առարկա>> (պաշտպանված է 2007թ.)

Պետբյուջեից ֆինանսավորվող նախագծերի գիտական ղեկավար
1. Անգլալեզու հակահայկական քարոզչական դիսկուրսի հետազոտությունների լաբորատորիա (2016-2019)
2. Տեքստի ճանաչողական մոդելների կառուցումը և գենդերի արտացոլման յուրահատկությունները դրանցում (2016-2017)
3. Միջազգային ասպարեզում հայոց ցեղասպանության արծարծումների տեքստաբանական քննություն (2011-2013)
4. Գործառական ոճերի փոխներթափանցումը որպես խոսքաբանական խնդիր (2008-2010)
5. Ոճական հնարների լեզվաբանաստեղծական արժեքը բառարվեստի ստեղծագործության մեջ (2005-2007)
6. Տեքստի բանասիրական մեկնաբանություն՚ (2002-2004)
7. Մասնագիտական անգլերեն. տեսություն և պրակտիկա՚ (2000-2002)
8. Գրական երկի ընկալման հարցեր՚ (1995-1998)

Այլ մասնագիտական գործունեություն
1. Դասախոսություններ (լեզվաբանության արդի խնդիրների շուրջ), հանրային դասախոսություն (հայագիտության հարցեր), սեմինարներ Վենետիկի Կա՛Ֆոսկարի համալսարանում՝ որպես հրավիրված պրոֆեսոր (Erazmus+ ծրագրի շրջանակում) (2018 թ.)
2. Հրավիրված դասախոսություն (Արևմտյան Հայաստանի հայ ազգաբնակչության բռնի տեղահանությունները Հայոց ցեղասպանության համատեքստում) Իտալիայի Բերգամոյի համալսարանում: (2015 թ.)
3. Բելգրադի “Յունիոն – Նիկոլա Թեսլա” համալսարանի “Law 2018” միջազգային գիտաժողովի գիտական հանձնախմբի հրավիրված անդամ և բանախոս: (2018 թ. )
4. Հանրապետական և միջազգային գիտաժողովների, սեմինարների, կլոր սեղանների կազմակերպում` նվիրված անգլերենի ուսումնասիրության և դասավանդման մեթոդիկայի տեսագործնական խնդիրների, նաև հայագիտական հարցերի քննարկմանը.
• 2016 “Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո” գիտաժողով նվիրված ԵՊՀ պատվավոր դոկտոր, Կանադայի համալսարանի պրոֆեսոր Դորա Սաքայանի ծննդյան 85-ամյակին: (100 մասնակից, որոնցից 4-ը արտերկրից):
• 2014 “Promoting Independent Learning” միջազգային գիտաժողով(53 մասնակից, որոնցից 9-ը արտերկրից), Երևան, ԵՊՀ:
• 2011 “Language, Literature & Art in Cross-Cultural Contexts” միջազգային գիտաժողով (154 մասնակից, որոնցից 26-ը արտերկրից), Երևան, ԵՊՀ:
• 2007 “Language and Literature in the Contemporary Paradigm of Scientific Knowledge” միջազգային գիտաժողով (126 մասնակից, որոնցից 25-ը արտերկրից), Երևան, ԵՊՀ:
• 2004 “English Studies: Theory and Practice” միջազգային գիտաժողով (82 մասնակից, որոնցից 14-ը արտերկրից) Երևան, ԵՊՀ:
• 1998 “Shakespeare through Time and Space” միջազգային գիտաժողով (61 մասնակից, որոնցից 4-ը արտերկրից), Երևան, ԵՊՀ:
• 1996 “Անգլիական բանասիրության և անգլերենի ուսուցման խնդիրները Հայաստանում. նվաճումներ և հեռանկարներ”, Երևան, ԵՊՀ:
5. Հանրապետության անգլերենի մասնագետների մասնագիտական գործունեության ուղղորդում և համակարգում` Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի շրջանակում:
6. Գիտակրթական խորհրդատվության մատուցում անգլիական բանասիրության ոլորտի մասնագետներին:
7. Միջազգային կապերի և համագործակցության ընդլայնմանն ուղղված գործունեություն անգլիագիտական ուսումնասիրությունների ոլորտում:

Անդամակցություն
2016-մինչև այժմ ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի “Բանբեր Հայագիտության” (ՀՀ ԳԱԱ “Գիտություն” հրատ.) միջազգային գիտական հանդեսի) խմբագրական խորհրդի անդամ
2016- մինչև այժմ “Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում” (Եր., ԵՊՀ) գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ
2013-մինչև այժմ “Cognition, Communication, Discourse” (Kharkov) միջազգային ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ
2013-մինչև այժմ “Science and Education: A New Dimension” միջազգային ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ
2010- մինչև այժմ <<Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն հանդեսի (Եր, ԵՊՀ հրատ.) խմբագրական խորհրդի անդամ
2009 -2018 “Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում”, (Եր., Լուսակն) գիտական հանդեսի հիմնադիր և գլխավոր խմբագիր
2009 -մինչև այժմ Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչական խորհրդի անդամ
2006-մինչև այժմ Անգլիագիտական հետազոտությունների “European Journal of English Studies” (Routledge: Taylor & Francis Group) հանդեսի խմբագրական խորհրդատվական հանձնախմբի անդամ
2005-մինչև այժմ Անգլիագիտական հետազոտությունների “Armenian Folia Anglistika” (Yerevan, YSU) միջազգային հանդեսի հիմնադիր և գլխավոր խմբագիր
2004-մինչև այժմ “Կանթեղ” (Երևան, Ասողիկ) ՀՀ ԳԱԱ պարբերական հրատարակության խմբագրական խորհրդի անդամ
2003-մինչև այժմ Անգլերենի ուսումնասիրության եվրոպական ընկերության (ESSE) վարչության անդամ
2003-մինչև այժմ Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի (Եվրոպական ֆեդերացիայի անդամ) հիմնադիր և նախագահ
2000-մինչև այժմ ՀՀ ԿԳ նախարարության մեթոդ խորհրդի անգլերենի առարկայական հանձնաժողովի նախագահ
1995-մինչև այժմ Գիտական աստիճաններ շնորհող ՙՕտար լեզուների 009 մասնագիտական խորհրդի նախագահ
1994-մինչև այժմ Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի անդամ

Պարգևներ և կոչումներ
1.ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ (2014թ.),
2. ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (2013 թ.),
3. ՀՀ վարչապետի հուշամեդալ ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակի առթիվ և կրթության ու գիտության բնագավառներում ներդրած նշանակալի ավանդի համար (2009 թ.),
4. Համաշխարհային հայկական կոնգրեսի, Ռուսաստանի հայերի միության, ՀՀ Սփյուռքի նախարարության և ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կողմից 2009թ. հայտարարված ՙԼավագույն գիտական աշխատանք՚ մրցանակա¬բաշխու¬թյունում արժանացել է մրցանակի և Ռուսաստանի հայերի միության հուշամեդալի (2010 թ.),
5. 2013թ., 2016թ., 2017թ., 2018թ. հաղթող է ճանաչվել ՀՀ գիտության պետական կոմիտեի կողմից հայտարարված <<Արդյունավետ գիտաշխատող>> մրցույթնե¬րում
6. Կրթության ու գիտության բնագավառներում ներդրած նշանակալի ավանդի, բարձրագույն որակավորման բնագավառում արգասավոր գործունեության, մասնագիտական ոլորտում ունեցած ձեռքբերումների համար արժանացել է.
ա/ ՀՀ ԿԳ նախարարության պատվոգրի (2008 թ., 2006 թ., 2004 թ.)
բ/ ԵՊՀ ոսկե հուշամեդալի (2006 թ.)
գ/ ԵՊՀ արծաթե հուշամեդալի (1999 թ.)
դ/ Միջազգային “Who is Who”-ի մրցանակի (1998 թ.)

Հապավումների և համառոտագրությունների կիրառության յուրահատկությունները համացանցային դիսկուրսում
2021 | Հոդված/Article
Science And Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, 2021, Vol. IX (45), Issue 253, p. 11-16
Պանթյուրքիզմի մարմաջը և ադրբեջանական մտաշահարկումը
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», 2021, թիվ 1 (22), էջ 114-130
Translation as Interpretation
2021 | Հոդված/Article
Cultural and Religious Studies, 2021, Vol. 9, N 1, p. 32-46
S. Gasparyan , N. Gasparyan
The Buxtons’ Missionary Visit to Armenia
2021 | Հոդված/Article
Eurasiatica Serie diretta da Aldo Ferrari, Stefano Riccioni, 2021, N 17, p. 117-127
Լեզվի մտաշահարկային կիրառությունը Թուրքիայի քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածում
2020 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, ԺԲ (ԺԸ) տարի, թիվ 1(69), հունվար-մարտ, 2020, Էջ 112-129
https://vemjournal.org/wp-content/uploads/2020/04/07-%d4%bc%d5%a5%d5%a6%d5%be%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-2020-1.pdf
Implementing Manipulative Strategies in Legal Speech
2020 | Հոդված/Article
Cognition, Communication, Discourse. International Journal Published since 2010, pp. 13-26
V.N. Karazin Kharkiv National University, N 20 (2020)
Doi: 10.26565/2218-2926-2020-20-01
Webpage: https://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/home
S. Gasparyan , M. Sargsyan
In Search of Identity: Trauma and Irony in the Cognitive Light
2020 | Հոդված/Article
Cognition, Communication, Discourse. International Journal Published since 2010, pp. 27-40
V.N. Karazin Kharkiv National University, N 20 (2020)
Doi: 10.26565/2218-2926-2020-20-02
Webpage: https://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/home
The Historical Background of the King James Bible
2020 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies. Vol. 16, Issue 2(22), 2020.
Doi: https://doi.org/10.46991/AFA/2020.16.2.074
Webpage: https://journals.ysu.am/index.php/arm-fol-angl
Manipulative Tactics Employed by Azerbaijani Authors in On-line Media Resources
2020 | Հոդված/Article
Cognition, Communication, Discourse, 2020, N 21, p. 25-35
A Methodological Mechanism for Applying the Hermeneutical Approach
2019 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2019, 1(19), 9-29 էջ
S. Gasparyan , L. Gasparyan
On Translational “Lacunas” in the English Translation of The History of Armenia by Movses Khorenatsi
2019 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies. 1 (19), 2019, pp. 191-211
Տեքստ, փոխաբերականություն, մեկնաբանություն
2018 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 230 էջ
Manipulation of Ideas in and through Language
2018 | Հոդված/Article
LAW 2018. Current Problems of Law and Legal Science, 2018, 333-353
|
Гендерная метафора в английских “бытовых” анекдотах
2018 | Հոդված/Article
Science and education a new dimension. Philology. 2018, VI(50), Issue 167, 20-22 pp.
|
Israel’s Standpoint Concerning The Question Of The Armenian Genocide
2018 | Հոդված/Article
Studia Philologica, 2018, 11(2), 112-119 էջ
Seda Gasparyan , Lilit Kharatyan
Legal English. The UN Convention on Genocide as a Domain-Specific Text
2018 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2018, 18, 71-84 էջ
Concerning the Program of Understanding a Literary Text
2018 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2018, 18, 7-18 էջ
Israel’s standpoint concerning the question of the Armenian genocide
2018 | Հոդված/Article
Studia Philologica. Збірник наукових праць, Випуск 11, Киев 2018, pp. 112-120
In Search of Identity: Trauma and Irony in the Cognitive Light
2018 | Թեզիս/Thesis
14th Conference of the European Society for the Study of English, 2018, 67 էջ
Տեքստ - դիսկուրս - մեկնաբանություն
2017 | Հոդված/Article
Լեզու, խոսք, իրականություն, 2017, էջ 79-91
The Speech Strategy of Ersatz-historians in Interpreting the Armenian Genocide
2017 | Հոդված/Article
Геноцид как духовно-нравственное преступление против человечества. 2017, стр. 212-220
|
Гендерные стереотипы в политической сфере современного общества
2017 | Թեզիս/Thesis
Коммуникация в политике, бизнесе и образовании. Материалы международной научно-практической конференции 17–19 мая 2017 года, стр. 18-19
|
Гендерные особенности национально-этнических конфликтов
2017 | Թեզիս/Thesis
Национальный миф в литературе и культуре: колониальный и постколониальный дискурс. 2017, стр. 13-14
Гендерные особенности агрессивного вербального поведения мужчин и женщин(на материале английских и армянских “бытовых” анекдотов)
2017 | Հոդված/Article
Science and Education a New Dimension. 2017, V(35), 125, pp. 22-24
|
Гендерное осмысление национально-этнических конфликтов
2017 | Հոդված/Article
Science and education a new dimension humanities and social sciences. 2017, V(22), Issue 131, pp. 77-79
|
Гендерныe стереотипы в политической сфере современного общества
2017 | Հոդված/Article
Филология и культура. 2017, №2(48), стр. 43-49
|
Syntactic and rhythmic properties of representing the concept of “Loneliness” in K. Mansfield’s short stories
2017 | Հոդված/Article
Когниция, коммуникация, дискурс. Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. 2017, Series “Philology” # 14, стр. 45-53
|
The 1948 un convention on genocide and the responsibility of turkey for the delinquent actions of its predecessor
2017 | Հոդված/Article
Հայոց ցեղասպանությունը և հատուցման հիմնախնդիրը: Զեկուցումների ժողովածու: 2017թ․, 74-82 էջ, Հայաստան
Raphael Lemkin’s draft convention on genocide and the 1948 un convention
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 176 էջ
Allusions in J. Joyce’s “A portrait of the artist as a young man” and their translation
2016 | Հոդված/Article
Աստղիկ, 2016, 27, 226-243 էջ
|
Raphael Lemkin and the 1948 Un Genocide Convention
2016 | Հոդված/Article
Բանբեր հայագիտության, 2016, 2(11), 158-172 էջ
Seda Gasparyan , Mariana Sargsyan , Astghik Melik-Karamyan
Artistic concept in the cognitive perspective
2016 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2016, 2(16), pp. 7-13
Տեքստի մեկնաբանման լեզվաճանաչողական մոտեցման սկզբունքները և հեռանկարները
2016 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 2016, 7, 8-17 էջ
Անգլերենի ոճական գործառությունը
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Լեզվական հորիզոն: 2016թ․, 168 էջ
|
Гендерные различия в невербальной коммуникации (на материале английских “бытовых” анекдотов)
2015 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտ. իմացության ժամանակակից հարացույցում: Գիտ. հոդվածների ժողովածու N 6, Երևան, 2015, Էջ 120-129
Հերմենևտիկան որպես գեղարվեստական ստեղծագործության մեկնաբանության մեթոդաբանություն
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 3 (18), էջ 29-36
|
Гендерные когнитивные стереотипы в печатных СМИ
2014 | Հոդված/Article
Матеріали IV міжнародної наукової конференції «Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів». Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2014, с. 22-25
Հայոց ցեղասպանության պատճառները` ըստ Ռ. Սյունիի
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 140.1, Երևան 2013թ., էջ 57-73
|
Գյունտեր Լյուիի «ճշմարտությունը» հայոց ցեղասպանության մասին
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 139.1, Երևան 2013թ., էջ 3-17
|
Գյունտեր Լյուիի «ճշմարտությունը» հայոց ցեղասպանության մասին
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան 2013թ., էջ 3-17
|
Фигура сравнения в функциональном освещении
2013 | Գիրք/Book
ЕГУ. Издание 2-е, испр., доп. Ер.: Лусакн, 2013. 336 с.
|
Символические образы в контексте художественного произведения
2012 | Հոդված/Article
Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н.Каразiна, N 972, Харкiвського нацiонального унiверситет, Харкiв, 2012, стр. 134-137
Ս. Գասպարյան , Մ. Ղազարյան
Գրական կերպարի ուսումնասիրության մեթոդաբանական հիմքերը
2012 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում (գիտական հոդվածների ժողովածու), N 4
«Լուսակն» հրատ., Երևան,
Էջ 10-17
Practice in Academic Discource (Advanced Level). Answer Keys
2012 | Հոդված/Article
Recommended by RA Ministry of Education and Science as a University Textbook Appendix.
Lezvakan Horizon, Yerevan,
20 p.
Practice in Academic Discource (Advanced Level)
2012 | Գիրք/Book
Recommended by RA Ministry of Education and Science as a University Textbook.
Lezvakan Horizon, Yerevan,
120 p.
Seda Gasparyan , Luisa Gasparyan
"History of Armenia" by Movses Khorenatsi: Problems of Equivalence (Մովսես Խորենացու «Պատմություն Հայոց» երկի անգլերեն թարգմանությունը. համարժեքության խնդիրներ)
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 135.2, Երևան 2011թ., էջ 48-58
|
Գործառական ոճագիտություն (անգլերենի գործառության արդիական հարցեր)
2011 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011
S. Gasparyan , L. Gasparyan
On the English Translation of "History of Armenia" by Movses Khorenatsi: Questions of Equivalence
2011 | Հոդված/Article
Banber Yerevani Hamalsarani: Philology, 135.2,
Yerevan, Yerevan University Press
pp. 48-58
Oral and Written Academic Discourse: Models of Investigation
2011 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies. No1 (8),
Lezvakan Horizon, Yerevan,
pp. 19-25
Ս. Ք. Գասպարյան , Լ. Գասպարյան
Խորենացու «Պատմութիւն հայոց» երկի վերնագիրը և դրա անգլերեն թարգմանությունը
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 132.2, Երևան 2010թ., էջ 40-47
|
Եղեռն բառի համարժեքության դաշտը անգլերենում
2010 | Հոդված/Article
"Վէմ" Համահայկական հանդես, թիվ 1 (29)
Երևան,
էջ 125-136
Гендерность в английской паремиологии и фразеологии
2010 | Հոդված/Article
Լեզու և գրականություն գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, գիտ. հոդվ. ժողովածու N II, Երևան 2010, 4 էջ
Academic Discourse in Multicultural Aspects
2010 | Թեզիս/Thesis
ESSE 10 International Conference of European Society for the Study of English. ESSE 10 Conference Program (poster session). Italy, Torino: Tipografia Testa-Torino, 2011, էջ 71
S. Gasparyan , A. Knyazyan
The Aspect of Gender in English Paremiology and Phraseology
2010 | Հոդված/Article
Language and Literature in the Contemporary Paradigm of Scientific Knowledge, No 2, Yerevan, Lusakn Publishers, 2010, pp. 49-52, (in Russian)
S. Gasparyan , L. Gasparyan
The Title of Khorenatsi's "History of Armenia" and its English Translation
2010 | Հոդված/Article
Banber Yerevani Hamalsarani: Philology / 132.2, Yerevan, Yerevan University Press, 2010, pp. 40-47, (in Armenian)
The Word Yeghern and the Semantic Field of its Equivalence in English
2010 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies. No1-2 (7),
Lusakn Publishers, Yerevan,
pp. 138-148
The Recreation of Symbolic Images in Literature (pp. 68-74) // In Search of (Non) Sense. / Ed. by Elzbieta Chrzanowska-Kluczewska, Grzegorz Szpila.
2009 | Հոդված/Article
collective monograph
Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne,
293p., (with co-authors)
Verbal Art: From the Polyphony the Word to Non-Verbality
2009 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies. No1-2 (6), Lusakn Publishers, Yerevan,
pp.109-114
Ս. Գասպարյան , Լ. Գասպարյան
Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկի անգլերեն թարգմանությունը. համարժեքության խնդիրներ
2009 | Հոդված/Article
Վէմ, ամահայկական հանդես, թիվ 3(28),
«Վէմ հանդէս» հրատ. ՍՊԸ, Երևան,
էջ 145-156
Ներգործման գործառույթի իրացումը գրաքննադատական շարադրանքում
2009 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում (գիտական հոդվածների ժողովածու), N 1,
«Լուսակն» հրատ., Երևան,
Էջ 48-55
S. Gasparyan , Elzbieta Chrzanowska-Kluczewska, Grzegorz Szpila
In Search of (Non) Sense
2009 | Գիրք/Book
Monograph, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009, (293p.), (with co-authors)
Լեզվական միավորների հարաբերակցության խնդիրը թարգմանության մեջ
2008 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Հայաստանում, N1, Երևան, 2008
էջ 3-12
A Survey of English Studies in Armenia (203 -223) // European English Studies: Contributions towards the History of a Discipline. Book II. / Ed. by Renate Haas & Balz Engler
2008 | Գիրք/Book
University of Leicester Press, Great Britain,
240p.
Ս. Գասպարյան , Լ. Գասպարյան
Թարգմանական «բաց». անփութություն թե միտում
2008 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Հայաստանում, N 3-4,
«Կրթության ազգային ինստիտուտ» հրատ., Երևան,
Էջ 76-92
European English Studies: Contributions towards the History of a Discipline, II
2008 | Հոդված/Article
European History of English Studies, Edited by Renate Haas and Balz Engler. Published by The English Association. Great Britain: University of Leicester, 240 pages
English Style In Action
2008 | Գիրք/Book
Manual, Lusakn, Yerevan 2008, 158p.
The Pragmalinguistic Perspective of Metaphor
2008 | Հոդված/Article
LATEUM 2008: Language, Speech, Communication, Culture. Lateum International Conference Proceedings,
“Maks Press”, Moscow,
pp.13-19
Seda Gasparyan , Renate Haas, Balz Engler
European English Studies: Contributions towards the History of a Discipline. Book II
2008 | Գիրք/Book
Monograph, Great Britain, University of Leicester, 2008, (240p.), (with co-authors)
Лингвопоэтика образного сравнения
2008 | Գիրք/Book
Издание 2-е, исправленное, дополненное,
изд.-во “Лусакн”, Ереван,
180 с.
English Style in Action
2008 | Գիրք/Book
Recommended by RA Ministry of Education and Science as a University Manual. Yerevan, Lusakn Publishers, 2008,
168p.
К вопросу о взаимодействии функциональных стилей в тембральном освещении
2007 | Հոդված/Article
Филологические науки, N1, M., 2007
с. 78-84.
Նորիրադրություն. Կրթական խնդիրներ
2007 | Գիրք/Book
Օտար լեզուները Հայաստանում, գիտական աշխատությունների ժողովածու, N1, Երևան, 2007
էջ 7-9
Символика как форма выражения образа автора в произведениях Д. Г. Лоуренса
2007 | Հոդված/Article
Вестник МГЛУ, выпуск 522, М., 2007, с. 72-79
S. Gasparyan , S. Kuyumgyan
Philological Insights
2007 | Գիրք/Book
Manual, Recommended by RA Ministry of Education and Science as a University Manual. Yerevan, Lusakn Publishers, 2007, 292p.
Ձևի և բովանդակության միասնականությունը բանասիրական մոտեցմամբ
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (120), Երևան 2006թ., էջ 79-83
|
Metaphoric Displacement – a Reliable Guide in Literary Translation
2006 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies. No1(2), Yerevan, Lusakn Publishers, 2006
pp. 106-110.
Ձևի և բովանդակության միասնականությունը բանասիրական մոտեցմամբ
2006 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հասարակական գիտություններ, No 3,
Եր., Երևանի համալսարանի հրատ.
Էջ 79 - 83
On Objectivity of Understanding Verbal Art (pp 67-72) // The Knowledge of Literature. Vol. V / Ed. by Angela Locatelli
2006 | Գիրք/Book
Bergamo University Press, Sestante Edizioni, 2006,
150 p. (with co-authors)
Seda Gasparyan , Angela Locatelli
The Knowledge of Literature. Vol. V
2006 | Գիրք/Book
Monograph, Bergamo University Press, 2006, (p.149), (with co-authors)
Խորհրդանիշը` որպես բառարվեստի ստեղծագործության հանգուցային տարր
2005 | Հոդված/Article
Կանթեղ, գիտական հոդվածների ժողովածու, No 3 (24)
Եր., «Ասողիկ» հրատ.
Էջ 140-146
Что такое авторский стиль и как он формируется?
2005 | Հոդված/Article
Астхик, Гирк таргманчац, No 14-15, Ереван, 2005, изд.- во "Саак Партев", с. 239-258
English for University Students (Develop your Language Skills)
2005 | Գիրք/Book
Recommended by RA Ministry of Education and Science as a University Textbook, Yerevan, Yerevan University Press, 2005,
334p.
The Linguostylistic and Linguopoetic Analyses in Action
2004 | Հոդված/Article
Gitelick, No 16 ,
Yerevan,
p.p. 38-44
Ոչ բառացի թարգմանություն, թե փոխաբերական տեղաշարժ
2004 | Հոդված/Article
Պոեզիայի ապագան թարգմանության միջոցով: «Պ.Ե.Ն»-ի միջազգային գիտաժողովի նյութեր,
Եր., «Ա և Մ» հրատ.
Էջ 55-63
К вопросу об изучении индивидуального стиля автора
2004 | Հոդված/Article
Филологические науки, No 4, Mосква, с. 50-57
Concerning the Problem of Understanding Verbal Art
2003 | Հոդված/Article
Gitelick, No 10 ,
Yerevan,
p.p. 28-34
Գասպարյան Ն. , Գասպարյան Ս. , Ալեքսանդրյան Լ., Բաղդասարյան Ս., Երզնկյան Ե. , Տեր-Պողոսյան Ի., Հովհաննիսյան Ն., Մխիթարյան Ե. , Քաջբերունի Հ., Չալաբյան Ս., Ապրեսյան Մ. , Պողոսյան Օ , Պետրոսյան Գ., Մկրտչյան Ս. , Ղազարյան Ռ. , Սարուխանյան Բ. , Կարագուլյան Լ., Վարդանյան Գ., Չիրքինյան Ժ.
Անգլերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարան
2003 | Գիրք/Book
Շտեմարան, Լուսակն հրատ., Երևան, 2003թ.
Ս. Գասպարյան , Ա. Բարլեզիզյան
ՀՀ միջնակարգ հանրակրթական հաստատությունների օտար լեզուների առարկայական չափորոշիչներ
2003 | Գիրք/Book
Երևան, 2003,
54 էջ
S. Gasparyan , L. Alexandryan
English - 2003 (a bank of entrance examination tests)
2003 | Գիրք/Book
Yerevan, Lusakn Publishers, 2003,
388p.
Շեքսպիրյան բառի բազմաձայնությունը
2002 | Հոդված/Article
Աստղիկ, գիրք թարգմանչաց, No 12,
Եր., «Սահակ Պարթև» հրատ.
Էջ 9-13
Ս. Գասպարյան , Հ. Թովմասյան
Բացահայտ և ոչ բացահայտ մակդիրների ճանաչողական արժեքը
2002 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, գիտական աշխատությունների ժողովածու, No 3,
Եր., Երևանի համալսարանի հրատ.
Էջ 98-109
Academic English for Linguists
2002 | Հոդված/Article
Textbook, Հաստատված է ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից որպես բուհական դասագիրք, ԵՊՀ, 2002, 220 էջ
Ֆրանսերենից անգլերեն ներթափանցած գոյական փոխառությունների ձևաբանական յուրացման խնդիրը (XVII-XVIII դդ. նյութի հիման վրա)
2002 | Հոդված/Article
Կանթեղ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, No 4,
Եր., «Ասողիկ» հրատ.
Էջ 3 -14
S. Gasparyan , A. Minasyan
Academic English for History Students (advanced level)
2002 | Գիրք/Book
Recommended by RA Ministry of Education and Science as a University Textbook), Yerevan, Lusakn Publishers, 2002,
160 p.
Academic English for Linguists. (advanced level)
2002 | Գիրք/Book
Recommended by RA Ministry of Education and Science as a University Textbook,Yerevan, Lusakn Publishers, 2002
218 p.
Թարգմանության տեսության հարցեր
2001 | Հոդված/Article
Աստղիկ, Գիրք թարգմանչաց, No 11,
Եր., «Սահակ Պարթև» հրատ.
Էջ 44 - 51
К вопросу об индивидуальном использовании сравнений в произведениях Д. Г. Лоуренса
2001 | Հոդված/Article
Астхик, Гирк таргманчац, No 11, Ереван, изд.- во "Саак Партев", с. 419 - 430
The Shakespearean World of Imagery
2000 | Հոդված/Article
Astghik. Translators’ Book, No 9 - 10,
Yerevan, <> publishers,
p.p. 124 - 129
Фигура сравнения в функциональном освещении
2000 | Գիրք/Book
Ереван, изд.-во Ереванского Университeта, 2000
324 с.
On Some Translation Peculiarities in Verbal Art
1999 | Հոդված/Article
Hai Keank, weekly newspaper, USA 1999, pp. 4-5
ESP-ն որպես միջազգային կարևորագույն հաղորդակցման միջոց
1999 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները հատուկ նպատակների համար գիտամեթոդական կոնֆերանս նվիրված ԵՊՀ-ի 80-ամյակին, Երևան, 1999
ESP-ն որպես միջազգային գիտական հաղորդակցման կարևորագույն միջոց
1999 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները հատուկ նպատակների համար: Թեզիսներ», Գիտամեթոդական կոնֆերանս նվիրված ԵՊՀ-ի 80 ամյակին, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն,1999,46-47
On the Pragmalinguistic Analysis of Expressive Means
1998 | Գիրք/Book
Foreign Languages of Higher School", Yerevan, 1998, pp. 18-28
Tests for Practice (with keys)
1997 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, Lusakn Publishers, 1997, 176p.
On Image Polyphony
1996 | Գիրք/Book
Problems of English Philology, Abstracts, YSU press, 1996, p. 27
Ծիծաղաշարժ չափազանցությունը գեղարվեստական գրականության մեջ
1993 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (81), Երևան 1993թ., էջ 152-157
|
Զուգադրության դերը լեզվաբանաստեղծական վերլուծության մեջ (Աստվածաշնչի անգլերեն թարգմանական տարբերակների հիման վրա)
1993 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 3 (586), ՀՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1993, էջ 88-96
On the Problem of Metaphor of Dissimilar
1991 | Հոդված/Article
Banber publ. Yerevan 1991, pp. 33-37
S. Gasparyan , A. Matevosyan
Exercises in English Style
1991 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, Yerevan University Press, 1991, 44p.
Տարբերութակիր փոխաբերության ոճական մի քանի յուրահատկությունների մասին
1991 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (73), Երևան 1991թ., էջ 157-161
|
On the Linguostylistic Analysis of the Text
1990 | Գիրք/Book
Academic Papers in Foreign Languages, YSU publ. Yerevan 1990, pp. 43-52
Ս. Ք. Գասպարյան , Գ. Ս. Ստեփանյան
Բազմաձայնությունը որպես պատկերավորման միջոց
1990 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (70), Երևան 1990թ., էջ 162-166
|
Համեմատությունը որպես ոճական հնարք գեղարվեստական գրականության մեջ և գիտական արձակում
1989 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (68), Երևան 1989թ., էջ 180-186
|
Գեղարվեստական գրականության ուսումնասիրության մի քանի մեթոդաբանական հարցեր
1987 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (63), Երևան 1987թ., էջ 177-181
|
S. Gasparyan , O. Akhmanova
Philological Phonetics
1986 | Հոդված/Article
Manual, Moscow, MGU, 1986, pp. 87-105, (with co-authors)
К вопросу о функционировании тембра II в художественном контексте (Տեմբր II-ը գեղարվեստական կոնտեքստում)
1986 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (59), Երևան 1986թ., էջ 163-168
|
Գրական երկի սկզբունքային տարբերությունը այլ բնույթի ստեղծագործություններից
1984 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (52), Երևան 1984թ., էջ 201-204
|
Հ. Ազիզբեկյան, Ս. Գասպարյան
Վաղ միջնադարյան նորահայտ հայկական աղեղ
1981 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (45), Երևան 1981թ., էջ 127-138
|
С. Гаспарян , О. Ахманова, Н.Гвишиани
Диалектическое единство лингвостилистического и лингвопоэтического изучения художественной литературы
1980 | Գիրք/Book
Монография, Диалектика единичного, особенного и всеобщего в науке о языке. Москва,1980, (с.149-160)