Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Շուշանիկ Հարությունի Պարոնյան

Ամբիոնի վարիչ | Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
Կրթություն
1986-1989 Լենինգրադի (Սանկտ Պետերբուրգի) պետական համալսարանի անգլիական բանասիրության ամբիոն, ասպիրանտուրա
1984-1986 Լենինգրադի (Սանկտ Պետերբուրգի) պետական համալսարանի անգլիական բանասիրության ամբիոն, գիտահետազոտական ստաժավորում
1973-1978 ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոն, անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտություն, գերազանցության դիպլոմ
1963-1973 N 78 դպրոց, Երևան

Գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2014 պրոֆեսոր
2010 Բանասիրական գիտությունների դոկտորի դիպլոմ, ԵՊՀ
2004 Դոցենտ
1989 Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, Լենինգրադի (Սանկտ Պետերբուրգի) պետական համալսարան

Մասնագիտական գործունեություն
2012 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի վարիչ
1993-2011 ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
1989-1993 ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1978-1980 ԵՊՀ ինժեներական հոգեբանության լաբորատորիայի ավագ լաբորանտ

Մասնակցություն միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների
2009 Օտար լեզուներ և գրականություն, միջազգային գիտաժողով, Երևան
2014 Promoting Independent Learning, International Conference, Երևան
2015 Forced Migrations: The Case of Armenia, doctoral seminars, Բերգամո, Իտալիա
2016 AASE International Conference, Երևան
2019 Լեզու, մշակույթ, հաղորդակցություն. Միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2019 թ.

Հասարակական գործունեություն
2005 - 2011 Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի նախագահ
2003 թ-ից մինչ այժմ Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
2007 թ-ից մինչև 2019 Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի որակի հանձնաժողովի անդամ
2004 թ-ից մինչ այժմ Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի անդամ

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (խոսակցական)

Հետազոտական աշխատանք
2014 թ-ից մինչ այժմ ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեի բազային ծրագրի շրջանակներում գործող "Անգլալեզու հակահայկա- կան քարոզչական դիսկուրսի հետազոտությունների լաբորատորիայի" ավագ գիտաշխատող

Pragmatic Coherence and Equivalence in Literary Translation
2021 | Հոդված/Article
Translation Studies: Theory and Practice. Vol. 1/1,2 (2021), pp. 142-154
Pragmatic Coherence and Equivalence in Literary Translation
2021 | Հոդված/Article
Translation Studies: Theory and Practice. Vol. 1/1,2 (2021), pp. 142-154
Sh. Paronyan , Ա. Այունց
From Euphemism to Verbal Aggression in British and Armenian Cultures: A Cross-Cultural Pragmatic Perspective
2020 | Հոդված/Article
Flex: Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice. Vol. 7 No. 1 (2020), pp. 26-42
The Use of Manipulative Tactics in Hate Speech
2020 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, Vol. 16, Issue 2 (22), 2020, pp. 143-161
S. Paronyan , A. Ayunts
From Euphemism to Verbal Aggression in British and Armenian Cultures: A Cross-Cultural Pragmatic Perspective
2020 | Հոդված/Article
Flex: Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice. Vol. 7 No. 1 (2020), pp. 26-42
The Use of Manipulative Tactics in Hate Speech
2020 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, Vol. 16, Issue 2 (22), 2020, pp. 143-161
Շուշանիկ Պարոնյան , Ս. Գասպարյան, Գ. Մուրադյան
The Use and Abuse of Language in the Legal Domain
2019 | Գիրք/Book
Montreal, Arod Books. 2019 թ., 232 էջ
S. Paronyan , S. Gasparyan, G. Muradian
The Use and Abuse of Language in the Legal Domain
2019 | Գիրք/Book
Montreal, Arod Books. 2019, 232 pp.
Language Elements of Foreign Culture in the Narrative: a Pragmatic Approach
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2018, 1(13), էջ 153-165
|
Language Elements of Foreign Culture in the Narrative: a Pragmatic Approach
2018 | Հոդված/Article
Questions of Armenology, academic journal, 1 (13), Yerevan 2018, pp. 153-165
Language and culture in academic context. 2nd Edition
2017 | Գիրք/Book
Դասագիրք, ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 264 էջ
Raphael Lemkin’s draft convention on genocide and the 1948 un convention
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 176 էջ
English Grammar in Practice Teacher’s Guide (Part 1)
2016 | Գիրք/Book
ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 130 էջ, Հայաստան
|
Քաղաքավարության կարգը և ներողություն հայցելը
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 1 (19), էջ 68-81
|
S. Paronyan , N. Tamoyan
The Category of Politeness and Apology
2016 | Հոդված/Article
"Herald of YSU" academic journal, N 1, 2016, pp. 68-86
Մեր մեծերը` Հասմիկ Թոքմաջյան (հուշեր)
2015 | Գիրք/Book
Երևան, "Zangak" Publishing House, 2015, 41 pp.
On Some Culture-Specific Issues of TEFL in Armenia
2015 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika /International Journal of English Studies/ 1 (13)/2015, Yerevan
Developing Word-Formation Proficiency in English
2015 | Գիրք/Book
Ասողիկ հրատ., Եր.2015
Cultural Remodelling of Refugee Armenians after the Genocide
2015 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika /International Journal of English Studies/ 2 (14)/2015, Yerevan, pp. 151-174.
Cultural Remodelling of Refugee Armenians after the Genocide
2015 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika /International Journal of English Studies/ 2 (14)/2015, Yerevan, pp. 151-174
Sh. Paronyan , Ա. Այունց
Language and Culture in Academic Context
2014 | Գիրք/Book
Երևան, Լուսակն հրատ., 2014
Արտալեզվական լեզվամշակութային գործոնների դերը բանավոր թարգմանության գործընթացում, Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց
2014 | Հոդված/Article
Գիտ. հոդվ. ժող., Եր. 2014, էջ 45-52
Համոզման գործառույթի իրագործումը առցանց էլեկտրոնային խնդրագրի վերնագրում
2013 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում». Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, N14, էջ 163 - 175
|
Historical Development of English
2013 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013
Realization of Persuasive Function in the Title of Electronic Petition
2013 | Հոդված/Article
"Foreign Languages in High School", academic journal, N 14, Yerevan 2013, pp. 163-175
Verbalization of Interpersonal Conflict in Fiction
2013 | Հոդված/Article
Studia Filologica/ Збiрник наукових праць, Випуск 2, Киiв 2013, pp. 60-66.
Շ. Պարոնյան , Ա. Ռոստոմյան
Հույզերի լեզվաճանաչողական քննության շուրջ
2012 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները Հայաստանում». Գիտահետազոտական հանդես, N2, Երևան, 2012, էջ. 14-24
Pragmatics
2012 | Գիրք/Book
Yerevan, 2012
Շ. Պարոնյան , Լ. Բեքարյան
Questions and Politeness
2011 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», գիտական հոդվածների ժողովածու, N1, «Ասողիկ», Երևան 2001, էջ. 67-78
Խոսքային ակտերի համարժեք թարգմանության մի քանի ուսուցողական խնդիրների շուրջ
2011 | Հոդված/Article
«Թարգմանության տեսական և գործնական հարցեր» . Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ Հրատ., Երևան, 2011, էջ. 53-62
Sh. Paronyan , A. Rostomyan
On the Interrelation between Cognitive and Emotional Minds in Speech
2011 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, International Journal of English Studies, N1-2(8), Lusakn Publishers, Yerevan, 2011, pp. 26-34
Sh. Paronyan , A. Rostomyan
The Pragmatic Impact of Background Emotional Memory on Interpersonal Relations
2011 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, International Journal of English Studies, N1-2(9), Lusakn Publishers, Yerevan, 2011, pp. 7-15
Լեզվաճանաչողություն և դիսկուրս
2011 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2011
|
Դիսկուրսը` որպես գիտելիքի կոդավորման համակարգ
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (129), Երևան 2009թ., էջ 25-34
|
Հաղորդակցական կաղապարի լեզվագործաբանական ճանաչողական նկարագիրը անգլերենում
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (128), Երևան 2009թ., էջ 65-74
|
Զրուցավարման թերությունները որպես ճանաչողական-գործաբանական գործընթացի անարդյունավետության արդյունք
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (127), Երևան 2009թ., էջ 140-148
|
Զրուցավարման թերությունները որպես ճանաչողական-գործաբանական գործընթացի արդյունավետության արդյունք
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Թիվ 1 (127), Երևան 2009, 140-148
Հաղորդակցական կաղապարի լեզվագործաբանական ճանաչողական նկարագիրը անգլերենում
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Թիվ 2 (128), Երևան 2009, 65-74
Դիսկուրսը որպես գիտելիքի կոդավորման համակարգ
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Թիվ 3 (129), Երևան 2009, 25-34
On the Linguistic Expression of Uncertainty through Hesitation Markers in Conflict Talk in English
2009 | Հոդված/Article
Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразина, N866, Випуск 59, Харкiв, 2009, 92-98
On the Distortion of Sequential Consistency in Spoken Discourse
2009 | Հոդված/Article
"Linguistic e Filologia" N29, Italy, Bergamo University Press, Bergamo 2009, 85-98
Շ. Հ. Պարոնյան , Լ. Ա. Բեքարյան
Հակընդդեմ երկխոսության հնչերանգային բնութագիրը բանավոր և գրավոր խոսքում
2008 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (125), Երևան 2008թ., էջ 82-91
|
Highlights of History of English
2008 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Երևան, պետ. համալսարանի հրատ. 2008
Introduction to Philology
2008 | Գիրք/Book
Manual, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2008
Շ. Պարոնյան , Լ. Բեքարյան
Հակընդդեմ երկխոսության հնչերանգային բնութագիրը բանավոր և գրավոր խոսքում
2008 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Թիվ 2 (125), Երևան 2008, 82-92
Զեղչումը որպես խոսքային ռազմավարության միջոց և մարտավարության դրսևորում
2008 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», գիտական հոդվածների ժողովածու, Թիվ 1(34), «Ասողիկ», Երևան 2008, 43-52
|
Շ. Պարոնյան , Լ.Բեքարյան
Միջանձնյա հակամարտության խոսքային դրսևորումը ժամանակակից անգլերենում
2007 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում N8, Երևան, 2007, 98-107
Introduction to Germanic Philology
2006 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, պետ. համալսարանի հրատ. 2006
Aspects of Salience in Phatic Tokens
2005 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, International Journal of English Studies, N1, Lusakn Publishers, Yerevan 2005, 37- 44
On Some Problems of Sequencing
2004 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», գիտական հոդվածների ժողովածու, Թիվ 1(18), «Ասողիկ», Երևան 2004, 43-52
Единицы речевого общения в свете теории взаимодействия
2003 | Գիրք/Book
Монография, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2003
L. Բեքարյան, Շ. Պարոնյան
The Actualization of Prescriptions in Directive Communicative Situations
2001 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», գիտական հոդվածների ժողովածու, N5, «Ասողիկ», Երևան 2001, էջ. 106-116
Incoherent Conversation as a Type of Spoken Discourse
2001 | Հոդված/Article
Semiotics and Language Teaching, Caravan Books, Ann Arbor, Canada 2001, 61-67
Конвенции и правила общения
2001 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», գիտական հոդվածների ժողովածու, Թիվ 4, «Ասողիկ», Երևան 2001, 90-99
Փոխներգործական իրողության գործառույթները կապակցված խոսքում («No» անբայ արտահայտության օրինակով)
1999 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 2000թ., էջ 88-93
|
Փոխներգործական իրողության գործառույթները կապակցված խոսքում
1999 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի Համալսարանի», N3, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1999, էջ. 88-94
Теория речевого взаимодействия
1995 | Հոդված/Article
Иностранные языки в высшей школе // сб. науч. тр., Ереван, 1995, стр. 108-114
Диагностические единицы целенаправленного общения на примере диалога-ссоры (Նպատակաուղղված հաղորդակցման երկխոսական միավորները ըստ խոսքակռիվ երկխոսության)
1991 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (75), Երևան 1991թ., էջ 171-174
|
Диалогические единицы целенаправленного общения на примере диалога - ссоры
1991 | Հոդված/Article
«Вестник ЕГУ», вып. 3, Ереван, 1991, стр. 171-175
Диалогические единицы общения выражающие упрек
1989 | Հոդված/Article
Иностр. языки, Заруб. Литер.//межвуз. сб. науч. тр., под ред. Пирумовой, вып. 7, Ереван, 1988, стр. 146-152
Л. П. Чахоян, Ш. А. Паронян
Взаимодействие интенций как фактор определяющий типы межличностного общения
1989 | Հոդված/Article
Личностные аспекты языкового общения // межвуз. сб. науч. тр., отв. ред. И. П. Сусов, Калинин, 1989, стр. 67-75