Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Վարդուհի Սուրենի Ղումաշյան

Ասիստենտ | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2011- Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
2005-2010 Հայցորդ, ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
2000-2002 ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն /Մագիստրոսի աստիճան/
1996-2000 ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն /Բակալավրի աստիճան/

Մասնագիտական գործունեություն
2011- ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
2004- ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2002- 2003 ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Հայաստանի հանրապետություն

Օտար լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (լավ)

On The Functions of Antonomasia in Political Discourse
2021 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2021, Vol. 17, Issue 1 (23), p. 63-72
The Impact of Metaphor on G.G.Byron’s Linguopoetic Thinking
2020 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies, Yerevan,Vol. 16, Issue 1 (21)/2020, pp.90-97
Methodological Insights
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 140 էջ
V. Ghumashyan , Ofelya Poghosyan
Byronic Phraseological Units and Their Equivalents in the Armenian Translations
2018 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies 1-2(18)2018, Yerevan State University Press ,Yerevan, 2018
On the Properties of «Byronic» Phraseological Units and Their Reflection in the Armenian Translations
2017 | Թեզիս/Thesis
43-rd International Byron Conference «Byron, Time and Space». June 29-July 4, Yerevan State University Press, Yerevan, 2017
Language characteristics of the internet language
2016 | Հոդված/Article
Բանբեր - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական հասարակագիտական համալսարան, 2016, 1(38), 390 - 400 էջ
|
V. Ghumashyan , Ofelya Poghosyan
Promoting Independant Learning
2015 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies 2(14)2015, Yerevan, 2015, p.p. 105-111
Թարգմանությունն իբրև լեզվական ինքնության արտացոլում
2009 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2009, Էջ 235-239
Աստվածաշնչյան պատկերները Բայրոնի պոեզիայում (հայերեն թարգմանությամբ)
2008 | Հոդված/Article
Աստղիկ 19,Երևան, «ՍահակՊարթև», 2008, Էջ 263-273
Նկատառումներ Բայրոնի հայերեն թարգմանությունների վերաբերյալ
2008 | Հոդված/Article
Աստղիկ 19,Երևան, «ՍահակՊարթև», 2008, Էջ 255-263
On Some Problems of Terminology and Its Role in the Language of Science
2007 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, International Journal of English Studies1(3), Yerevan, Lusakn Publishers, 2008, pp. 65-69
Taboos and Their Use in Language
2002 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (3), Երևան, ԵՊՀհրատ., 2002, pp. 59-69
The Art of Advertising
2001 | Հոդված/Article
Ռոմանագերմանական բանասիրություն և օտար լեզուների դասավանդում, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2001, pp. 40-42
The Renaissance of Spiritual Life in Artsakh
2001 | Գիրք/Book
Textbook, Երևան, «Ամարաս» հրատ.,համահեղինակ