Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Զարուհի Հենրիկի Անտոնյան

Ասիստենտ | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթությունը
1988 - 1993 թթ. ԵՊՀ Ասպիրանտուրա, Անգլիական Բանասիրության Ամբիոն
1983 - 1988 թթ. ԵՊՀ Բանասիրական Ֆակուլտետ, Ռոմանա-Գերմանական Բանասիրության Բաժին/Անգլերեն լեզու, գրականություն

Մասնագիտական գործունեություն
Անգլերեն լեզու, Ժամանակակից Անգլերենի Քերականություն, Լրագրային լեզու, Գրավոր Խոսքի Հմտություններ

Հետաքրքրությունների ոլորտը
Դարձվածաբանություն, Պոեզիա, Քերականություն

Լեզուները
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն( գերազանց), Գերմաներեն(լավ)

Դարձվածքների կրկնակի դրսևորման լեզվա-ոճական առանձնահատկությունները
2007 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Հայաստանում, N 3-4, Երևան 2007, Էջ 73-74
–ing-ային ձևերի ռիթմաստեղծ և հանգաստեղծ գործառույթները պոեզիայում
2006 | Թեզիս/Thesis
Թեզիսների ժողովածու, ԵՊՀ 2006, Էջ 80
Նորագույն մոտեցումները հակադրա-համեմատական լեզվաբանության պրոբլեմներին
1993 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, ԵՊՀ 1993, Էջ 21-24
Ավանդական և ժամանակակից մոտեցումները –ing-ով շարահյուսական ձևերին
1992 | Հոդված/Article
Թեզիսների ժողովածու, ԵՊՀ 1992, Էջ 10-11