Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Զավեն Հրանտի Հարությունյան

Ամբիոնի վարիչ | Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
1970 - 1974 թթ. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար մանկավարժական ինստիտուտ, «ֆրանսերեն լեզու» մասնագիտությամբ
1981 - 1986 թթ. Մոսկվայի պետական Մորիս Տորեզի անվան օտար լեզուների ինստիտուտ, ասպիտնատ, մանկավարժական գիտութոյւնների թեկնածու (ֆրանսերենի դասավանդման մեթոդիկա)

Աշխատանքային գործունեություն
2009 թ-ից մինչև այժմ: Երևանի պետական համալսարանի ֆրանսիական բանասիրության ամբիոնի վարիչ
1993 - 2002 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոնի վարիչ
1986 - 1993 թթ. 3-4-րդ կուրսերում ֆրանսերեն լեզվի դասախոս Վ. Բրյուսովի անվան Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանում
1974 - 1981 թթ. 1-2-րդ կուրսերում ֆրանսերեն լեզվի դասախոս Վ. Բրյուսովի անվան Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանում

Որակավորում
1979 թ. Ֆրանսիայի Գրենոբլի համալսարան, ֆրանսերենի դասավանդման կատարելագործում
1998 թ. Ֆրանսիայի Մոնպելիե համալսարան,
1994 թ. Ֆրանսիայի Մոնպելիե համալսարան

Դասավանդվող առարկաները
Ժամանակակից ֆրանսերենի բառագիտություն
Օտար լեզուների դասավադման ժամանակակից մեթոդիկա
Օտար լեզվի դասավանդման տեսություն և մեթոդներ
Ժամանակակից լեզվաբանական տեսություններ

Գիտ. աշխատանքների ղեկավարում
• Les particularités sémantiques des expressions anthropomorphiques du français moderne, licence, 4e année
• La métaphorisation des verbes de mouvement en français et en arménien, licence, 4eannée
• Les particularités de l'enseignement du vocabulaire de la langue parlée du français moderne, licence, 4e année
• Les noms de couleurs dans les expressions françaises et arméniennes, licence, 4e année
• La polyphonie sémantique du vocable "cœur" dans les locutions figées en français et en arménien, licence, 4e année
• L'actualisation des unités lexicales du point de vue de la praxématique, master, 2e année
• Le sens implicite dans l'œuvre littéraire de G. Flaubert "Madame Bovary" (présupposé et sous-entendu), master, 2e année

Թեկնածուական ատենախոսությունների ղեկավարում
• Les formes de l'expression des sens casuels de l'arménien en français moderne, thèse de doctorat
• L'expression linguistique de l'émotion dans le discours scientifique, thèse de doctorat

Գիտահետազոտական գործունեություն
1986: Թեզի պաշտպանություն Մոսկվայի Մ. Տորեզի անվան օտար լեզուների ինստիտուտ,
Թեմա: L'analyse contrastive des locutions du français et de l'anglais dans l'objectif de l'élèvement de l'efficacité de l'enseignement du français langue seconde (après l'anglais).

Միջազգային գիտաժողովներ
2003 թ. մայիս՝ Ֆրանսիա, Դի, Հայկական մշակույթի շաբաթ
Թեմա՝ Սայաթ-Նովայի պոետական արվեստը
2003 թ.՝ France, Die. Semaine de la culture arménienne.
Thème d'intervention: L'art poétique de Sayat-Nova.
2005 թ. սեպտեմբեր: Շվեյցարիա, Porrentruy, Ֆրանկոֆոնիան Հայաստանում
Թեմա՝ Հայաստանում ֆրանկոֆոնիայի զարգացման ժամանակագրական վերլուծությունը
Septembre 2005: Suisse, Porrentruy. La Francophonie en Arménie.
Thème d'intervention: L'analyse chronologique du développement de la francophonie en
Arménie.
2008 թ. մայիս՝ Հայաստան Երևան, Ռոմանագերմանական բանասիրության միջազգային ժողով
Թեմա: Զգացմունքների արտահայտման լեզվական առանձնահատկությունները խոսքում:
2008 թ. Arménie, Erévan. Colloque international de la philologie romane et germanique.
Thème d'intervention: Les particularités linguistiques de l'expression des émotions dans le discours.
2012 թ. մարտ՝ Ռումինիա, Բուխարեստ, la réunion des DEF à Bucarest

Մշակութային գործունեություն
1980 - 1990 թթ. Premier enseignant de français (avec Susanna Khatchatryan, professeur de français à l"UEE) à la TV nationale arménienne: une série d'émissions intitulée Ecole télévisée de français (une fois par semaine).
1992 թ. Création du 1er Centre de langue et de culture françaises prés l'Université des langues étrangères V. Brioussov
1993 թ. Organisation du 1er festival de la chanson français Esquisses de Paris avec le concours de la TV nationale arménienne.
1994 թ. Organisation du Concert-spectacle de la vedette de la chanson de variété arménienne Elvina Makarian dans la grande salle de concert, avec le concours de la TV nationale arménienne.
1995 թ. Organisation du Concert-spectacle de la vedette de la chanson de variété arménienne Simon Terian dans la grande salle de concert, avec le concours de la TV nationale arménienne.
1996 թ.
- Organisation du Spectacle-concert consacre au 50e anniversaire du célèbre compositeur
arménien Aram Satian, avec le concours de la TV nationale arménienne.
- Organisation de la soirée télévisée du Nouvel An, avec le concours de la TV nationale
arménienne.
- Organisation de la tournée du Théâtre français de l'UEE en rance (Montpellier, Marseille, Paris). Spectacle: Les contes de H. Toumanian en version française.
2003: Organisation du Spectacle de danse "Instants aznavouriens" avec le théâtre de danse de Sophie Dévoyan (scénario, mise en scène).
de 2004 թ. jusqu'a présent: Auteur et animateur d'une série d'émissions intitulée Dipvats (Incident) [une fois par semaine], à la chaîne de TV Kentron

Արքետիպային պատկերները ժան ժիոնոյի վիպակում
2020 | Հոդված/Article
Foreign Languages for Special Purposes, 2020, 8 (17), 16-29 էջ
Գունանունների հավելիմաստները ժամանակակից ֆրանսերենում
2018 | Հոդված/Article
Ուս. ձեռնարկ: Ասողիկ, 2018թ․, 134 էջ
Գիտական խոսույթը ուսուցման օբյեկտ
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ, Ասողիկ, 2018թ․, 216 էջ
Զավեն Հարությունյան , Նելլի Այվազյան
Հույզերի Ուսումնասիրության Լեզվաբանական Հայեցակարգը
2018 | Հոդված/Article
Օտար Լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, 2018, 2 (25), 81-89 էջ
Զավեն Հարությունյան , Մերի Աբրահամյան
Դարձվածային Միավորների Լեզվամշակութային Արժեքը
2018 | Հոդված/Article
Օտար Լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, 2018, 2 (25), 72-80 էջ
Համեմատական կառույցի պատկերավորությունը որպես հեղինակի անհատական ոճի դրսևորման միջոց
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2 (23), էջ 124-129
Բանաստեղծական տեքստի սուբյեկտիվ ընկալման նշանագիտական գործոնները
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2 (23), էջ 113-123
|
Средства и механизмы проявления эмоций в вербальной коммуникации
2011 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում:Գիտ. հոդվածների ժղվ. 3-Երևան, 2011
Առկայացման տեսության հիմնախնդիրները լեզվաբանական գիտությունների զարգացման արդի փուլում
2011 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: Գիտ.հոդվածների ժղվ. 3-Երևան,2011
Լռության գործառույթը լեզվական հաղորդակցության մեջ
2011 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, Ֆրանսիական բանասիրության և ֆրանսերենի` որպես երկրորդ օտար լեզվի, դասավանդման արդիական խնդիրներ/ ԵՊՀ., Երևան, 2011
Les problèmes généraux de l’expression linguistique des émotions
2011 | Հոդված/Article
Գիտ. հոդվածների ժղվ, Ֆրանսիական բանասիրության և ֆրանսերենի` որպես երկրորդ օտար լեզվի, դասավանդման արդիական խնդիրներ/ ԵՊՀ., Երևան, 2011
Лингвистические особенности проявления эмоций в языковой коммуникации
2011 | Հոդված/Article
Լեզուն, գրականությունը և արվեստը միջմշակութային համատեքստում, 3-րդ միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2011
Les expressions linguistiques des émotions
2010 | Հոդված/Article
Ֆրանսիական բանասիրության և ֆրանսերենի` որպես երկրորդ օտար լեզվի, դասավանդման արդիական խնդիրներ/ ԵՊՀ., Երևան, 2010
A Comparative Analysis of the Function of Declensional Meanings
2008 | Հոդված/Article
ARMENIAN FOLIA ANGLISTIKA International Journal of English Studies 1, pp. 123-138, Yerevan, 2008
Զգայականը և տրամաբանականը լեզվում
2008 | Թեզիս/Thesis
Միջազգային կոնֆերանս ԵՊՀ, Երևան, 2008
Հոլովական իմաստները լեզու-խոսք փոխհարաբերությունների համատեքստում
2008 | Գիրք/Book
Երևան, Լինգվա, 2008
Բայական և հոլովական իմաստների փոխհարաբերությունը համադրական և վերլուծական լեզուներում
2008 | Հոդված/Article
Հայ - ֆրանսիական լեզվամշակութային առնչություններ (Ֆրանսիայում Հայաստանի տարվա միջոցառումների շրջանակներում կազմակերպված միջազգային գիտաժողով)Երևան, Լինգվա հրատ., 2008
Հոլովների լեզվափիլիսոփայական վերլուծության շուրջ. ռոմանագերմանական լեզվաբանություն
2006 | Հոդված/Article
Երևանի Վ.Բրյուսովի անվ. պետ. լեզվաբանական համալսարան «Լինգվա» հրատ.,Երևան,2006
Խոսքայնացումը որպես լեզվի կեցության հիմք և նպատակ
2004 | Հոդված/Article
Ռոմանական բանասիրության ամբիոն, N2, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2004
Լեզվի խոսքային մարմնավորումը`լեզվա-փիլիսոփայական վերլուծության առարկա
2004 | Դասագիրք
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում», N5,ԵՊՀ հրատ., Երևան,2004
Գիտություն և արվեստ (ձեռնարկ բուհերի բանասիրական ֆակուլտետների ֆրանսերենի բաժնի ուսանողների համար)
2002 | Դասագիրք
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2002
Գիտական ասույթի բառային որոշ առանձնահատկություններ (ձեռնարկ բուհերի բանասիրական ֆակուլտետների ֆրանսերենի բաժնի ուսանողների համար)
2002 | Հոդված/Article
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2002
Համակարգչի դերը օտար լեզուների դասավանդման գործընթացում
2001 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար»,«Մակմիլան Արմենիա» հրատ.,Երևան, 2001
Ֆրանսերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարանի հավելված/ձեռնարկ ԲՈՒՀ ընդունվողների համար/
2001 | Գիրք/Book
«Լուսակն» հրատ., Երևան, 2001
Ֆրանսերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարանի հավելված
1999 | Գիրք/Book
Հր.` Արտագերս, Երևան 1999
Օտար լեզվի ծրագիր հանրակրթական դպրոցի 3-10 դասարանների համար
1998 | Դասագիրք
Երևան, 1998
Լեզվական երևույթների զուգադրական ուսումնասիրության խնդիրը օտար լեզուների ուսուցման բարձր էտապում
1998 | Հոդված/Article
ԵՊՀ հրատ., «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում»,Երևան,1998
Լեզուների փոխհարաբերության առանձնահատկությունները օտար լեզուների ուսուցման բարձր էտապում
1998 | Հոդված/Article
ԵՊՀ հրատ., «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում»,Երևան,1998
Կայուն բառակապակցությունների զուգադրական վերլուծությունը`որպես երկրորոդ օտար լեզվի դասավանդման պրոցեսի արդյունավետացման միջոց
1992 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ժողովածու «Պրագմատիկլեզվաբանություն և օտար լեզվի դասավանդման մեթոդական հարցեր», Երևան,1992
Ոչ դարձվածքային կայուն բառակապակցությունների մեթոդական տիպաբանությունը`որպես ուսումնական պրոցեսի արդյունավետության բարձրացման կարևորագույն միջոց
1986 | Հոդված/Article
Հայկ. ՍՍՀ Լուսավորության Մինիստրության «Սովետական մանկավարժ» ամսագիր, N9, Երևան,1986
Փոխհարաբերվող լեզուների համանդրական վերլուծությունը`որպես երկրորդ օտար լեզվի դասավանդման արդյունավետացման միջոց
1985 | Հոդված/Article
Վ.Բրյուսովի անվ.օտար լեզուների ինստիտուտի գիտական աշխատանքների ժողովածու
Երկլեզվության մի քանի տեսական հարցեր օտար լեզուների դասավանդման պրոցեսում
1982 | Հոդված/Article
Հայկ. ՍՍՀ-ի գիտամեթոդական խորհրդի գիտական աշխատանքների ժողովածու, Երևան,1982
Երկլեզվության մի քանի տեսական հարցեր օտար լեզուների դասավանդման պրոցեսում
1982 | Հոդված/Article
Հայկ. ՍՍՀ-ի գիտամեթոդական խորհրդի գիտական աշխատանքների ժողովածու, Երևան,1982
Բառերի համադրության սկզբունքները երկլեզվության և եռալեզվության պայմաններում
1979 | Թեզիս/Thesis
Օտար լեզուների դասավանդման Հանրապետական գիտամեթոդական կոնֆերանս, 1979