Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>

Բակալավրիատ

Երկրաբանություն

Աշխարհագրություն

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

Սերվիս


Մագիստրատուրա

Ֆիզիկական աշխարհագրություն

Ջրաօդերևութաբանություն

Հասարակական աշխարհագրություն

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

Երկրաֆիզիկա, ջրաերկրաբանություն և ճարտարագիտական երկրաբանություն

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաբանություն և հետախուզում

Սերվիս

Կայուն զբոսաշրջություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Վարչատարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացման աշխարհագրական գործոնները Հայաստանի Հանրապետությունում
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #2, էջ 123-134
|
Վ. Գ. Մարգարյան , Ե. Վ. Գայդուկովա, Ա․ Մ․ Սեդրակյան, Ի. Օ. Վինոկուրով
Կլիմայի ժամանակակից փոփոխությունների պայմաններում գարնանային վարարումների առավելագույն ելքերի բաշխման առանձնահատկությունների գնահատումը Մարմարիկ գետի ավազանում
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #2, էջ 102-113
|
Ա. Ա. Եղիազարյան, Վ. Ս. Մուրադյան, Ա․ Թ․ Գրիգորյան
Լանդշաֆտների գունային երանգների բազմազանության գնահատումը և քարտեզագրումն ամռան սեզոնին արբանյակային լուսանկարների միջոցով (Սյունիքի մարզի օրինակով)
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #2, էջ 93-101
|
Զբոսաշրջային դեստինացիայի կառուցվածքի հիմնախնդիրը
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 86-91
|
ՀՀ զբոսաշրջային հոսքերի զարգացման միտումները և ԶԼՄ-ների դերը այդ գործընթացում (Тенденция развития туристических потоков в Республике Армения и роль СМИ в этом процессе)
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 76-85 (ռուսերեն)
|