Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>

Բակալավրիատ

Երկրաբանություն / Աշխարհագրություն / Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ / Ջրաօդերևութաբանություն / Սերվիս

Մագիստրատուրա

Երկրաֆիզիկա / Ջրաերկրաբանություն և ճարտարագիտական երկրաբանություն / ՕՀՀ որոնում և հետազոտում / Միներալոգիա, պետրոգրաֆիա և երկրաքիմիա / Պատմական և ռեգիոնալ երկրաբանություն / Հասարակական աշխարհագրություն / Գեոմորֆոլոգիա / Բնօգտագործում և բնապահպանություն / Ֆիզիկական աշխարհագրություն և լանդշաֆտային էկոլոգիա / Ջրաօդերևութաբանություն / Սերվիս / Քարտեզագրություն / Կադաստր

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Ս. Կ. Արզումանյան
Сопоставление разрезов верхнеолигоцен-миоценовых отложений Араксинской межгорной впадины и обоснование их возраста (Արաքսյան միջլեռնային ճկվածքի վերին օլիգոցենի ու միոցենի հասակի ապարների կտրվածքների համեմատումը և նրանց հասակի հիմնավորումը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 131-138 (ռուսերեն)
|
Особенности строения и свойств рыхлых накоплений северного склона массива Арагац (Արագած լեռնազանգվածի փխրուն նստվածքների բնույթը և կառուցվածքային առանձնահատկությունները)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 122-130 (ռուսերեն)
|
Ս. Կ. Արզումանյան
Новые данные о соляной тектонике Абовянского (Приереванского) и Фонтанского прогибов (Նոր տվյալներ Աբովյանի և Ֆոնտանի իջվածքների աղային տեկտոնիկայի մասին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 116-121 (ռուսերեն)
|
Ս. Կ. Արզումանյան
Структура поверхности древних метаморфических пород и ее соотношение со структурой меловых и палеогеновых образований Араксинской межгорной впадины и сопредельных с ней районов (Արաքսյան միջլեռնային ճկվածքի և նրա հարակից ժրջանների հին մետամորֆային ապարների մակերեսի ստրուկտուրան և նրա փախհարաբերությունը կավճի և պալեոգենի հասակի ապարների ստրուկտուրաների հետ)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #3, էջ 132-134 (ռուսերեն)
|
Ս. Կ. Արզումանյան
О соляной тектонике Масисского прогиба Араксинской межгорной впадины (Армянская ССР) (Արաքսյան միջլեռնային ճկվածքի Մասիսի իջվածքի աղային տեկտոնիկայի մասին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #2, էջ 132-136 (ռուսերեն)
|