Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Ս. Ի. Բալասանյան, Հ. Հ. Գրիգորյան, Թ. Շ. Թադևոսյան, Ս. Ա. Իսահակյան
Метаморфические изменения горных пород Мазаринского рудного поля (Մազրայի հանքային դաշտի լեռնայիՆ ապարների մետամորֆային փոփոխությունները)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 115-119 (ռուսերեն)
|
Վ. Ա. Պոտոսյան
ՀՀ լեռնային և բարձր լեռնային տարածքներում տարաբնակեցման շարժընթացը և առկա հիմնախնդիրները
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 202-209
|
Գեոէկոլոգիայի տեսական և մեթոդաբանական հարցերի շուրջ
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 182-188
|
Ա. Հ. Պոտոսյան , Վ. Ա. Պոտոսյան
Կոտայքի մարզի գյուղական տարածքների սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական վերլուծություն
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 173-181
|
Մթնոլորտային տեղումների ներտարեկան բաշխման առանձնահատկություններն Արարատյան գոգավորության տարածքում
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 166-172
|
Стратегические и практические направления оценки экологического риска (Էկոլոգիական ռիսկի գնահատման ռազմավարական և գործնական ուղղությունները)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 154-153 (ռուսերեն)
|
Ապարանի շերտախմբի երկրաբանատեկտոնական կառուցվածքի և տեղադիրքի հիմնահարցի շուրջ
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 147-153
|
Features of cloudiness intra - annual distribution in Lori region of the republic of Armenia
2017 | Թեզիս/Thesis
COSMO/CLM /ICON/ART User Seminar 2017. p. 36-37
|
Современное состояние и актуальные проблемы “Службы по гидрометеорологии и активному воздействию на атмосферные явления” МЧС республики Армения
2017 | Թեզիս/Thesis
2017. стр. 268-270, Украина, Одеса
|
The problems of change climate conditions for the period of over the last century over mountainous territory of Armenian Republic
2017 | Թեզիս/Thesis
PAGES– OSM, Zaragoza 2017. p. 310
|