Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Фито-экологические особенности аридных ландшафтов (на примере полупустынного пояса Араратской межгорной котловины) (Արիդ լանդշաֆտների ֆիտո-էկոլոգիական առանձնահատկությունները)
1997 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 74-78 (ռուսերեն)
|
Ընդերքի հարստությունների կոմպլեքս օգտագործման հիմնախնդիրը
1997 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 79-82
|
Некоторые проблемы экологической геоморфологии бассейна оз.Севан и пути их решения
1997 | Հոդված/Article
Материалы I-ой национальной конференции “Устойчивое человеческое развитие и Армения”. Ереван, 1997, с. 71-72
Թորոսյան Մ. , Վալեսյան Մ.
Էներգետիկ ուսմունքի հիմնադրույթները որպես Հայաստանի տնտեսության կայուն զարգացման հիմք
1997 | Հոդված/Article
«Կայուն հասարակական զարգացումը և Հայաստանը» I ազգային կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 1997, 3 էջ
Ընդերքի հարստությունների կոմպլեքսային օգտագործման հիմնախնդիրը
1997
Հոդված
ԵՊՀ «Գիտական տեղեկագիր» 1997, N 1, 4 էջ
Ա. Ավագյան , Մկրտչյան Ռ.
Էկոդաստիարակությունը որպես կայուն զարգացման իրականացման նախապայման
1997 | Հոդված/Article
«Կայուն հասարակական զարգացումը և Հայաստանը» Առաջին ազգային կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 1997, էջ 243-245
Ավագյան Ա. , Բարսեղյան Ն.
Ընդերքի հարստությունները հասարակական կայուն զարգացման տեսանկյունից
1997 | Հոդված/Article
«Կայուն հասարակական զարգացումը և Հայաստանը» Առաջին ազգային կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 1997, էջ 165-167
Էկոլոգիական էթիկայի գործոնները
1997 | Հոդված/Article
«Կայուն հասարակական զարգացումը և Հայաստանը» Առաջին ազգային կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 1997, էջ 3
Կայուն հասարակական զարգացման հայեցակարգի արտացոլումը հանրակրթական դպրոցի աշխարհա գրության դասընթացներում
1997
Հոդված
Կայուն հաս. զարգացումը և Հայաստանը: Առաջին ազգ. Կոնֆ. նյութեր, Երևան, 1997, էջ 248-250
The Reflection of Sustainable Human Development Concept in Geographical courses of School of General Education
1997 | Հոդված/Article
Sustainable human Development and Armenia, Yerevan, 1997, p. 36
 
Կոնտակտներ
Դեկան` երկրաբանական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ Մարատ Գրիգորյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-04-31

(ներքին 34-31, 38-75),
geo@ysu.am