Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
The Arminian Highland Mezocenozoic Island Arcs Volcanogenous formation of Metallogeny (Central Mediterranean Island Arc System)
1992 | Հոդված/Article
Mat. 29th IGC International Geological; Congres. Volume 3/3, II - 16-2, P-6 - “953”. Japan, Kyoto, 24 Aug.-3 Sep. 1992, p. 730
Գ. Հովհաննիսյան , Լ.Վալեսյան, Խ.Նազարյան
Աշխարհագրության ծրագիր. 4-8-րդ դասարաններ
1992 | Գիրք/Book
Երևան, 1992, 118 էջ
Գ. Հովհաննիսյան , Լ.Վալեսյան
Հայեցակարգ Հանրակրթական դպրոցի «Աշխարհագրություն» առարկայի
1992 | Գիրք/Book
Աշխարհ. ծրագիր. 4-8-րդ դաս., Եր. 1992, էջ 112-118
Հ. Ա. Սադոյան, Հ. Հ. Սարգսյան
Հայաստանի տերիգեն նստվածքակուտակման հնատեկտոնական իրադրությունը պալեոգենում
1991 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #2, էջ 135-140
|
Ռ. Խ. Գագինյան, Ֆ. Ս. Գևորգյան
Классификация морфоструктур Сюинкского вулканического нагорья (Սյունիքի հրաբխային բարձրավանդակի ձևակառուցվածքների դասակարգումը)
1991 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #2, էջ 141-149 (ռուսերեն)
|
Արգիճի գետի ձմեռային նվազագույն հոսքը և հաշվարկը
1991 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #2, էջ 150-156
|
Связь магматизма и металлогении Малого Кавказа с поперечными тектоническими дислокациями: II (Փոքր Կովկասի մագմայականության և մետաղագոյացման կապը լայնակի տեկտոնական տեղախառնումների հետ. II)
1991 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 118-125 (ռուսերեն)
|
Об одной особенности химической эволюции земли (Երկրի քիմիական էվոլյուցիայի մի առանձնահատկության մասին)
1991 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 126-128 (ռուսերեն)
|
Влияние Еревана на формирование территориальной структуры расселения и производства Республики Армения (Երևանի ազդեցությունը Հայաստանի արտադրության և տարաբնակեցման տարածքային կառուցվածքի ձևավորման վրա)
1991 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 129-136 (ռուսերեն)
|
Լ. Վ. Մովսիսյան
К вопросу об оценке курортно-климатических ресурсов Зангезура и их рациональном использовании (Զանգեզուրի առողջարանա-կլիմայական ռեսուրսների գնահատման և ռացիոնալ օգտագործման մասին)
1991 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 137-144 (ռուսերեն)
|
 
Կոնտակտներ
Դեկան` երկրաբանական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ Մարատ Գրիգորյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-04-31

(ներքին 34-31, 38-75),
geo@ysu.am