Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Потосян А. , Валесян Л., Назарян Х., Манасян М. , Торосян М.
Спитакское землетрясение как природная и техногенная экономическая катастрофа и его географические поледствия
1990 | Հոդված/Article
Материалы к IX сьезда географического общества СССР, Ленинград 1990 г., 0.1пл
Оценка прогнозных ресурсов медноколчеданного оруденения (Պղինձկոլչեդանային հանքայնացման կանխագուշակային ռեսուրսների գնահատումը)
1990 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 128-132 (ռուսերեն)
|
Վ. Պ. Վարդանյան , Ա. Ս. Պռոշյան, Դ. Ա. Խաչատրյան
Հայկական ԽՍՀ Դիլիջանի շրջանի «Ֆիոլետովո» սողանքային տեղամասի կառուցվածքային առանձնահատկությունը
1990 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 133-139 (ռուսերեն)
|
Սևանա լճի ջրի հանքայնացման և իոնական կագմի մի քանի հարցերի մասին
1990 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 140-145
|
Դ. Ա. Խաչատրյան, Ն. Պիներո Մորալես, Վ. Դ. Խաչատրյան
Интерпретация кривых ВЭЗ типа К и Q с использованием сопротивления приемных линий ( Ուղղաձիգ էլեկտրական զոնդավորման K և Q տիպի կորերի մեկնաբանումը ընդունող գծի դիմադրության օգտագործմամբ)
1989 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 137-143 (ռուսերեն)
|
Ռ. Ս. Մովսեսյան , Ռ. Լ. Տեր-Աբրամյան
К оценке прогнозных ресурсов медно-порфирового оруденения (Պղինձպորֆիրային հանքայնացման կանխագուշակային ռեսուրսների գնահատման մասին)
1989 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 133-136 (ռուսերեն)
|
Բ. Հ. Բեզիրգանյան, Ռ. Վ. Հովհաննիսյան, Ժ. Հ. Մանսուրյան, Գ. Ռ. Գարեյան
К оценке перспектив рудоносности северо-восточного продолжения Алавердского месторождения меди (Ալավերդու պղնձի հանքավայրի հյուսիս-արևելյան շարունակության հանքատարության հեռանկարների գնահատումը)
1989 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 127-132 (ռուսերեն)
|
Վ. Յու. Խալատով
Ландшафтно-геофизический анализ аридности территории Армянской ССР (Հայկական ԽՍՀ տարածքի չորայնության լանդշաֆտաերկրա-ֆիզիկական վերլուծությունը)
1989 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 149-154 (ռուսերեն)
|
Связь рисунка речной сети Южного Зангезура с морфоструктурными элементами (Հարավային Զանգեզուրի հովտագետային ցանցի պատկերի կապը ձևաբանակառուցվածքային տարրերի հետ)
1989 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 144-148
|
Բնական ռեսուրսների և տարածքի նպատակային օգտագործման միասնականությունը
1989 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (68), Երևան 1989թ., էջ 168-171
|
 
Կոնտակտներ
Դեկան` երկրաբանական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ Մարատ Գրիգորյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-04-31

(ներքին 34-31, 38-75),
geo@ysu.am