Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Памятники материальной культуры Арм. ССР
1988 | Հոդված/Article
Ереван, 1988, 1 л.
Հայկական ՍՍՀ գյուղական բնակավայրերի մարդաշատությունը
1988 | Հոդված/Article
«Ագրոարդ» գիտություն և արտադրություն, Երևան, 1988, թիվ 3, 30-36 էջ
Դ. Ա. Խաչատրյան
Изучение влияния поверхностных неоднородностей на результаты метода заряженного тела с помощью моделирования (Մակերեսային անհամասեռությունների ազդեցության ուսումնասիրումը լիցքավորված մարմնի մեթոդի արդյունքների վրա մոդելացման օգնությամբ)
1988 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 131-135 (ռուսերեն)
|
Վ. Յու. Խալատով , Ա. Վ. Խոյեցյան
Ландшафты Араратской межгорной котловины и их сельскохозяйственное использование (Արարատյան միջլեռնային գոգավորության լանդշաֆտներն և նրանց գյուղատնտեսական օգտագործումը)
1988 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 136-142 (ռուսերեն)
|
Հ. Հ. Գրիգորյան, Ս. Ի. Բալասանյան, Ն. Ֆ. Պողոսյան, Ռ. Վ. Հովհաննիսյան
Особенности формирования и размешения эндогенного оруденения Мазринского рудного поля (Մազրայի հանքային դաշտի ներծին հանքայնացման ձևավորման և տեղաբաշխման առանձնահատկությունները)
1987 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #3, էջ 139-146 (ռուսերեն)
|
Полигоны морозного растрескивания в верховьях р. Агстев (Арм. ССР) на высоте 2000 м и причина их образования (Սառնամանիքային ճեղքավորման շրջաններ Աղստև գետի վերին ավազանում (Հայկական ՍՍՀ) 2000 մ բարձրության վրա և նրանց առաջացման պատճառները)
1987 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #3, էջ 147-149 (ռուսերեն)
|
Հ. Հ. Սարգսյան , Գ. Պ. Սիմոնյան
Сейсмотектоническая карта Араратского сейсмопрогности- ческого полигона (Արարատյան երկրաշարժականխագուշակման փորձատարածքի երկրաշարժատեկտոնական քարտեզը)
1987 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #2, էջ 143-147 (ռուսերեն)
|
Ս. Կ. Արզումանյան
О новейшей тектонике Араксинской орогенной впадины (Արաքսի միջլեռնային ճկվածքի նորագույն տեկտոնիկայի մասին)
1987 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #2, էջ 148-154 (ռուսերեն)
|
Разультаты режимных гравиметрических наблюдений на оползне “Вургун” Иджеванского района (Իջևանի շրջանի “Վուրղուն” սողանքի պարբերական գրավիմետրական դիտարկումների արդյունքները)
1987 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #2, էջ 155-159 (ռուսերեն)
|
Հ. Հ. Ադամյան
Взаимосвязь между горно-геологическими условиями и параметрами бурения разведочных скважин на Марцигетском рудном поле (Մարցիգետի հանքադաշտի լեոնա-երկրարանական պայմանների և հորատման աշխատանքների պարամետրերի փոխկապվածությունը)
1987 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #2, էջ 177-179 (ռուսերեն)
|
 
Կոնտակտներ
Դեկան` երկրաբանական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ Մարատ Գրիգորյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-04-31

(ներքին 34-31, 38-75),
geo@ysu.am