Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Բ. Ս. Վարդապետյան, Հ. Հ. Ադամյան
Схематическая геолого-технологическая карта условий бурения разведочных скважин в Армянской ССР (ՀՍՍՀ հետախուզական հորատանցքնրի հորատման երկրաբանա-տեխնոլոգիական պայմանների սխեմատիկ քարտեզը)
1985 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 125-129 (ռուսերեն)
|
Палеогеоморфология погребенных под лавами долин Сюникского вулканического нагорья (Սյունիքի հրաբխային բարձրավանդակի լավատակ հովիտների հնեադեոմորֆոլոգիան)
1984 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 137-143 (ռուսերեն)
|
Ա. Հ. Գաբրիելյան
Исследование общего содержания окиси углерода в воздушном бассейне г. Еревана (Ածխածնի թերօքսիդի ընդհանուր պարունակության հետազոտումը Երևանի օդային ավազանում)
1984 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 133-136 (ռուսերեն)
|
է. Բ. Հաջիմամուդով, Մ. Ա. Գրիգորյան , Դ. Ա. Խաչատրյան
Возможности электроразведки при изучении оползневых явлений в карьерах (էլեկտրահետախուղության հնարավորությունը բացահանքերում սողանքային երևույթները ուսումնասիրելու ժամանակ)
1984 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 122-127 (ռուսերեն)
|
Геолого-геофизическая характеристика сейсмоактивных зон северо-западной части Армении (Հայաստանի հյուսիս արևմտյան սեյսմոակտիվ զոնաների երկրաբանա-երկրաֆիզիկական բնութագիրը)
1984 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 118-121 (ռուսերեն)
|
Երկրաբանական տերմինների ռուս-հայերեն բառարան
1984 | Գիրք/Book
Բառարան, ԵՊՀ հրատ., 1984, 210 էջ
А. И. Карапетян, О. П. Гуюмджян
Об обнаружении интенсивной цеолитизации в пределах Дебедской свиты Алавердского рудного поля
1984 | Հոդված/Article
Доклады АН Арм ССР, т. 79, N2, 1984, c. 88-92
Месчян С.Р., Шахназарян Г.Р.
О прогнозе длительных дефформаций глинистых грунтов при простом сдвиге
1984 | Հոդված/Article
Доклады академии наук Армянской ССР, 1984-3, с. 125-129
Նպատակային օգտագործել լեռնային շրջանների սահմանափակ հնարավորությունները
1984 | Հոդված/Article
Հանդես Երևանի համալսարանի, 1984, N 2, 3 էջ
Վ. Ռ. Բոյնագրյան , Տ. Գ. Բոյնագրյան
Роль рыхлых образований склонов участка среднего течения р. Агстев в формировании оползней (Աղստև գետի ավազանի միջին հոսանքի լանջերի փուխր նստվածքների դերը սողանցքների ձևավորման մեջ)
1984 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 134-138 (ռուսերեն)
|
 
Կոնտակտներ
Դեկան` երկրաբանական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ Մարատ Գրիգորյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-04-31

(ներքին 34-31, 38-75),
geo@ysu.am