Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Ծրագիր երկրամասի պատմական հուշարձանների և տեսարժան վայրերի աշխարհագրության
1983 | Հոդված/Article
Երևանի պետական համալսարանի «Ռոտոպրիտ», 1983, 9 էջ
Թորոսյան Մ. , Պետրոսյան Ա.
Ծրագիր «Երկրամասի բնակչության աշխարհագրության և ազգագրության»
1983 | Գիրք/Book
Երևանի պետական համալսարանի «Ռոտոպրիտ», 1983, 12 էջ
Դ. Ա. Պողոսյան , Դ. Մ. Առուստամովա, Վ. Ա. Մեթանջյան , Մ. Կ. Շահնազարյան
Предварительные результаты определения биоклиматического потенциала территории Армянской ССР (Հայկական ՍՍՀ տարածքի կենսակլիմայական պոտենցիալի որոշման նախնական արդյունքները)
1982 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 143-147 (ռուսերեն)
|
Հ. Հ. Գրիգորյան
Металлогенические эпохи и этапы полиметаллического оруденения Армении (Հյաստանի բազմամետաղային հանքայնացման մետաղածնության դարաշրջանները և փուլերը)
1982 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 135-142 (ռուսերեն)
|
Բ. Հ. Բեզիրգանով
О возможности использования “отрицательных” геохимических аномалий при поисках скрытых золоторудных тел (Малый Кавказ) (“Բացասական” երկրաքիմիական անոմալիաների օգտագործման հնարավորությունր կույր ոսկեբեր հանքային մարմինների որոնման ժամանակ (Փոքր Կովկաս))
1982 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 126-129 (ռուսերեն)
|
Некоторые соображения о характере, номенклатуре и классификации поперечных тектонических структур (Որոշ նկատառումներ լայնակի տեկտոնիկ կառուցվածքների բնույթի և դասկարգման վերաբերյալ)
1982 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 118-125 (ռուսերեն)
|
Геологический словарь СССР, палеоген и неоген
1982 | Գիրք/Book
Изд. «Недра», М., 1982, 610 стр.
Взаимодействие ТЭС с окружающей средой в горныx районаx (на примере Арм. ССР)
1982 | Հոդված/Article
Территориальные аспекты комплексной топливно-энергетической программы. Тезисы докладов Всесоюзной конференции. М., 1982,0,2 печ. лист
Ծրագիր Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրական ֆակուլտետի 1-ին կուրս տնտեսա-աշխարհագրական ուսումնական պրակտիկայի
1982
Հոդված
Երևանի պետական համալսարանի «Ռոտոպրիտ», 1982, 2 էջ
Ուսանողների դաստիարակության հայրենասիրության և ինտերնացիոնալիզմի ոգով պրակտիկայի ընթացքում
1982 | Հոդված/Article
Երևանի պետական համալսարանի N 2, 1982, 2 էջ
 
Կոնտակտներ
Դեկան` երկրաբանական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ Մարատ Գրիգորյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-04-31

(ներքին 34-31, 38-75),
geo@ysu.am