Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Արտադրական պրակտիկան աշխարհագրական ֆակուլտետում
1979 | Հոդված/Article
Հանդես Երևանի համալսարանի, 1979, N 1, 3 էջ
Հ. Հ. Ադամյան
Условия бурения разведочных скважин на колчеданных месторождениях рудного района Армянской ССР (Հայկական ՍՍՀ Ալավերդու հանքային շրջանի կոլչեդանային հանքավայրերում հետախուզական հորատանցքերի հորատման պայմանները)
1978 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #3, էջ 142-147 (ռուսերեն)
|
Հ. Կ. Գաբրիելյան
Соотношение взвешенных и растворенных веществ в твердом стоке рек Закавказья (Անդրկովկասի գետաջրերում կախված և լուծված նյութերի փոխհարաբերությունը)
1978 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #3, էջ 124-128 (ռուսերեն)
|
Современные рельефообразующие процессы в Приереванском селеносном районе (Ժամանակակից ռելիեֆագոյացման պրոցեսները մերձերևանյան սելավաբեր շրջանում)
1978 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #3, էջ 117-123 (ռուսերեն)
|
Հ․ Հ․ Սարգսյան
О поперечных дислокациях территории Армянской ССР и смежных участков мегантиклинория Малого Кавказа (Հայաստանի տարածքի և Փոքր Կովկասի մեգանտիկլինորիումի հարակից տեղամասերի ընդլայնական դիսլոկացիաների մասին)
1978 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #2, էջ 124-132 (ռուսերեն)
|
Некоторые закономерности проявления вулканизма в истории развития подвижного пояса (на примере Малого Кавказа) (Հրաբխականության արտահայտման մի քանի օրինաչափություններ շարժուն գոտու զարգացման պատմության ընթացքում (Փոքր Կովկասի օրինակով))
1978 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #1, էջ 129-134 (ռուսերեն)
|
Հայկական ՍՍՀ պղնձի. պղնձամոլիբդենային, բազմամետաղային ռեսուրսների տնտեսա-աշխարհագրական շրջանացումը
1978 | Հոդված/Article
«Երիտասարդ գիտաշխատող», ԵՊՀ, 1978, N 1, 8 էջ
О подводных валах в береговой зоне оз. Севан (Սևանա լճի առափնյա գոտու գոտու ստորջրյա ալիքաձև թմբաշարերի մասին)
1977 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #1, էջ 108-114 (ռուսերեն)
|
Курс общей минералогии, лабораторные работы (арм.)
1977 | Գիրք/Book
Учебно-методическое пособие, ЕрПИ , 1977, 64 с.
Оценка рельефа при изучении селей в Кафанском селеносном районе (Սելավներն ուսումնասիրելիս ռելյեֆի գնահատումը Ղափանի սելավաբեր շրջանում)
1977 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #3, էջ 119-124 (ռուսերեն)
|
 
Կոնտակտներ
Դեկան` երկրաբանական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ Մարատ Գրիգորյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-04-31

(ներքին 34-31, 38-75),
geo@ysu.am