Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Электроразведочные исследования на одном из оползневых участков в Дилижанском районе Армянской ССР (Դիլիջանի շրջանի սողանքային մարմիններից մեկի էլեկտրահետախուզական ուսումնասիրությունները)
1985 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #2, էջ 127-131 (ռուսերեն)
|
Основные положения проблемы рационального использования водных ресурсов вулканического нагорья Армянской ССР (Հայկական ՍՍՀ հրաբխային բարձրավանդակի ջրային պաշարների ռացիոնալ օգտագործման պրոբլեմի հիմնական դրույթները)
1985 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 138-145 (ռուսերեն)
|
Некоторые черты структуры Еревано-Вединского синклинория (М. Кавказ) (Երևան-Վեդու սինկլինորիումի կառուցվածքի մի քանի հատկանիշներ (Փ. Կովկաս))
1985 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 130-137 (ռուսերեն)
|
Բ. Ս. Վարդապետյան, Հ. Հ. Ադամյան
Схематическая геолого-технологическая карта условий бурения разведочных скважин в Армянской ССР (ՀՍՍՀ հետախուզական հորատանցքնրի հորատման երկրաբանա-տեխնոլոգիական պայմանների սխեմատիկ քարտեզը)
1985 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 125-129 (ռուսերեն)
|
Палеогеоморфология погребенных под лавами долин Сюникского вулканического нагорья (Սյունիքի հրաբխային բարձրավանդակի լավատակ հովիտների հնեադեոմորֆոլոգիան)
1984 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 137-143 (ռուսերեն)
|
Ա. Հ. Գաբրիելյան
Исследование общего содержания окиси углерода в воздушном бассейне г. Еревана (Ածխածնի թերօքսիդի ընդհանուր պարունակության հետազոտումը Երևանի օդային ավազանում)
1984 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 133-136 (ռուսերեն)
|
է. Բ. Հաջիմամուդով, Մ. Ա. Գրիգորյան , Դ. Ա. Խաչատրյան
Возможности электроразведки при изучении оползневых явлений в карьерах (էլեկտրահետախուղության հնարավորությունը բացահանքերում սողանքային երևույթները ուսումնասիրելու ժամանակ)
1984 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 122-127 (ռուսերեն)
|
Геолого-геофизическая характеристика сейсмоактивных зон северо-западной части Армении (Հայաստանի հյուսիս արևմտյան սեյսմոակտիվ զոնաների երկրաբանա-երկրաֆիզիկական բնութագիրը)
1984 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 118-121 (ռուսերեն)
|
Երկրաբանական տերմինների ռուս-հայերեն բառարան
1984 | Գիրք/Book
Բառարան, ԵՊՀ հրատ., 1984, 210 էջ
А. И. Карапетян, О. П. Гуюмджян
Об обнаружении интенсивной цеолитизации в пределах Дебедской свиты Алавердского рудного поля
1984 | Հոդված/Article
Доклады АН Арм ССР, т. 79, N2, 1984, c. 88-92
 
Կոնտակտներ
Դեկան` երկրաբանական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ Մարատ Գրիգորյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-04-31

(ներքին 34-31, 38-75),
geo@ysu.am