Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Վ. Մարգարյան , Կ. Ալեքսանյան, Զ. Մուրադյան
Տեխնիկական մշակաբույսերի մշակման ագրոկլիմայական նախադրյալների գնահատումը (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով)
2021 | Հոդված/Article
«ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (2), էջ 120-128
Մթնոլորտային արտանետումների վիճակագրական վերլուծությունը և էկոլոգիական անվտանգությունը (Հայաստանի Հանրապետություն)
2021 | Հոդված/Article
«ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (1), էջ 6-12
Ա. Գրիգորյան , Ս. Կրոյան
ՀՀ հյուսիսարևելյան շրջանների անտառային հողերի (cambisols) ֆիզիկաքիմիական հատկությունների անթրոպոգեն փոփոխությունները
2021 | Հոդված/Article
«ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (2), էջ 113-119
Փոքր բիզնեսի դերը սերվիսի զարգացման գործում
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 220-225
|
Զբոսաշրջության համաչափ տարածքային զարգացման քաղաքականության էությունը և անհրաժեշտությունը (ՀՀ օրինակով)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 211-219
|
The concept of tourism destination in the context of geographical space (Զբոսաշրջային դեստինացիայի հայեցակարգը աշխարհագրական տարածության համատեքստում)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 203-210
|
The tourism-recreational potential opportunities of Kasagh River basin (Քասախ գետի ավազանի զբոսաշրջային ռեկրեացիոն ներուժի հնարավորությունները)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 195-202
|
ՀՀ բնակչության թվի շարժընթացի ազդեցությունը տարածքային համաչափ զարգացման վրա
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 187-194
|
Ագրոկլիմայական ռեսուրսների տարածաժամանակային բաշխման օրինաչափությունները (Արարատյան դաշտ և նախալեռնային գոտի)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 178-186
|
Озеро Урмия: его прошлое и настоящее (Ուրմիա լիճ. նրա անցյալը և ներկան)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 167-177
|